Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 01/2004 (94)

W 2004 roku. Inwestycje - półtora miliona więcej

Wydatki Spółdzielni w 2003 roku przekroczyły 27 milionów złotych. W roku bieżącym kwota ta wzrośnie. - Przewidujemy, że w tym roku wydamy o około półtora miliona złotych więcej - mówi Bogdan Litwin, prezes knurowskiej LWSM. - W tym miejscu należy zaznaczyć, że w minionym roku pozyskaliśmy trzy i pół miliona złotych ze środków pornocowych. O taką samą kwotę starać się będziemy w bieżącym roku. Ta kwota pomoże nam jeszcze bardziej przy spieszy ć prace związane z wymianą ocieplenia budynków. Ogółem na prace dociepleniowe przeznaczymy około 5 milionów złotych.

Sporo środków pochłoną dalsze prace związane z wymianą dźwigów osobowych. - W poprzednim roku udało nam się zrealizować wcześniejszy plan i obecnie w każdym wieżowcu jest przynajmniej jedna nowa winda. Mamy przed sobą jeszcze 10 dźwigów do wymiany, a w roku bieżącym prawdopodobnie uda nam się wymienić 6 lub 7.

Knurowska LWSM prowadzi również rozmowy z PEC-em na temat likwidacji stacji wymienników ciepła nr 7. - Chcemy doprowadzić do tego, by w każdym budynku znajdował się kompaktowy wymiennik ciepła - kontynuuje prezes. - W znacznym stopniu poprawiłoby to cyrkulację w dostawie ciepłej wody w budynkach przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej i ul. Lotników, gdzie są z tym największe problemy.

Wymiana starego docieplenia, ocieplenie pozostałych budynków oraz wymiana starych wind na nowe - to najbardziej kosztowne inwestycje knurowskiej spółdzielni na rok 2004. Ponadto na pewno nie zabraknie na naszych osiedlach prac związanych m.in. z budową nowych miejsc postojowych.


Rok 2003. W ocenie Rady Nadzorczej.

Polityka naszej spółdzielni jest od wielu lat polityką długo falową, co przynosi zauważalne i oczekiwane przez nas wszystkich efekty.

Rok ubiegły był dla naszej spółdzielni rokiem wielu inwestycji, przede wszystkim termomodemizacyjnych. Kilka lat temu zaczęliśmy mówić na spotkaniach z mieszkańcami o konieczności wymiany płyt azbestowo-cementowych okrywających nasze bloki. Dziś możemy powiedzieć, że nasze zamiary stały się rzeczywistością. Program, który opracowaliśmy, jest programem trzyletnim. Środki, które zgromadziliśmy, i pożyczki (bardzo korzystne i w części umarzalne) z Funduszu Ochrony Środowiska pozwoliły nam w ubiegłym roku na wymianę dociepleń na 12 budynkach. To bardzo dużo, choć pewnie jeszcze za mało. Niestety dysponując tylko tymi środkami nie można w ciągu jednego roku wymienić docieplenia wszystkich budynków. Ekspertyzy, które zostały wykonane, wskazały kolejność prac dociepleniowych. W tym roku planujemy wymianę kolejnych dociepleń na 12 budynkach. Wraz z wymianą dociepleń zmieniają się elewacje naszych bloków, remontujemy balkony i wymieniamy instalację odgromową.

Nie poprzestaliśmy tylko na remontach elewacji. Prowadziliśmy docieplenia stropodachów, wymienialiśmy w naszych wieżowcach windy (7 sztuk), remontujemy pokrycia dachowe, wymieniamy stolarkę okienną i drzwi, malujemy klatki. Piszę o tym dlatego, ponieważ są to ogromne prace wymagające równie dużych nakładów, a często są one niewidoczne.

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem stara się maksymalnie wykorzystać posiadane środki i zaspokoić potrzeby jak najszerszej rzeszy naszych spółdzielców. Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne będą prowadzone w obecnym roku z takim samym natężeniem. Staramy się nie zapominać o poprawie nawierzchni naszych chodników. W miarę możliwości wykonujemy miejsca postojowe choć ich brak jest również zauważalny i dla wielu dotkliwy.

Nowy rok zauważalny jest w całym kraju także dlatego, że następuj ą podwyżki towarów i usług. Niestety i w naszej spółdzielni nastąpiła korekta opłat czynszowych. Wiele składników naszych czynszów jest niezależna od działań Zarządu. W trakcie ubiegłego roku wzrosły ceny wody i kanalizacji, co, wywozu nieczystości, ubezpieczeń. Staraliśmy się nie podnosić opłat w trakcie roku, jednak niestety nie uniknęliśmy ich w planowaniu przychodów i kosztów funkcjonowania Spółdzielni na rok obecny. Każda podwyżka jest dotkliwa szczególnie w czasie, gdy nasze dochody nie są wyższe, a w wielu wypadkach wręcz maleją. Mając to na uwadze, zmiany, które zostały wprowadzone, tylko w niezbędnym zakresie uzupełniają przychody konieczne do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. W dalszym ciągu jesteśmy Spółdzielnią, w której czynsze są w naszym mieście najniższe w porównaniu do innych dysponentów zasobów mieszkaniowych i na pewno będziemy robić wszystko, by nadal tak było, choć wszyscy mamy świadomość co może nieść za sobą wejście do Unii Europejskiej. Oby nasze obawy się nie spełniły.

Istotnym problemem, który spędza nam sen z powiek, jest sprawa wykluczeń naszych członków, o których czytacie Państwo w naszym Informatorze Spółdzielczym. Wykluczenia te są jednak ostatecznym krokiem, jakie Zarząd proponuje po wyczerpaniu wszystkich środków prawnych w stosunku do tych, którzy zalegają z wpłatami czynszu już od wielu miesięcy, a nawet lat. Bolesne to sprawy, ale mając na uwadze to, że inni członkowie nie mogą ponosić kosztów utrzymywania dłużników, podejmujemy te trudne decyzje. Zanim jednak do tego dojdzie, proponujemy zamianę mieszkań, spłatę czynszu w ratach i inne korzystne rozwiązania, tak by pomóc naszym członkom, którzy czasem z życiowych powodów mają problemy, tracą pracę i środki do życia. Wielu z nich korzysta z tej pomocy i udaje nam się wyegzekwować zadłużenie, ale niestety są i takie przypadki, które pomimo różnych propozycji nie są przyjęte i te niestety kończą się wykluczeniami. Zapewniam, że każda taka decyzja jest szeroko dyskutowana i podejmowana w ostateczności.

Dobrze oceniam pracę Zarządu. Działalność jest widoczna i dobrze oceniana przez naszych członków na spotkaniach grup członkowskich. Efekty pracy oceniane są również przez instytucje lustrujące naszą Spółdzielnię. Prace termomodemizacyjne zostały wysoko ocenione przez Izbę Budownictwa i nasza Spółdzielnia jako jedyna w ubiegłym roku otrzymała nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa. Wyróżnienie to jest nagrodą bardziej prestiżową, ale daje nam to komfort w negocjowaniu kredytów i przedstawia nas, jako wiarygodnego partnera Funduszu Ochrony Środowiska i wykonawców prac inwestycyjnych.

Wysoko oceniam również pracę wszystkich pracowników Spółdzielni, bo to przecież oni na co dzień kontaktują się z Państwem i dokładają wszelkich starań, by Spółdzielnia funkcjonowała dobrze i sprawnie.

Korzystając z okazji składam Państwu jeszcze raz życzenia noworoczne w imieniu całej Rady Nadzorczej. Życzę, by ten rok był dla Państwa rokiem w każdej dziedzinie bardziej udanym.

Zbigniew Galkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Uwaga! Wilgoć, pleśń, grzyb! Jak dbamy, tak mieszkamy

Nowe budynki mieszkalne w większości zostały wykonane metodami uprzemysłowionymi z żelbetowych prefabrykatów wielkopłytowych o małej izolacyjności termicznej. Celem usunięcia tej wady technologicznej są prowadzone przez Spółdzielnie prace termomodemizacyjne. Przy jednoczesnej wymianie przez lokatorów stolarki okiennej w mieszkaniach ograniczono straty ciepła. Zmniejszono również zapotrzebowanie na energię grzewczą, a co za tym idzie pojawiły się realne oszczędności dla poszczególnych użytkowników lokali.

Należy jednak podkreślić, iż pojawia się nagminne zawilgocenie mieszkań, a skutkiem tego jest ich zagrzybianie. Przyczyną tego zjawiska jest zły sposób użytkowania lokali.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w naszych budynkach zastosowano - zgodnie z ówczesnymi metodami projektowania - tylko wentylację grawitacyjną, działającą wyłącznie w oparciu o naturalny ruch powietrza. Założeniem więc jest, że część wymiany powietrza w mieszkaniach będzie odbywać się przez tzw. infiltrację czyli przewiewanie przez stolarkę okienną. W chwili obecnej zabudowa szczelnych okien powoduje zakłócenia w wentylacji grawitacyjnej i brak dostatecznej wymiany powietrza. Do tego dochodzi jeszcze nadmierna oszczędność energii cieplnej, co skutecznie powoduje wzrost wilgotności, obniżenie temperatury powietrza oraz skraplanie się wody m.in. na oknach.

Dlatego w interesie samych mieszkańców leży racjonalne użytkowanie mieszkań.

Zalecenia dotyczące poprawnej eksploatacji mieszkań w budynkach z żelbetowych prefabrykatów wielkopłytowych są stosunkowo proste, choć może nieco uciążliwe dla lokatorów, gdyż ograniczają im pełną swobodę użytkowania lokali. Za najważniejszą sprawę należy uznać zachowanie rozsądnych parametrów powietrza w pomieszczeniach, tj. wilgotności względnej powietrza do 55% i temperatury nieco niższej niż +20 stopni C.

Ponadto należy:
- dbać o to, aby otwory nawiewne i kratki kanałów nawiewnych były drożne i umożliwiały swobodny przepływ powietrza (powietrze zawilgocone i zawierające dwutlenek węgla pogarsza mikroklimat powietrza),
- nie uszczelniać nadmiernie okien i drzwi balkonowych, gdyż likwiduje to niezbędną w tych budynkach infiltrację powietrza (należy pozostawić co najmniej jedno nie uszczelnione okno w każdym pokoju); poza tym przy wymianie stolarki okiennej należy zwracać uwagę na to, by miała ona otwory nawiewne, umożliwiające swobodną regulację powietrza,
- powietrze w mieszkaniu nie powinno być zbyt suche, ale też nie może być wilgotne. Musi być "świeże", a więc należy często i skutecznie wietrzyć mieszkanie, tzn. co najmniej 3-4 razy dziennie, krótko, lecz intensywnie, najlepiej na przestrzał (należy pamiętać, ze w trakcie długotrwałego, choć niewielkiego uchylenia okien, powietrze zewnętrzne dłużej opływając grzejniki, zwiększa ich wychłodzenie, co powoduje, że przekazują one więcej ciepła z pomieszczenia na zewnątrz),
- ułatwiać dostęp powietrza do ścian; nie stawiać zbyt blisko mebli, zwłaszcza o dużych płaszczyznach (meble powinny być odsunięte od ścian i sufitów na odległość 10-15 cm, aby umożliwić cyrkulację powietrza - wskazane jest, aby meble były na nóżkach, gdyż to pozwoli na ruch powietrza przy podłodze),
- unikać zakładania tapet i okładzin drewnianych w pomieszczeniach narażonych na częste zawilgocenie tj. łazienki, kuchnie (pleśnie szczególnie dobrze rozwijają się na wilgotnych materiałach pochodzenia organicznego),
- nie umieszczać dużej ilości akwariów w pomieszczeniach niedostatecznie wietrzonych, starać się też ograniczać liczbę dużych kwiatów, które silnie parują (mieszkanie w budynkach z elementów żelbetowych nie nadaje się na oranżerię).

Trzy ostatnie ograniczenia mają mniejszy ciężar gatunkowy. Są one szczególnie niekorzystne wówczas, gdy kumulują się z innymi mankamentami użytkowania mieszkań.

Każda technologia budownictwa ma swoją specyfikę, z którą łączą się pewne zasady poprawnej eksploatacji, jak też ograniczenia w sposobie użytkowania budynków. Tak jest też z budynkami mieszkalnymi wykonanymi z żelbetowych prefabrykatów wielkopłytowych. Przestrzeganie przedstawionych wyżej zaleceń daje szansę, że użytkowanie mieszkań w tych budynkach będzie bardziej spokojne i zdrowsze dla mieszkańców, a jednocześnie pozwoli na racjonalizację kosztów utrzymania lokali.

Lech Apryasz
Kierownik Działu GZS


Turniej szachowy

Już po raz dziewiąty miłośnicy gry w szachy spotkali się przy okazji "Turnieju Barbórkowego", który organizuje knurowska spółdzielnia mieszkaniowa.

Kolejny turniej toczył się w systemie szwajcarskim, na dystansie 10 rund, a zdecydowane zwycięstwo odniósł Zbigniew Brożek zdobywając 9,5 pkt.

Zawody sędziowała Małgorzata Gadek.

Klasyfikacja generalna IX szachowego "Turnieju Barbórkowego":

  1. Zbigniew Brożek - 9,5 pkt
  2. Adolf Dyl - 8 pkt
  3. Władysław Bogaj - 7,5 pkt
  4. Mariusz Gołda - 7 pkt
  5. Mariusz Raczyński - 6,5 pkt
  6. Jan Domagała - 6,5 pkt
  7. Jan Bednarczyk - 6 pkt
  8. Adam Łączak - 6 pkt
  9. Marian Bąk - 6 pkt
10. Damian Badura - 6 pkt
11. Ryszard Nowak - 5,5 pkt
12. Krzysztof Sadowski - 5,5 pkt
13. Bartłomiej Rudnik - 5 pkt
14. Kazimierz Karpiński — 5 pkt
15. Angelika Jakubaszek — 5 pkt
16. Dawid Wydra - 5 pkt
17. Henryk Kwaśnicki - 5 pkt
18. Arkadiusz Sobczak - 4,5 pkt
19. Henryk Mikosz - 4 pkt
20. Krzysztof Brożek - 4 pkt
21. Daniel Migdalski - 4 pkt
22. Tomasz Kaczmarczyk - 3,5 pkt
23. Grzegorz Malka - 3,5 pkt
24. Dawid Tomaszek - 3,5 pkt
25. Sebastian Delnicki - 3 pkt
26. Jarosław Karpiński - 3 pkt
27. Aleksander Rybicki - 3 pkt
28. Grzegorz Indryga - l pkt
Zawody bez zdobyczy punktowej zakończyli Artur Sikotowski i Janusz Siedlaczek.

Organizatorzy turnieju prowadzili również klasyfikację juniorów - zawodników do lat 16 - którą wygrał Damian Badura. Kolejne lokaty zajęli: Angelika Jakubaszek, Dawid Wydra, Arkadiusz Sobczak, Krzysztof Brożek, Daniel Migdalski, Tomasz Kaczmarczyk, Grzegorz Malka, Grzegorz Indryga i Artur Sikotowski.


Zmiana opłat za używanie spółdzielczych lokali mieszkalnych

Od 1 lutego br. obowiązywać będą nowe stawki opłat za używanie spółdzielczych lokali mieszkalnych - taką decyzję podjęła na grudniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

Poszczególne opłaty wynosić będą:
1. Eksploatacja - 1 m kw. - 2,60 zł (w tym: wyodrębniony fundusz remontowy - 1,20 zł).
2. Woda i kanalizacja:
a) ryczałt - 1 osoba - 44,66 zł (os. Wojska Polskiego II) - 38,28 zł
(pozostałe osiedla),
b) według wskazań licznika - 1 m sześć. - 6,38 zł.
3. Wywóz nieczystości - 1 osoba - 3,60 zł.
4. Energia cieplna - centralne ogrzewanie - 1 m kw. - 2,55 zł.
Podgrzanie wody:
a) lokale nieopomiarowane - ryczałt - 1 osoba - 39,27 zł,
b) lokale opomiarowane - 1 m sześć. - 11,90 zł.
5. Dźwigi osobowe - 1 osoba - 6,00 zł.
6. Antena zbiorcza - 1 gniazdko - 2,00 zł.
7. Eksploatacja domofonów - 1 mieszkanie - 2,00 zł.
8. Energia elektryczna w piwnicy lokatora - 1 punkt - 2,50 zł.
9. Gaz w mieszkaniach nieopomiarowanych:
a) M-2 - 1 mieszk.- 13,55 zł,
b) M-3 - 1 mieszk. - 16,66 zł,
c) M-4 - 1 mieszk. - 20,10 zł,
d) M-5 - 1 mieszk. - 23,50 zł.
10. Wieczyste użytkowanie terenu - 1 m kw. - 0,03 zł.

Krystyna Lonczyk
Główna Księgowa


Tradycyjne spotkanie z Mikołajem

Klub "Lokatorek" przy okazji specjalnego programu przygotowanego z okazji "Mikołaja" wypełnił się po brzegi. Na widowni zasiedli najmłodsi mieszkańcy naszych osiedli, nierzadko w towarzystwie swych rodziców, którzy mieli okazję uwiecznić na zdjęciu udział swych pociech w tym niecodziennym spotkaniu z gościem z dalekiej Laponii.


Ferie w klubach spółdzielczych

Zapraszamy na wycieczki i imprezy:

17.02, godz. 12.00 - rzeźba w śniegu - Klub Maluch
18.02, godz. 9.00 - wycieczka do Wisły (kulig i ognisko)
20.02, godz. 10.00 - wycieczka do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach
21.02, godz. 10.00 - wyjście do kina
25.02, godz. 9.00 - wycieczka do Bielska-Białej (Dębowiec)
27.02, godz.11.00 - kulig
28.02, godz. 10.00 - dyskoteka na zakończenie ferii - Klub Gama

Ponadto:

- zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży,
- turnieje tenisa stołowego i szachowe,
- konkursy sprawnościowe i plastyczne,
- oglądanie filmów (DVD).
 
 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone