Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 08/2003 (91)

Różne, różniste...

Pamiętacie wyśmienity dialog Zenona Laskowika z Bogdanem Smoleniem w skeczu sprzed wielu lat, gdy pan Bogdan przebrany za kobietę, opowiadając o swojej pracy użył słów "różne, różniste"? Smoleń mówił wtedy o "bombkach", jakie produkowano w jego fabryce, a dziś przechodząc przez nasze osiedla też można użyć słów "różne, różniste". Zapytacie zapewne, w jakim kontekście? Chodzi przede wszystkim o okna. tak się składa, że wielu lokatorów pozbyło się już starych drewnianych okien i wymieniając je na nowe - najczęściej plastikowe - nie pamiętało o tym, by kupić ten sam typ okna. Efekt tej samowolki jest dziś widoczny niemal na każdym kroku. Teoretycznie być tak, że w miejsce starego okna np. dwuskrzydłowego asymetrycznego, lokator ma obowiązek zamontować okno dwuskrzydłowe asymetryczne itp. Życie pokazało całkiem co innego. Było okno białe, jest brązowe. Było dwuskrzydłowe symetryczne, jest dwuskrzydłowe asymetryczne. I tak dalej.

Kolejny problem dotyczy malowania balustrad balkonowych na różne kolory. Zwracamy się z prośbą, by przy wymianie okien czy malowania balkonów zwracać uwagę na poruszany problem. Każdy z nas chce przecież mieszkać w ładnym budynku, a opisane wcześniej obserwacje z estetyką raczej nie mają za wiele wspólnego.


Dodatki mieszkaniowe - pomoc finansowa z gminy

Niepokojąca jest sytuacja nie tylko w kraju, ale także w naszych zasobach spółdzielczych. Z każdym miesiącem przybywa rodzin, których nie stać na samodzielne utrzymanie mieszkania. W rezultacie wiele rodzin korzysta z dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez gminy.

Dlatego po raz kolejny przypominamy naszym członkom, że istnieje możliwość otrzymania pomocy finansowej z gminy w formie dodatku mieszkaniowego.

W 2003 roku dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:
- 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 884,21 zł,
- 110% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 607,89 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą w wysokości:
- 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza odpowiednich wysokości (884,21 zł lub 607,89 zł), wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 20% dochodów gospodarstwa domowego — w gospodarstwie jednoosobowym,
- 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwach 2-4-osobowych,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w Urzędzie Miasta:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego wszystkich osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących w lokalu.

Powyższe formularze można otrzymać w Dziale Czynszów (siedziba Zarządu LWSM, ul. Sobieskiego 6, pokój 29).


Jak założyć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu?

Księgi wieczyste mogą być prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Zdecydowana większość własnościowych mieszkań spółdzielczych nie posiada ksiąg wieczystych. W świetle obowiązujących przepisów prawnych nie ma obowiązku ich zakładania. Nie są one potrzebne np. przy sprzedaży mieszkania.

Księga wieczysta staje się jednak niezbędna, gdy chcemy zaciągnąć kredyt pod zastaw mieszkania
.

Aby założyć księgę wieczystą, należy:
1) wystąpić do Spółdzielni z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, stanowiącego podstawę oznaczenia lokalu w KW,
2) zamówić wypis z rejestru gruntów w Starostwie Powiatowym (w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17) - zamówienie należy złożyć na druku dostępnym w geodezji,
3) złożyć wniosek o założenie Księgi Wieczystej dla ograniczonego rzeczowego prawa do lokalu (wg wzoru wywieszonego w gablotce Sądu lub Spółdzielni) w Sądzie Rejonowym - Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Gliwicach, przy ul. Powstańców Warszawy 23,
4) do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt l i 2 oraz dokumenty stwierdzające nabycie prawa (przydział albo umowę), akt małżeństwa (w przypadku, gdy przydział został wydany w trakcie trwania małżeństwa).
5) ponieść koszta sądowe naliczone przez sąd w wyznaczonym terminie.


Zaległości czynszowe

Pracownicy windykacji przeprowadzają wiele rozmów z osobami, u których występują zaległości czynszowe. Z rozmów tych wynika, że główną przyczyną powstałych zaległości jest brak pracy lub utrata zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy. Niestety niejednokrotnie przyczyną zaległości jest niedbalstwo lokatora, który posiada comiesięczny dochód, a mimo to uchyla się od regulowania bieżących opłat.

Przypominamy lokatorom, którzy otrzymują ze Spółdzielni wezwanie do zapłaty lub informację o zgłoszenie się na rozmowę w sprawie zaległości, aby potraktowali to wezwanie jako pilne i ważne, ponieważ Spółdzielnia chce pomagać lokatorom informując ich o możliwościach spłaty zadłużenia.

Ostatecznym rozwiązaniem dla niezdyscyplinowanych lokatorów jest skierowanie zaległości na drogę postępowania sądowego.


Piwnica to nie magazyn odpadów

Po okresowych kontrolach klatek schodowych i korytarzy piwnicznych wielokrotnie można odnieść wrażenie, że piwnice wielu lokatorom służą jako magazyny do gromadzenia niepotrzebnych przedmiotów. Bałaganiarstwo w takich przypadkach to jedno, a stwarzanie niebezpieczeństwa - np. pożarowego - to drugie. W związku z tym przypominamy wszystkim lokatorom, że zgodnie z "Regulaminem porządku domowego i współżycia mieszkańców Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie", użytkownikom mieszkań nie wolno:
- gromadzić i przechowywać mebli, skrzyń, makulatury, szmat itp. w klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych, pomieszczeniach wspólnego użytku i na balkonach,
- zastawiać wymienionymi przedmiotami przejść i wyjść prowadzących na zewnątrz budynku,
- przechowywać w piwnicach materiałów łatwopalnych i wybuchowych,
- używać otwartego ognia na strychach, balkonach, w piwnicach i innych miejscach wspólnego użytku.

Ponadto przypominamy, że w przypadku pożaru w budynku mieszkalnym należy natychmiast sprawdzić czy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia oraz w miarę możliwości wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, powiadamiając jednocześnie odpowiednie służby.


Droższy gaz

Średnie za gaz dla odbiorców zaopatrujących się w jednej z sześciu spółek dystrybucyjnych, wzrosną od 1 października br., w zależności od spółki, o 0,8-3 proc. - poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

Od początku 2003 r. działa sześć spółek dystrybucyjnych, wydzielonych z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. URE zatwierdził nowy cennik dla każdej tej spółki. Nowa taryfa będzie obowiązywała przez rok. Ceny gazu najbardziej wzrosną w spółce górnośląskiej (o 3 proc.), a najmniej w wielkopolskiej (o 0,8 proc).


Zabezpiecz piwnicę

Nie tak dawno cieszyliśmy się z uroków lata, a tu w kalendarzu i za oknem mamy pierwsze oznaki jesieni. Tym samym pogarszają się warunki atmosferyczne i dla wielu jest to najwyższa pora, by zabezpieczyć się przed deszczem i zimnem. Mamy tu na myśli m.in. zabezpieczenie swoich pomieszczeń piwnicznych. W wielu okienkach można zauważyć powybijane szyby bądź całkowity brak jakiegokolwiek zabezpieczenia.

Zróbmy z tym coś póki jest jeszcze na to czas.


Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym. Skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zależy od przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni.

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. Nieważne jest też zbycie prawa do części lokalu.

Przedmiotem zbycia może być natomiast ułamkowa część spółdzielczego prawa do lokalu, ponieważ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do kilku osób. Należy jednak pamiętać, że wówczas pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością, jest nieważna.

Umowa zbycia powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Należy przy tym podkreślić, że jeżeli członek Spółdzielni przekaże zajmowane mieszkanie własnościowe do dyspozycji Spółdzielni, to nie może otrzymać za nie kwoty wyższej od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego ten lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. Zatem należy się liczyć z tym, że niejednokrotnie będzie to kwota niższa od ustalonej wartości rynkowej własnościowego prawa do lokal.


Centralne ogrzewanie - rozruch rozpoczęty

Jak co roku o tej porze rozpoczynamy na naszych osiedlach rozruch instalacji centralnego ogrzewania. W związku z powyższym zwracamy się do lokatorów z prośbą, by nie ingerować w instalację c. o., bowiem może się to zakończyć zalaniem mieszkań i zakłóceniem procesu rozruchowego. Wszelkie potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek prac powinny być zgłaszane w administracji osiedla.


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone