Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 05/2003 (88)

Zebranie Przedstawicieli Członków.

Nie zawiedli zaufania


Najwyższy organ Spółdzielni, jakim jest Zebranie Przedstawicieli Członków, udzieliło absolutorium całemu Zarządowi Spółdzielni. Funkcję przewodniczącego Zebrania - tradycyjnie już - powierzono Zbigniewowi Gałkowskiemu, a obok niego w Prezydium zasiedli: Stanisław Pawlik, Rafał Famuła, Władysława Bielawska i Ryszard Czykieta. Obok delegatów, na sali Klubu "Gama" zasiedli również zaproszeni goście, a wśród nich m.in. prezydent Knurowa - Adam Rams i starosta gliwicki - Michał Nieszporek.

Absolutorium dla Zarządu

Majowe ZPCz przebiegło bardzo sprawnie, a delegaci podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, Zarządu i Spółdzielni, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2002, a także zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego oraz przekazania nieruchomości właścicielowi.

Tradycyjnie już z dużym zainteresowaniem czekano na ogłoszenie wyników głosowania delegatów dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi LWSM. Delegaci nie mieli najmniejszych problemów z podjęciem decyzji i niemal jednogłośnie absolutorium otrzymali: Bogdan Litwin, Eugeniusz Jurczyga, Urszula Grzegorzyca i Lech Apryasz.

- Dziękuję i obiecuję, że postaramy się nie zawieść Waszego zaufania - powiedział tuż po otrzymaniu absolutorium, prezes Zarządu Bogdan Litwin.

Prezydent, który jest członkiem Spółdzielni, dziękując za zaproszenie stwierdził, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż wielu domaga się inwestycji, które poprawiłyby standard osiedlowego życia. Adam Rams odpowiadał również na pytania dotyczące budowy nowych miejsc parkingowych, prac wykończeniowych wokół "oczka wodnego", a także możliwości przebudowy największego skrzyżowania ulic Dworcowa - Niepodległości - Kopalniana - 1-go Maja. - Rada Miasta przeznaczyła już 100 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji budowy w tym miejscu ronda - informował prezydent.

Delegaci pytali także o możliwość przeniesienia placu zabaw usytuowanego wzdłuż ruchliwej ulicy 1-go Maja, w miejsce po dawnym przedszkolu (druga strona ul. Mieszka I).

Z sali padło również pytanie o zasadność utrzymywania w Knurowie Straży Miejskiej. - W dobie dużego zagrożenia bezpieczeństwa likwidowanie Straży Miejskiej nie jest wskazane - mówił Adam Rams, prosząc jednocześnie o zgłaszanie zaobserwowanych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem SM.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni

Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej i niektórych posiedzeniach Rad Osiedlowych. Z inicjatywy Zarządu organizowane były narady i konsultacje z władzami samorządowymi i z członkami Rady Miasta w zakresie realizacji zadań na rzecz Spółdzielni i jej członków, a także w rozwijaniu wzajemnej współpracy.

Zarząd odbył 50 protokołowanych posiedzeń, podejmując 112 uchwał. Dotyczyły one m.in. spraw członkowsko-mieszkaniowych, organizacyjnych, finansowych i pracowniczych.

Członkowie Zarządu w ramach swoich obowiązków kierują i nadzorują pracę podległych komórek organizacyjnych.

- Dziękuję za owocną współpracę władzom miasta. Radzie Nadzorczej, Radom Osiedlowym, firmom i zakładom pracy współpracującym z naszą Spółdzielnią, a także pracownikom Spółdzielni - mówił prezes Bogdan Litwin.

W minionym roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: Bogdan Litwin (prezes), Eugeniusz Jurczyga (z-ca prezesa ds. ekonomicznych), Urszula Grzegorzyca (członek), Lech Apryasz (członek).


Sprawozdanie Rady nadzorczej

Rada Nadzorcza swą działalność nadzorczo-kontrolną sprawuje poprzez Komisję Rewizyjną i Komisję Gospodarki Zasobami Spółdzielczymi. W 2002 r. upłynęła kadencja Rady Nadzorczej i po wyborach nowa Rada rozpoczęła pracę w składzie: Zbigniew Gałkowski (przewodniczący), Stanisław Pawlik (zastępca przewodniczącego), Anna Kopiecka (sekretarz), Henryk Antończyk (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Rafał Famuła, Wojciech Kołodziej, Ryszard Krysiuk, Czesław Kuźma, Sławomir Michalak, Marek Mirocha, Tadeusz Przedwojewski, Michał Romaniuk, Ryszard Skrzek, Jan Szczeszak (członkowie).

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń, podczas których zajmowała się:
- uchwaleniem planów gospodarczo-finansowych,
- ustaleniem opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
- uchwaleniem regulaminów wewnętrznych,
- dokonaniem okresowych ocen wykonania zadań gospodarczych,
- analizowaniem zaległości czynszowych,
- podejmowaniem uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie z rejestru członków,
- sprawozdaniem finansowym Spółdzielni.

W minionym roku sporo uwagi poświęcono zaległościom czynszowym, które na ostatni dzień 2002 roku wynosiły l milion 841 tysięcy 285 złotych i 83 grosze.

Z powodu dużych zaległości czynszowych i braku możliwości ich spłaty, podjęto 14 uchwał wykluczających członków z rejestru LWSM. Rada Nadzorcza podkreśla, że tego typu decyzje są bardzo trudne do podjęcia ze względu na aspekt społeczny, jednak z drugiej strony bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni. Warto za znaczyć, że dwóm osobom, które spłaciły swe zadłużenia. Rada Nadzorcza przywróciła prawa członkowskie.

Dzięki prowadzonym postępowaniom sądowym Spółdzielnia odzyskała środki finansowe na kwotę 459 tysięcy i 570 złotych. Ponadto od nieterminowo dokonywanych wpłat pobierane w ubiegłym roku odsetki ustawowe wyniosły 86 tysięcy, 4 złote i 21 groszy.

Członkowie Rady Nadzorczej brali czynny udział w pracach organizacyjnych imprez kulturalno-oświatowych.

KOMISJA REWIZYJNA

W czasie jedenastu posiedzeń dokonano kontroli i analizy działalności gospodarczej Spółdzielni w następujących tematach:
- wykonania przyjętych zobowiązań wynikających z planu remontowo-gospodarczego za rok 2001 oraz zapoznano się z propozycjami planowanych robót remontowych na rok 2002.
- skontrolowano sposób wykonania przyjętych uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli Członków w 2001 roku,
- przeanalizowano zawarte umowy z obcymi wykonawcami w aspekcie dotrzymania terminów wykonania i ich jakości,
- zapoznano się ze sporządzonym raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2001 dokonanego przez biegłego rewidenta z Regionalnego Związku Rewizyjnego w Rybniku z siedzibą w Katowicach,
- skontrolowano wykonanie planu finansowego Spółdzielni za I półrocze 2002 roku,
- przeprowadzono kontrolę pracy komórki kontroli wewnętrznej,
- przeprowadzono analizę działań Spółdzielni w zakresie wprowadzenia w życie "Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych",
- przeprowadzono analizę działalności Działu Społeczno-Kulturalnego za rok 2002,
- analizowano sposób wykonania zgłaszanych usterek przez członków Spółdzielni.

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELCZYMI

Przyjęto propozycje robót remontowych zaplanowanych na 2003 rok. - Po zapoznaniu się z pozytywną opinia i raportem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2002, Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie finansowe wraz z raportem - powiedział na zakończenie sprawozdania Zbigniew Gałkowski. - Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Zarządu i wnioskuje o udzielenie absolutorium
Zarządowi Spółdzielni za rok 2002.Zaległości czynszowe

Zaległości w opłatach czynszowych na koniec minionego roku wyniosły l milion 841 tysięcy 285 złotych i 83 grosze. W stosunku do roku 2000, zaległości wzrosły o 343 tysiące 778 złotych i 8 groszy. Zarząd Spółdzielni czyni wszelkie starania w odzyskaniu należności. Prowadzone są rozmowy z członkami, którzy zalegają z opłatami, umożliwia im się spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach. W ostateczności, gdy po wielu rozmowach i deklaracjach dłużników wciąż nie następuje spłata zaległości, kierowane są pozwy do sądu. W 2002 roku skierowano do sądu 108 wniosków o zasądzenie należności w kwocie 337 tysięcy 601 złotych i 8 groszy z tytułu zaległości w opłatach za lokale mieszkalne. Sześć wniosków dotyczyło zasądzenia należności z tytułu zaległego czynszu za lokale użytkowe (44 tysiące 158 złotych i 73 grosze). Ponadto skierowano l wniosek o zasądzenie należności w kwocie 2 tysięcy 137 złotych i 20 groszy, tytułem zaległości w spłacie odsetek od kredytu mieszkaniowego. W wyniku postępowania sądowego i działań egzekucyjnych, na rzecz Spółdzielni wpłynęło 459 tysięcy 570 złotych i 42 grosze (w tym ponad 97 tysięcy stanowią odsetki ustawowe).


Co zrobiono

W ramach środków finansowych przeznaczonych w 2002 roku na remonty wykonano m. in.:
- modernizację 14 dźwigów osobowych objętych planem remontów w 2002 roku oraz zakończono modernizację l dźwigu, którego pracę rozpoczęto w 2001 roku,
- remont elewacji 6 budynków mieszkalnych (zakres tych prac obejmował zdemontowanie istniejącego ocieplenia acekolowego i wykonanie ocieplenia zgodnie z projektem budowlanym),
- malowanie klatek schodowych w 28 budynkach,
- remonty i konserwację dachów na 24 obiektach,
- izolację fundamentów z ułożeniem drenażu odwadniającego dla 8 budynków mieszkalnych,
- remont nawierzchni chodnikowej (1624 m2),
- utwardzenie nawierzchni parkingów uzyskując 102 miejsca postojowe,
- remont z wymianą instalacji wodnokanalizacyjnej oraz remont instalacji centralnego ogrzewania (w 11 budynkach, w tym w 314 mieszkaniach),
- wymianę 57 drzwi wejściowych w 17 budynkach mieszkalnych,
- wymianę 250 okien w klatkach schodowych (10 budynków),
- wymianę nasady kominowej w 4 budynkach mieszkalnych (jako efekt kompleksowego remontu kominów spalinowych).

Wszystkie prace remontowe prowadzone są przy zachowaniu dyscypliny finansowej - zaznacza prezes Bogdan Litwin. - Wypracowany przez nas system przeprowadzania remontów etapami, w cyklach wieloletnich, pozwala poprawić funkcjonalność i estetykę budynków mieszkalnych i ich otoczenia.

W 2002 roku dzięki staraniom Zarządu, Spółdzielnia uzyskała korzystne warunki kredytowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na cele termomodernizacji elewacji. Środki te są częściowo umarzane i przeznaczone na prace proekologiczne i termomodernizacyjne.

Koszty konserwacji, remontów i modernizacji zasobów spółdzielczych w 2002 roku wyniosły 7 milionów 199 tysięcy, 413 złotych (lokale mieszkalne - 6 milionów 934 tysiące 726 złotych, lokale użytkowe - 264 tysiące 687 złotych).


Działalność społeczno-kulturalna

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku 2002 działalność społeczno-kulturalna prowadzona była na bazie czterech klubów. Pracownicy działu społeczno-kulturalnego zorganizowali wiele imprez dla dzieci i młodzieży. Znalazły się wśród nich m.in. wyjazdy na kolonię letnią do Pokrzywnej, rozgrywki piłkarskie dla 14 drużyn młodzieżowych, wyjścia na kąpieliska, a także wycieczki turystyczno-krajoznawcze do Kłodzka, Głogowa i Czech. Z okazji Dnia Spółdzielczości zorganizowano tradycyjny festyn, natomiast w klubach osiedlowych odbyły się imprezy okazjonalne, takie jak dzień Matki, Dzień Seniora czy Andrzejki.

Pomieszczenia klubowe udostępniane były odpłatnie firmom oraz osobom prywatnym.

Klub Atlas
Prowadzone są przede wszystkim zajęcia rekreacyjno-sportowe (kulturystyczne, gimnastyka rekreacyjna).

Klub Lokatorek
Miejsce spotkań członków Koła Filatelistów i Numizmatyków, a także Klubu Seniora. Klub Lokatorek jest głównym organizatorem wycieczek, kolonii i zimowisk.

Klub maluch
Odbywają się zajęcia dla najmłodszych dzieci. Organizowane są konkursy, turnieje tenisa stołowego, zajęcia plastyczne, a także imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja.

Klub Gama
Oprócz spotkań członków Związku Emerytów i Rencistów, prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. W Klubie Gama spotykają się także diabetycy, a także organizowane są zebrania mieszkańców.


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone