Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 09/2004 (102)

Jaki był rok 2004? Niezwykle pracowity i efektywny

W roku 2002 w czasie Zebrania Przedstawicieli Członków naszej Spółdzielni została podjęta uchwała dotycząca polityki remontowej na kolejne lata. Decyzja była taka, by do końca 2005 roku zlikwidować z naszych budynków płyty azbestowo-cementowe i odnowić elewacje budynków. Ponadto podjęto decyzję o całkowitym dociepleniu zasobów mieszkaniowych naszej Spółdzielni.

Mamy końcówkę roku 2004 i okazuje się, że owe inwestycje zostały zakończone z rocznym wyprzedzeniem. - Tak, zdołaliśmy zakończyć te prace przed zakończeniem bieżącego roku - mówi prezes Bogdan Litwin. - Zlikwidowaliśmy ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych płyt azbestowo-cementowych z 40 budynków. Nie ukrywam, że cieszę się, iż tak się stało, bowiem sprawdziło się to, o czym wielokrotnie mówiłem na zebraniach Rad Osiedlowych i Grup Członkowskich. Twierdziłem, że jesteśmy do tych robót bardzo dobrze przygotowani i byłem pewny, że zostaną one zakończone grubo przed czasem. Tak też się stało.

Pamiętać należy również o tym, że równocześnie z pracami związanymi z likwidacją płyt azbestowo-cementowych wymieniano okna na klatkach schodowych i drzwi we wiatrotapach, a także remontowano balkony.


Likwidacja płyt azbestowo-cementowych to jedno, ale nie jedyne zadanie, które zostało zrealizowane w 2004 roku.

- O rok wcześniej zakończyliśmy również prace związane z wymianą dźwigów osobowych - kontynuuje prezes. - W tym miejscu warto zaznaczyć, że wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane m.in. dzięki pożyczce zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tę pożyczkę będziemy spłacać przez siedem lat, jednak nie będzie to rzutowało na podniesienie składki na fundusz remontowy.

Będzie to rzutowało na zakres robót, które nie będą już prowadzone tak intensywnie, jak do tej pory. Jednak z drugiej strony, nie ma przed nami już tak poważnych wyzwań inwestycyjnych, jak trzy, cztery lata temu.

Czekają nas przede wszystkim prace związane z wymianą instalacji. Chcemy działać zapobiegawczo i w pierwszej kolejności będziemy wymieniać instalację gazową. Nie jest to co prawda plan na najbliższy rok, jednak na kolejne lata
.

W bieżącym roku w porozumieniu z PEC-em zlikwidowano stację wymienników ciepła na Osiedlu Wojska Polskiego II. Była to bardzo ważna decyzja, tym bardziej, że obecnie w każdym budynku jest zamontowana tak zwana stacja kompaktowa. Pozwala nam to dokładnie rozliczyć koszty zarówno na ciepłą wodę jak i za centralne ogrzewanie. Wcześniej rozliczenia następowały na stacji wymienników ciepła, która była oddalona od poszczególnych budynków.

W kończącym się roku zakończono modernizację dźwigów osobowych. - Tylko w tym roku wymieniliśmy 10 dźwigów i tym samym zakończono wieloletni plan modernizacji tych urządzeń - mówi Bogdan Litwin.

Nie tak dawno zakończono prace związane z odnowieniem elewacji pawilonu przy ul. Armii Krajowej l. Zakończono również remont klubu Gama. W ostatnim etapie wykonano remont ścian i posadzek w holu prowadzącym do klubu.

Mówiąc o remontach, nie sposób nie wspomnieć również o następujących pracach:
- remont dachów na 15 budynkach i konserwacje dachów na 2 budynkach,
- remont elewacji na 2 budynkach osiedla Wojska Polskiego II w zakresie likwidacji zielonych wykwitów-zanieczyszczeń oraz remont elewacji budynku na Osiedlu Pocztowa w zakresie mycia i malowania,
- ocieplenie stropodachów wentylowanych w 13 budynkach,
- malowanie klatek schodowych w 3 budynkach,
- remont wiatrołapów w 2 budynkach osiedla Wojska Polskiego II,
- izolacja ścian fundamentalnych połączona z wykonaniem remontów opasek i chodników przy budynkach.
- remont placyków gospodarczych na osiedlach Wojska Polskiego II, 1000-lecia i Pocztowa,
- wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Kapelanów Wojskowych,
- kompleksowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w 10 budynkach,
- wymiana instalacji elektrycznej w klatkach schodowych budynku na osiedlu Pocztowa i badanie instalacji elektrycznej w 13 budynkach mieszkalnych.

To wszystko już za nami, a co planuje się na rok 2005?

- Plany remontowe na przyszły rok obejmują m.in. remont wiatrołapów z wymianą drzwi wejściowych w dwóch budynkach przy ul. Marynarzy 7 i 9, malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Lotników 5, 15 i 19, remont miejsc postojowych i chodników w okolicach budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 2 i 3, a także kompleksową wymianę i remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Mieszka I 19 i 23 - zapowiada prezes naszej Spółdzielni.


W kończącym się 2004 roku. Ulga remontowa

Rok 2004 to przedostatni rok, w którym można odliczyć od podatku wydatki poniesione na remont i modernizację lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej (ustawa z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. nr 202 z 2003 r. póz. 1956 z późniejszymi zmianami).

Warunkiem odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego oraz wpłat na wyodrębiony fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (przydział, umowa, akt notarialny, postanowienie sądowe) oraz udokumentowane wydatki na ten cel (faktura VAT).

Należy pamiętać, że w latach 2003-2005 można odliczyć 19% kwoty wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej, jednak nie więcej niż 5670 złotych.

Odliczenie od podatku może być dokonane tylko wówczas, gdy w roku podatkowym poniesie się wydatki w kwocie co najmniej 567 złotych. Jeżeli w danym roku podatkowym podatnik minimum tego nie osiągnie, odliczenie będzie mógł dokonać w roku następnym, pod warunkiem jednak, że suma wydatków wyniesie w tych dwóch latach przynajmniej 567 złotych, przy czym w danym roku podatkowym może odliczyć tylko część wydatków, którą w tym roku faktycznie poniósł.

Przykład:

Podatnik w 2003 roku poniósł wydatki na remont lokalu mieszkalnego w kwocie 400 zł, w związku z czym w 2003 roku nie może nic odliczyć od podatku.

W 2004 roku podatnik poniósł wydatki na ten cel w kwocie 500 zł, czyli w tym roku będzie mógł odliczyć wydatki na remont lokalu mieszkalnego, bowiem przekroczył wymagane minimum wydatków - 567 złotych, ponieważ łącznie w latach 2003-2004 poniósł wydatki w kwocie 900 złotych. Faktycznie będzie mógł zatem odliczyć 19% kwoty wydanej w 2004 roku, czyli 95 zł
.


Prawnik przypomina. Wynajmujesz? Zgłoś!

Przypominamy, że osoby, które wynajmują swoje mieszkania tak zwanym osobom trzecim i osiągają z tego tytułu przychody, są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu we właściwym Urzędzie Skarbowym i terminowego regulowania podatku od przychodu z tytułu najmu.

Powyższe określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000r. póz. 176 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 z 1998r. Póz. 930 z późniejszymi zmianami).


Rozliczenie c.o. Zwroty dla 95% lokatorów

Kolejny raz otrzymaliśmy rozliczenia kosztów energii cieplnej. Jak zwykle budzą one wśród lokatorów różne odczucia. Są lokatorzy, bardzo zadowoleni, są mniej zadowoleni i oczywiście jest również grupa osób niezadowolonych. Trzeba stwierdzić, że tych niezadowolonych jest zdecydowana mniejszość i co ważne co roku ich liczba zdecydowanie się zmniejsza. O ile w roku ubiegłym 15% lokatorów musiało dokonać dopłat w związku z rozliczeniem ciepła, o tyle liczba ta w roku bieżącym spadła do 5%. Na 5367 rozliczanych mieszkań tylko 236 musi dokonać dopłaty do wnoszonych zaliczek, reszta czyli 5131 otrzymuje zwroty. Aby wyrobić sobie ogólny pogląd na sytuację rozliczenia kosztów ciepła należy zaznajomić się z podstawowymi danymi dotyczącymi ceny energii cieplnej i ponoszonych przez odbiorców kosztów. Poniżej przytoczymy tylko dane najistotniejsze, pozwalające porównać ceny i koszty na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

W związku ze stosowaniem przez Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej rozbudowanych taryf opłat za ciepło, w naszych wyliczeniach posłużymy się nie ceną GJ, a jego kosztem uwzględniającym wszystkie składniki taryfowe. I tak w sezonie 1998/1999 koszt l GJ wyniósł 30,57 zł, a w sezonie 2003/2004 wyniósł on 46,29 zł. Tak więc zanotowaliśmy wzrost kosztów GJ o 51,5%. A jak się do tego wzrostu cen poszczególnych składników taryfy miały koszty ogrzewania? Pomimo tak znacznego wzrostu cen, koszty ogrzewania całych zasobów spadły o 14%. W sezonie 1998/1999 wynosiły one 5.228.303 zł, a w sezonie 2003/2004 - 4.578.434 zł. Obniżenie kosztów przy jednoczesnym dużym wzroście cen było możliwe tylko i wyłącznie dzięki oszczędnościom zużycia energii cieplnej. O ile w sezonie 1998/1999 zużyliśmy 171.020 GJ energii, to w sezonie 2003/2004 zużycie wyniosło 98.916 GJ.

Oczywiście powyższe wyliczenia stanowią statystyczną średnią, która może odbiegać od konkretnych pojedynczych rozliczeń, ale mimo to wskazują one właściwe trendy. Liczby nie kłamią, a porównanie cen ciepła i kosztów ponoszonych przez lokatorów LWSM pozwala na wyciągnięcie właściwego wniosku: stosowanie opomiarowania zużycia energii cieplnej ma ekonomiczne uzasadnienie!

Problemem wartym wyjaśnienia szerszego jest na pewno problem podziału rozliczenia na koszty stałe i koszty zmienne. Poniżej postaramy się omówić ten aspekt rozliczenia kosztów energii cieplnej.

Użytkownik mieszkania może wpływać na wielkość zużycia ciepła przez poszczególne grzejniki, co ma odzwierciedlenie w wielkości wskazań podzielników kosztów ogrzewania, natomiast nie ma wpływu na wielkość zużycia ciepła w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, na straty ciepła w instalacji grzewczej czy ilość ciepła emitowaną przez piony grzewcze. Nie ma także wpływu na koszty stałe, którymi PEC obciąża odbiorców, a które są związane z gotowością ciepłowni do zapewnienia zamówionej mocy cieplnej. Z tego względu całkowity koszt ogrzewania budynku dzieli się na tzw. opłatę stałą dzieloną proporcjonalnie do powierzchni mieszkań oraz tzw. opłatę zmienną, dzieloną proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów ogrzewania. Opłata stała ma za zadanie rozłożyć między użytkownikami tę część kosztów ogrzewania, na którą nie mają oni bezpośredniego wpływu, natomiast w ramach opłaty zmiennej rozliczana powinna być ta część kosztów, na którą wpływają użytkownicy poprzez regulowanie wydajności swoich grzejników. Przy określaniu wielkości opłaty stałej należy uwzględnić:

1. Udział opłaty stałej w łącznych opłatach za dostawę ciepła związany z kosztami mocy zamówionej, kosztami stałymi przesyłu oraz abonamentu, który kształtuje się na poziomie ok. 38% kosztów całkowitych.
2. Udział ciepła związanego z ogrzewaniem nieopomiarowanej części instalacji CO, tzn. pomieszczenia wspólne takie jak klatki schodowe, pralnie, suszarnie oraz nierejestrowane ciepło emitowane przez piony i gałązki znajdujące się w mieszkaniach.
Udział mocy nieopomiarowanych elementów instalacji CO w zależności od typu instalacji kształtuje się na poziomie 10-25%.
3. Straty ciepła wynikające z sąsiedztwa lokali nie ogrzewanych lub ogrzewanych niedostatecznie związane ze wzajemnym przekazywaniem ciepła przez sąsiadujące ze sobą mieszkania.

Wynika z tego, że tę część z 38% kosztów poniesionych na danym budynku, która przypada na nasze mieszkanie, musimy pokryć nawet w skrajnym przypadku, gdy przez cały sezon grzejniki nie pracowały. Dodatkowo pamiętać musimy o pkt. 2 i 3. Wynika z nich, że nawet, gdy podzielniki wskazują zerowe zużycie ciepła, to korzystaliśmy z ciepła w pomieszczeniach wspólnych, płynącego z pionów i gałązek jak również z ciepła emitowanego z lokali naszych sąsiadów.

W związku ze wzrostem kosztów stałych w kolejnych taryfach kosztów energii cieplnej, przyjęcie podziału, w którym 50% kosztów przypada na koszty stałe a 50% na koszty zmienne, jest najbardziej zbliżone do rzeczywistego zużycia ciepła. Każdy podział, w którym koszty stałe są niższe, powoduje nieracjonalne zawyżenie ceny jednostki rozliczeniowej i przekłada się na bardzo duży rozrzut wyników rozliczenia. W przypadku zastosowania zaniżonych wielkości opłat stałych różnice w kosztach ciepła są nieproporcjonalne do różnicowania komfortu cieplnego w poszczególnych mieszkaniach.

Na zakończenie przypominamy, jak należy racjonalnie korzystać z centralnego ogrzewania:

1. Nie zasłaniać grzejników! Jeśli grzejniki są zasłonięte firankami lub zastawione meblami, zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia. Ciepło gromadzi się przy grzejniku. Zwiększają się znacznie straty ciepła przez ściany i powierzchnie oszklone.
2. Wietrz krótko i skutecznie! Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Dlatego przed wietrzeniem należy zawór przy grzejniku całkowicie zamknąć i dopiero potem, na krótko, szeroko otworzyć okno. Przy długotrwałym lekkim uchyleniu okna następuje stała strata ciepła.
3. Nie dopuszczać do znacznego wychłodzenia ścian i mebli! Długotrwałe pozbawienie dopływu ciepła doprowadzić może do znacznego wychłodzenia ścian i mebli. Straty związane z ponownym ogrzaniem pomieszczenia mogą przewyższyć oszczędności związane z zamknięciem dopływu ciepła.


W klubie GAMA. Wystawa rękodzieła artystycznego

Klub Gama był miejscem, gdzie mieszkańcy Knurowa mogli przedstawić swoje prace na wystawie rękodzieła artystycznego. Z okazji do zaprezentowania swych prac skorzystało 16 osób oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" z Kuźni Nieborowskiej.

Wystawione zostały m.in. obrazy, serwetki, a także rzeźby z drewnie i węglu. Na liście wystawców artystów-amatorów znaleźli się: Elżbieta Szczepanek, Janina Marcinek, Danuta Mazurek, Helena Perkowska, Justyna Standowicz, Halina Skrzek, Teresa Adamska, Ewa Pokrzywa, Danuta Łobacz, Emilia Lewandowska, Bemadetta Baranowska, Andrzej Bąk, Mirosław Wiszowaty, Alfred Zięba, Henryk Cymander, Piotr Przesdzing.Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone