Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 01/2005 (103)

Zrobiliśmy wiele, ale na tym nie poprzestaniemy

Rozmowa ze Zbigniewem Gałkowskim,
przewodniczącym Rady Nadzorczej LWSM w Knurowie


- Jaki - w ocenie przewodniczącego Rady Nadzorczej - był miniony rok dla naszej Spółdzielni?

- Ubiegły rok był dla naszej Spółdzielni rokiem udanym. Przede wszystkim zrealizowaliśmy wszystko co zaplanowaliśmy w planie finansowo-gospodarczym przyjętym przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu w styczniu 2004 roku. Okazało się, że dobrze zaplanowany przez Zarząd plan był realny i miał w związku z dużymi inwestycjami pokrycie w dochodach Spółdzielni. Oczywiście zakładano w tym planie pokrycie części inwestycji, a szczególnie tych dotyczących dociepleń i likwidacji azbestu z pożyczki uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Należy w tym momencie dodać, że pożyczki te są korzystnym rozwiązaniem. Są bardzo nisko oprocentowane i w części umarzane.

Plany gospodarcze przewidywały nie tylko wymianę dociepleń, ale również wymianę wind w wieżowcach, wymianę pokryć dachowych, wymianę pionów i poziomów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i inne roboty remontowe.

- Doszło jednak do korekty tych planów w ciągu roku.

- Tak. Już wiosną skorygowano plany po odbytych zebraniach grup członkowskich. Oczekiwania naszych spółdzielców były większe w zakresie wymiany azbestu i dociepleń budynków. Jest to zrozumiałe, że mieszkańcom na tym zależało. Wiemy wszyscy, że nowe technologie dociepleniowe są skuteczniejsze od poprzednich, a co za tym idzie pozwalają mieszkańcom na oszczędzanie w swoich mieszkaniach energii cieplnej.

Wątpliwości budził również fakt, iż obawiano się, czy w przyszłym roku Spółdzielnia będzie mogła skorzystać z preferencyjnych pożyczek i czy będzie w stanie udźwignąć kolejne docieplenia z własnych funduszy. Zarząd podjął kolejne rozmowy z WFOŚ i udało się wynegocjować kolejną transzę kredytową. Było to możliwe, bowiem nasza Spółdzielnia miała doskonale przygotowane wcześniej audyty niezbędne do ubiegania się o te fundusze.

Kolejnych wykonawców wyłoniono w przetargu publicznym i dziś możemy śmiało powiedzieć, że to co planowaliśmy na ubiegły i ten rok zostało wykonane przed planem.

- Inwestycje prowadzone przez naszą Spółdzielnię przyniosły jej kilka wyróżnień i nagród.

- Spółdzielnia otrzymała decyzją Rady Miasta wyróżnienie - Laur Knurowa - za swą działalność na rzecz mieszkańców i społeczności naszego miasta. Warto przypomnieć w tym miejscu, że prawie 50 procent mieszkańców Knurowa mieszka w zasobach spółdzielczych. Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje pięcioma osiedlami w każdej części naszego miasta.

Z końcem roku 2003 Spółdzielnia otrzymała nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa w Katowicach za termomodemizaję budynków.

To wszystkich nas cieszy, bo to efekt dobrze funkcjonującej i dobrze zarządzanej Spółdzielni.

Pragnę również dodać, że z końcem ubiegłego roku odbyła się obowiązkowa lustracja Spółdzielni. Nie mamy jeszcze wniosków pokontrolnych, ale z protokółu polustracyjnego wynika, że Spółdzielnia została oceniona przez Związek Rewizyjny pozytywnie.

- Wiele zostało już zrobione, jednak przyzna Pan, że wiele Jest jeszcze do zrobienia.

- Oczywiście, że tak. Plan finansowo-gospodarczy na obecny rok przewiduje wiele kolejnych zadań. Nie są one już tak olbrzymie, ale wciąż bardzo ważne dla naszych mieszkańców. Nasze zasoby się starzeją. W większym zakresie przebiegać będą zatem remonty pionów i poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Starzeją się dachy. Odnowienia wymagają klatki schodowe. Ciągle brakuje miejsc parkingowych. Remonty części osiedlowych chodników też są konieczne.

Roboty prowadzone w bieżącym roku nie będą już tak widoczne, ale konieczne do przeprowadzenia i poprawy komfortu mieszkańców. Zapewniam, że nakłady na remonty nie będą w związku ze spłatą pożyczek mniejsze niż w latach poprzednich.

- Każdy rok budzi obawę społeczeństwa o kolejne podwyżki. Jak to będzie wyglądało w naszej Spółdzielni?

- Wszyscy zastanawiamy się jakimi podwyżkami zaskoczy nas nowy rok. W naszym wypadku podwyżki czynszów nie będą wyższe niż stopa inflacji w naszym kraju, a powiem nawet, że mniejsze. 

Podjęliśmy już decyzję w tej sprawie. Konieczna podwyżka - wynikająca ze stopy inflacji, zmiany stawek podatkowych, które płaci Spółdzielnia i zmiany stawek mediów ustalanych centralnie i lokalnie - uwzględniająca wiele remontów zamknie się na poziomie 3%.

- Jakimi sprawami zajmowała się jeszcze Rada Nadzorcza?

- W roku ubiegłym prócz prac nad planami gospodarczo-finansowymi, odbyły się spotkania Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli Członków. Rada Nadzorcza dokonuje korekt w planach i regulaminach.

Jednym z zadań Rady jest również podejmowanie uchwał dotyczących wykluczeń naszych członków uporczywie uchylających się od płacenia czynszów. Mamy świadomość tego, iż przy zubożeniu naszego społeczeństwa ubóstwo dotyka dużej rzeszy naszych mieszkańców. Jednakże zarówno Zarząd Spółdzielni jak i Rada Nadzorcza rozliczane są z prawidłowej gospodarki i dyscypliny finansowej.

Optymistycznym jest fakt, iż zadłużenie w czynszach było mniejsze niż w roku 2003, jednakże nie uniknęliśmy decyzji o wykluczeniu członków Spółdzielni. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych rozwiązań i propozycji wychodzących naprzeciw ludzkim problemom podjęliśmy 9 takich decyzji. To bardzo niewielka liczba, choć za każdym kryje się dramat ludzi.

Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim działaczom spółdzielczym, członkom Rad Osiedlowych, delegatom i wszystkim mieszkańcom za współpracę i aktywność. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza wiele czerpią z pomysłów naszych mieszkańców. W ten sposób powstają nowe rozwiązania i koryguje się wiele działań tak, by przynosiły one pożytek nam wszystkim.

Dziękuję wszystkim pracownikom Spółdzielni, bo to oni są tymi, którzy na co dzień bezpośrednio mają tzw. pierwszy kontakt z naszymi mieszkańcami. To oni tworzą wizerunek Spółdzielni.

Wszystkim pracownikom, mieszkańcom i działaczom życzę spokoju, spełnienia i satysfakcji.


Rozmawiał Piotr SkorupaEksploatacja i remonty
Warunki, jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe


Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Rozdział 4, art. 29, ust. 2, pkt 2, remontowane instalacje gazowe nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jak podano w art. 30, ust. 1, wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi.

W świetle powyższego, w momencie ustalenia konieczności dokonania jakichkolwiek czynności remontowych wynikających zarówno przy stwierdzeniu nieszczelności instalacji gazowej, czy planowanym remoncie, należy:
1) powiadomić właściwy Zakład Gazowniczy o zaistniałej przyczynie ingerencji w istniejącą instalację gazową,
2) w przypadku remontu lub modernizacji do zgłoszenia-wniosku o planowanych robotach należy dołączyć:
- uproszczony opis - projekt budowlany opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania instalacji gazowych wraz z opinią, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi,
- opinię kominiarską dotyczącą wentylacji lokalu i możliwości wykonania zgłoszonych robót,
- dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane (prawo własności lub pisemną zgodę LWSM Knurów, jako prawnego administratora).

Instalacja gazowa może być remontowa na za wyłączną wiedzą LWSM i pod wyznaczonym przez nią nadzorem.

Przystąpienie do pracy wymaga zgłoszenia do LWSM Knurów, a prace mogą wykonywać rzemieślnicy posiadający specjalistyczne uprawnienia w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, że nie każdy instalator czy firma posiadają wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami wykonawczymi i dozorowymi dla instalacji gazowych.

Zakończone prace podlegają szczegółowej kontroli z badaniem szczelności instalacji. Stosowny protokół stanowi warunek napełnienia instalacji gazem i dopuszczenia instalacji do eksploatacji. Warunki i ostre rygory związane są z bezpieczeństwem naszym, naszych najbliższych i sąsiadów.

Gaz i urządzenia gazowe niosą ze sobą zagrożenia ekologiczne, pożarowe i ekonomiczne, które są ze sobą ściśle powiązane. Mając do czynienia z gazem to nie tylko on jest niebezpieczny. Mamy również do czynienia ze spalinami z kuchni gazowych, piekarników i gazowych podgrzewaczy wody. Spaliny wypływają swobodnie z urządzeń i mieszają się z powietrzem w pomieszczeniach kuchni czy łazienki.

Na bezpieczne użytkowanie ma wpływ szereg czynników, takich jak utrzymanie urządzeń we właściwej sprawności technicznej przez wykonywanie okresowych przeglądów i remontów, sprawna wentylacja grawitacyjna, szczelność stolarki okiennej, częstotliwość wymiany powietrza w czasie pracy urządzeń gazowych.

LWSM Knurów wywiązuje się z obowiązków dotyczących administratora przez dokonywanie badania szczelności instalacji gazowej. Lecz czy mieszkańcy potrafią dbać o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych? Odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy ostatni raz był sprawdzony mój piec kuchenny i piekarnik? Czy były oczyszczone palniki i dysze? Czy była sprawdzona szczelność instalacji w piekarniku kuchni gazowej i piecyku gazowym? Prace te może wykonać osoba z uprawnieniami lub serwis producenta. Apelujemy, oszczędności są koniecznością obecnych czasów, ale czy nie lepiej mniej wydać na ubrania, a spać spokojnie?

W następnym artykule opiszemy zagrożenia i skutki związane z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń gazowych.

Opracowanie:
inż. Izabela Piecha, kierownik przygotowania i realizacji remontów LWSM Knurów.


Z dużej chmury mały deszcz...
Podwyżka owszem, ale nie taka straszna

Media biły na alarm, a lokatorzy z niecierpliwością oczekiwali na konkretne decyzje w sprawie podwyżki opłat czynszowych. Nieoficjalnie mówiono, a raczej straszono tym, że czynsz wzrośnie nawet o 10-12 procent w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w ubiegłym roku. Dzisiaj możemy już poinformować, że w naszej Spółdzielni podwyżka opłat wynosi 8 groszy na jednym metrze kwadratowym powierzchni mieszkania. Innymi słowy podwyżka wyniosła około 1,5%.

Rok 2004 był rokiem, w którym znacznie wzrosły koszty usług związanych z mieszkalnictwem. Wprowadzenie VAT-u na materiały budowlane doprowadziło do znacznego wzrostu koszty utrzymania infrastruktury mieszkaniowej. Równie niekorzystnie na kosztach utrzymania budynków odbiło się wprowadzenie podatku VAT na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Jeżeli dodamy do tego wzrost cen energii elektrycznej, gazu i wody, to mamy pełny obraz wzrostu wszystkich czynników wpływających na koszty utrzymania naszych mieszkań.

Pomimo tych bardzo niekorzystnych zmian, opłaty czynszowe obciążające członków naszej Spółdzielni wzrosły minimalnie.

Znaczny wzrost kosztów przy jednoczesnym małym podwyższeniu opłat nie oznacza, że nasza Spółdzielnia zamierza obniżyć standard usług mieszkaniowych, albo rezygnuje z koniecznych prac remontowych. Wszystkie zaplanowane remonty zostaną wykonane, a wzrost postaramy się zrekompensować racjonalnym wydatkowaniem środków.

Osobnym problemem jest wzrost cen energii cieplnej.

Opracowana przez Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT "Taryfa dla ciepła" zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została wprowadzona przez dostawców od 1 stycznia br. Taryfa dostawców ciepła jest bardzo rozbudowana i obejmuje ceny i stawki opłat mające odzwierciedlenie w następujących kosztach:
- cena za moc zamówioną,
- cena ciepła,
- cena za nośnik ciepła,
- stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe,
- stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe,
- stawka opłaty abonamentowej.

Pomimo wzrostu powyższych opłat o około 10%, nasza Spółdzielnia nie przewiduje zmiany wysokości zaliczek z tego tytułu w opłatach za mieszkanie. Prowadzone od kilku lat prace termomodemizacyjne (docieplenie elewacji, stropodachów, wymiana stolarki budowlanej) doprowadziły do tego, iż następuje spadek zużycia energii cieplnej i tym samym mieszkańcy ponoszą niższe koszty ogrzewania mieszkań. W związku z tym, że nasza Spółdzielnia nie podwyższyła zaliczek za centralne ogrzewanie, lokatorzy muszą się liczyć z mniejszymi zwrotami za c.o.

Nie zapominajmy o jeszcze jednym. Każde bezmyślne zniszczenia i zuchwałe kradzieże znacznie podwyższają koszty eksploatacji naszych mieszkań i otaczającej nas infrastruktury. Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców o poszanowanie naszego wspólnego dobra. Każda dewastacja i każda - nawet najdrobniejsza - kradzież powoduje, że wszyscy musimy pokryć wynikające z tego koszty. W każdej sytuacji pamiętajmy zatem, że majątek Spółdzielni to majątek Członków, czyli nasz.

Załącznik:
Uchwały Rady Nadzorczej (140 KB)
Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone