Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 06/2003 (89)

Prośba do posiadaczy psów

Nasi najmłodsi mają za sobą trudy roku szkolnego i przez najbliższe tygodnie o wiele częściej będą przebywać na placach zabaw, boiskach i przyblokowych skwerach. Wakacje dopiero się rozpoczęły, a wraz z nimi zaczął narastać konflikt rodziców z posiadaczami psów. Ci pierwsi skarżą się, twierdząc - wielokrotnie nie bez podstaw - że posiadacze czworonogów wychodząc z nimi na spacer, nie przestrzegają regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców.

Przypominamy zatem, że w domach mieszkalnych zezwala się na trzymanie zwierząt jeżeli nie zagrażają zdrowiu oraz spokojowi współmieszkańców, a ich posiadacze przestrzegają wymogów sanitarno-porządkowych. Psy należy wyprowadzać z kagańcem i na smyczy poza tereny przydomowe. Właściciele psów i kotów są zobowiązani do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta.

Należy również pamiętać, że za wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta zarówno w budynku, jak i jego otoczeniu, odpowiadają ich posiadacze. Prosimy posiadaczy psów, by przestrzegali cytowane powyżej fragmenty regulaminu nie tylko w czasie wakacji, ale przez cały rok.


Festyn Spółdzielczy

5 lipca (sobota)
15.00 - rozpoczęcie
16.00 - międzynarodowy turniej piesek piekarskich
16.00-22.00 - Występy zespołów muzycznych

6 lipca (niedziela)
15.00 - oficjalne otwarcie festynu
15.00-18.00 - konkursy dla dzieci
15.30 - występ zespołu MAGNEZ
17.00 - pokaz tresury psów policyjnych
18.00 - pokaz sztuk walk rycerskich
18.00 - gwiazda Wieczoru - ANDRZEJ RYBIŃSKI
20.00-22.00 - Występ zespołu FENIX

Ponadto proponujemy: szeroką ofertę gastronomiczną, przejazdy bryczką konną, loterię fantową, pokaz makijażu, punkt mierzenia ciśnienia, karuzele dla dzieci.


Z prac Zarządu...

Podczas 4 posiedzeń Zarząd podjął 52 uchwały. Wszystkie dotyczyły spraw członkowsko-mieszkaniowych, a więc przyjęcia w poczet członków oraz oznaczenia przedmiotu odrębnej własności mieszklanych. Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Rzeczowych za rok 2002, a także zatwierdzono plan na rok bieżący. Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych.


...I Rady Nadzorczej

W czasie majowego posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące m.in. wykluczenia dwóch osób z rejestru Spółdzielni i prywatyzacji Klubu "Atlas".


Przygotowania do okresu grzewczego

W kalendarzu - lato, jednak służby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie się do okresu grzewczego 2003/2004, niebawem rozpoczną wzmożone prace. Dlatego też apelujemy do lokatorów, którzy za zgodą Spółdzielni wykonują wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania, by zakończyć je przed 15 sierpnia br. Po tym okresie zabrania się ingerować w funkcjonowanie instalacji centralnego ogrzewania, bowiem rozpoczną się przygotowania do nowego sezonu grzewczego.Remontujesz - Posprzątaj

Przypominamy, że lokatorzy, którzy przeprowadzają w swoich mieszkaniach wszelkiego rodzaju remonty (w tym również wymianę okien), są zobowiązani do wywozu gruzu bądź starych okien. Mieszkańcy mają obowiązek wywieźć pozostałości po remoncie na własny koszt lub wynegocjować tę usługę od firmy wykonującej remont.


Zgodnie z zapowiedzią

Tak, jak wcześniej informowaliśmy, rozpoczął się kolejny etap prac ociepleniowych. Od kilku tygodni wyspecjalizowane ekipy pracuję nad demontażem starych płyt ociepleniowych na wysokich budynkach przy ul. Kapelanów Wojskowych.


Wakacje z LWSM

-
15 lipca, godz. 11.00 - rozgrywki piątek piłkarskich - boisko MSP-6,
- 27 lipca, godz. 9.00 - turniej piłki siatkowej - MSP-6,
- 29 lipca, godz. 10.00 - wycieczka rowerowa do Chudowa,
- 22 sierpnia, godz. 17.00 - ognisko na działkach z pieczeniem kiełbasek,
- 30 sierpnia, godz. 10.00 - zakończenie wakacji - boisko MG-2 i MSP-6.

Zajęcia świetlicowe:
- gry i zabawy,
- turnieje tenisa stołowego,
- zajęcia plastyczne,
- rozwiązywanie krzyżówek,
- czytanie bajek dla dzieci,
- filmy video.

Konkursy:
- fotograficzny "Moje Wakacje 2003"
- na najciekawsze znalezisko przyrodnicze.

Wycieczki turystyczno-krajoznawcze:
- 9 lipca - Kraków-Wieliczka,
- 16 lipca - Szymocice,
- 23 lipca - Nakło-Chcechło,
- 6 sierpnia - Brenna,
- 13 sierpnia - Wygiełzów.Wyciąg ważniejszych punktów z regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w LWSM w Knurowie

Do najistotniejszych punktów Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w marcu br. zaliczyć należy:

§7
1. Na koszt całkowity ciepła dostarczonego przez sprzedawcę składa się:
a) opłata za zamówioną moc cieplną,
b) opłata stała za usługi przesyłowe,
c) opłata abonamentowa,
d) opłata za nośnik ciepła,
e) opłaty za dodatkowe zlecone przez odbiorcę usługi i czynności,
f) opłata za dostarczone ciepło,
g) opłata zmienna za usługi przesyłowe.

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

W indywidualnym rozliczeniu całości kosztów ponoszonych na energię cieplną ustalone są udziały procentowe odniesione do wskazań licznika w budynku i do opłat stałych 40% - koszty stałe (rozliczane z m2 z zajmowanej powierzchni) 60% - koszty zmienne (rozliczane według odczytów podzielników).

Wynika to z proporcji opłaty stałej i zmiennej w warunkach techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni.

§10
1. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się raz do roku.
2. Odczyty podzielników kosztów dokonuje się w terminach określonych w §18.

Do czasu rozliczenia użytkownik zobowiązany jest wnosić, w okresach miesięcznych, wpłaty zaliczkowe z tytułu ogrzewania lokalu, które ustala się na podstawie wyników rozliczenia kosztów ogrzewania z poprzedniego okresu rozliczeniowego i przewidywanym wzrostem kosztów ciepła.

§12
Wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego. Zmiana wysokości zaliczki może nastąpić w przypadku zmiany uregulowań cenowych zgodnych z umową sprzedaży ciepła i zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.

§13
1. Rozliczenie następuje po okresie rozliczeniowym.
2. Nadpłatę zaliczki użytkownik może zaliczyć sobie w poczet bieżących opłat czynszowych.
3. W przypadku niedopłaty różnicę użytkownik uiszcza w najbliższym terminie opłat za użytkowanie lokalu.

§14
1. Przy rozliczeniu stosuje się współczynniki korekcyjne uwzględniające usytuowanie lokalu w budynku.
2. Wielkość współczynników korekcyjnych ustala jednostka rozliczeniowa w porozumieniu z Zarządem LWSM na podstawie zaleceń Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego "Instal - Warszawa".

§15
1. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania odbywa się na podstawie całkowitych kosztów poniesionych na danym budynku w proporcjonalnym odniesieniu do wskazań podzielników kosztów zainstalowanych w poszczególnych lokalach.
2. W budynkach, w których istnieją lokale nieopomiarowane podstawą do indywidualnego rozliczenia ciepła jest wielkość stanowiąca różnicę pomiędzy kosztami całkowitymi, a kosztami wyliczonymi dla lokali nieopomiarowanych.

§16
1. Podstawę rozliczenia mieszkań nieopomiarowanych stanowi koszt wniesionej zaliczki zgodnie ze stawką zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
2. W lokalach opomiarowanych, w których z winy lokatora nie dokonano odczytu, rozlicza się jak lokale niepomiarowane.
3. W lokalu, w którym z winy lokatora nie dokonano odczytów pojedynczych grzejników, rozliczenie dla powierzchni nieodczytanej nastąpi jak dla lokali nieopomiarowanych.

§17
Odwołanie dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania należy składać w Zarządzie Spółdzielni w termie 14-tu dni od daty otrzymania druku rozliczeniowego. Odwołanie rozpatrzone zostanie przez Spółdzielnię i firmę rozliczeniową w terminie 6 tygodni od daty wniesienia odwołania. Odwołanie nie zwalnia od obowiązku zapłaty należności.

Odczyty podzielników kosztów

§18
1. Odczyty wykonywane są w dwóch terminach:
a) podstawowym
b) dodatkowym
2. Na wniosek użytkownika dopuszcza się trzeci odczyt - dodatkowy. Koszt odczytu w trzecim terminie obciąża użytkownika.

§18
1. 0 terminie odczytów podzielników kosztów użytkownik lokalu powiadomiony będzie:
- informacją na tablicy ogłoszeń z 10-dniowym wyprzedzeniem dla odczytu podstawowego,
- imiennym zawiadomieniem dla odczytu dodatkowego.
2. Termin trzeciego odczytu użytkownik ma obowiązek niezwłocznie uzgodnić na piśmie z Administracją Osiedla.

§20
1. Użytkownik zobowiązany jest udostępnić lokal w celu dokonania odczytu urządzeń pomiarowych.
2. W przypadku uniemożliwienia odczytu w wyznaczonych terminach - rozliczenie ciepła dokonane będzie wg zasad dotyczących rozliczania mieszkań nieopomiarowanych, określonych w §16.

§21
Użytkownik powinien umożliwić łatwy dostęp do urządzeń pomiarowych, sprawdzić wielkość odczytów i potwierdzić ważność kwitu odczytowego poprzez złożenie podpisu przez pełnoletniego domownika.

§22
Przedstawiciel firmy rozliczeniowej dokonującej odczyty musi przedstawić upoważnienie wystawione przez LWSM uprawniające go do dokonania odczytu. Pracownik dokonujący odczytów nie ma prawa pobierania od lokatora jakichkolwiek opłat.

§23
1. W przypadku stwierdzenia u użytkownika posiadającego podzielniki kosztów:
a) uszkodzenia plomb na urządzeniach pomiarowych,
b) uszkodzenia podzielnika kosztów,
c) demontażu grzejnika bez zgody administracji oraz stwierdzonych działań zmierzających do sfałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, Spółdzielnia rozliczy lokal według zasad jak za lokale nieopomiarowane.
2. Zauważone uszkodzenia podzielników, plomb, należy natychmiast zgłosić do Administracji Spółdzielni.
3. Za uszkodzenia powstałe z winy użytkownika Spółdzielnia obciąży go dodatkowo wynikłymi kosztami.
4. Nie zgłoszenie usterek wymienionych w ust. 1 traktuje się jako świadome działanie mające na celu ukrycie dokonanych uszkodzeń, w takich przypadkach lokal rozlicza się z pominięciem wskazań podzielników kosztów ogrzewania. Zużycie określa się drogą iloczynu powierzchni ogrzewanej i stawki ustalonej dla mieszkań nieopomiarowanych.
5. W przypadku montażu bądź wymiany uszkodzonego podzielnika w trakcie okresu rozliczeniowego oraz wykluczenia uszkodzenia celowego (ingerencja) skutkującego możliwością wpływu na odczyt, rozliczenie pomieszczenia, w którym nastąpiło uszkodzenie podzielnika lub dokonano montażu dokonuje się:
a) szacunkowo według zużycia wynikającego ze wskazań pozostałych podzielników zamontowanych w danym mieszkaniu,
b) zgodnie z odczytem nowego podzielnika powiększonym o szacunkową wielkość zużycia za okres przed wymianą podzielnika,
c) jako iloczyn powierzchni i stawki ustalonej dla mieszkań nieopomiarowanych.

Zastosowanie konkretnego sposobu rozliczenia zależy od terminu uszkodzenia i ilości uszkodzonych podzielników. Sposób rozliczenia przedstawiony w punkcie "c" stosuje się wówczas gdy nie ma możliwości rozliczania według punktu "a" i "b" zgłoszenie po sezonie grzewczym).

Za wybór wariantu odpowiedzialnym czyni się Administratora danego osiedla.

§24
1. Bez zgody Administracji niedopuszczalna jest ingerencja użytkownika w instalację c.o., a w szczególności:
a) montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących oraz wymiana grzejników dotychczasowych,
b) zmiany nastawy wstępnej zaworu,
c) spuszczenie wody z instalacji grzewczej.

§25
1. Pomieszczenia łazienek w pionie, w których występują zróżnicowane punkty grzewcze rozliczone zostaną wg poniższych zasad:
a) odczytów podzielników - gdy w łazience znajdują się grzejniki, które można opomiarować,
b) na podstawie średniego odczytu podzielników w budynku z uwzględnieniem wydajności elementu grzewczego i współczynnika lokalizacji mieszkania w bryle budynku,
c) z pominięciem rozliczenia pomieszczenia - gdy w łazience brak jest punktu grzewczego (przy czym instalacja centralnego ogrzewania znajdująca się w danym pomieszczeniu nie jest traktowana jako punkt grzewczy).

§26
1. Przy wzajemnej zamianie lokalu mieszkalnego każdy z użytkowników będzie rozliczony za faktyczny okres zamieszkiwania w danym lokalu.
2. W przypadku zamiany lub zbycia lokalu poza Spółdzielnią strony składają w Dziale ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami oświadczenie, zgodnie z którym skutki rozliczenia ciepła za ostatni sezon grzewczy ponosić będzie osoba przyjmująca lokal.
3. W przypadku nie wyrażenia zgody na podpisanie oświadczenia nastąpi symulacyjne wyliczenie kosztów ogrzewania uwzględniające zużycie zeszłoroczne i wzrost kosztów. W przypadku gdy symulacyjne koszty przewyższą sumę wniesionych zaliczek, opuszczający mieszkanie zobowiązany jest do wpłaty wyliczonej różnicy. Ostateczne rozliczenie nastąpi po końcowym rozliczeniu sezonu grzewczego.
4. W przypadku przekazania mieszkania do Spółdzielni osoba zdająca będzie miała zatrzymaną zaliczkę na rozliczenie ciepła w wysokości kwoty wyliczonej według stawki określonej w § 16. Rozliczenie zatrzymanej zaliczki nastąpi po rozliczeniu sezonu grzewczego.
5. W powyższych przypadkach zobowiązuje się Administratora danego osiedla do dokonania odczytów podzielników kosztów, zapisania stanów w protokole zdawczoodbiorczym i poinformowania o powyższym Dział Ekonomiczno-Rozliczeniowy.
6. W przypadku rezygnacji z indywidualnego rozliczenia zużytej energii cieplnej użytkownik rozliczany będzie wg zasad obowiązujących użytkowników lokali nieopomiarowanych za dany sezon grzewczy.

Rozliczenie kosztów ciepła zużytego na potrzeby podgrzania wody

§27
1. Koszty energii na potrzeby podgrzania wody użytkowej w rozliczeniu ze sprzedawcą ustala się na podstawie wskazań liczników ciepła w budynkach i w stacji grupowej oraz opłat stałych.
2. Rozliczenie z lokatorami w mieszkaniach opomiarowanych ustala się w oparciu o iloczyn:
a) wskazania indywidualnego wodomierza ciepłej wody w mieszkaniu,
b) ilości energii potrzebnej do podgrzania 1 m sześciennych,
c) ceny GJ.

3. Rozliczenie z lokatorami w mieszkaniach nieopomiarowanych ustala się w oparciu o stawkę ustaloną Uchwałą Rady Nadzorczej dla jednej osoby zamieszkałej w lokalu.

Kompletny Regulamin Rozliczania Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzania Wody w LWSM w Knurowie jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w Administracjach Osiedli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, opłata za centralne ogrzewanie dla lokali nieopomiarowanych wynosi 6,50 zł za m kwadratowy.
Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone