Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 09/2002 (80)

Ale winda! W wieżowcu przy ul. Łokietka 2

- Teraz jadąc windą czujemy się tak, jak w kilkugwiazdkowym hotelu - opowiadają lokatorzy budynków, w których funkcjonują już nowe dźwigi osobowe. Od pierwszych dni września z nowej windy korzystają lokatorzy wieżowca przy ul. Łokietka 2. Gustownie dobrany kolor kabiny, estetyczne wykończenia, duże lustro, wentylacja - to wszystko sprawia, że jest się w hotelu wysokiej klasy.

Cieszymy się, że lokatorzy są zadowoleni z tych inwestycji - mówi prezes naszej Spółdzielni, Bogdan Litwin. - Jednocześnie informuję, ze najpóźniej do połowy listopada br. w każdym wieżowcu oddamy do użytku jeden nowy dźwig. W przyszłym roku nowych wind będzie jeszcze więcej.

Ciesząc się z tego, że w kolejnym naszym budynku lokatorzy mogą korzystać z nowoczesnego, estetycznego i bezpiecznego urządzenia, nie sposób nie zaapelować do wszystkich o poszanowanie wspólnego mienia. Oby inwestycyjny wysiłek jak najdłużej był zauważalny i doceniany przez nas wszystkich.


Zapraszamy na festyn

29 września odbędzie się tradycyjny „Festyn spółdzielczy", który w tym roku nasza Spółdzielnia organizuje wespół ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Knurowianka" oraz Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (SKOK).

Oprócz bogatej oferty konkursów rekreacyjno-sportowych oraz programu artystycznego, organizatorzy przeprowadzą turniej piłki nożnej seniorów, w którym wystartują reprezentacje wszystkich osiedli (zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w turnieju przyjmowane są w administracjach). Turniej piłkarski odbędzie się 27 i 28 września na stadionie w Krywałdzie, natomiast festyn zorganizowany zostanie na obiektach sportowych przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 w Knurowie. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.


Uczcili dzień spółdzielczości

80-osobowa grupa knurowskich spółdzielców wzięła udział w tradycyjnym Regionalnym Złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego.

Metę tegorocznego Złazu wyznaczono w Morsku, a na uczestników czekało aż 9 tras, którymi można było dotrzeć do celu. Sześć z nich to trasy piesze o długości od 6 do 14 km, natomiast pozostałe trzy to trasy autokarowe wiodące po nie mniej atrakcyjnych zakątkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Celem tegorocznego Złazu było m.in. uczczenie Międzynarodo- wego Dnia Spółdzielczości, spotkanie się mieszkańców z różnych miast Śląska oraz poznanie piękna Jury. Reprezentanci knurowskiej Spółdzielni, prezes Bogdan Litwin oraz wiceprezes Eugeniusz Jurczyga byli członkami Komitetu Honorowego tegorocznego Złazu, a ponadto Eugeniusz Jurczyga prowadził imprezę na mecie w Morsku.


Nim posadzisz nowy krzew

Zwracamy się do mieszkańców z prośbą, by wszelkie sadzenie nowych drzew i krzewów na terenach administrowanych przez naszą Spółdzielnię uzgadniać z odpowiednią administracją osiedlową. Za stosowanie się do powyższej prośby serdecznie dziękujemy.


O księgach wieczystych

W związku z licznymi wątpliwościami w sprawie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, podajemy kilka ważnych informacji na ten temat.

Członek Spółdzielni, któremu przysługuje własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może, ale nie musi założyć na to prawo księgę wieczystą. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania Sądzie Rejonowym. Dla naszego miasta jest to Sąd Rejonowy w Gliwicach - Wydział VIII Ksiąg Wieczystych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o posiadaniu własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wypis z rejestru gruntów z opisem i mapą ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Księga wieczysta dla własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest wymagana do sprzedaży, darowizny lub zamiany mieszkania. Niezbędna jest natomiast np. do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, którego zastawem jest przysługujące członkowi własnościowe prawa do mieszkania.

Za założenie księgi wieczystej oraz za wpis w tej księdze własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego pobierane są w Sądzie opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych (Dziennik Ustaw nr 44 z 2000 roku, poz. 415).


Z prac Zarządu

Zarząd spotkał się na czterech posiedzeniach podejmując 8 uchwał. Wszystkie dotyczyły spraw członkowsko-mieszkaniowych więc dokonano przyjęć i skreśleń z rejestru członków. Zarząd rozpatrzył indywidualne wystąpienia członków w prawie spłat zaległości czynszowych. Ponadto Zarząd uczestniczył w posiedzeniach Rad Osiedlowych oraz wykonywał czynności wynikające z postanowień statutowych i regulaminu działania Zarządu.


Dodatki mieszkaniowe

Przypominamy, że osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- członkom spółdzielni mieszkaniowych, którzy posiadają spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- właścicielom budynków lub lokali mieszkalnych, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny.
 
Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznały jeżeli są spełnione następujące warunki:
1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę łożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:
- 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym - od O1.06.2002 r. - 799,37 zł,
- 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym - od O1.06.2002 r. - 532,91 zł.
2. Normatywna powierzchnia użytkowa najmowanego mieszkania powiększona o 30% nie jest większa od:
- 45,50 m kw. w gospodarstwach 1-osobowych,
- 52,00 m kw. w gospodarstwach 2-osobowych,
- 58,50 m kw. w gospodarstwach 3-osobowych,
- 71,50 m kw. w gospodarstwach 4-osobowych,
- 84,50 m kw. w gospodarstwach 5-osobowych,
- 91,00 m kw. w gospodarstwach 6-osobowych,
- przy większej ilości osób - dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię o 5,00 m kw.

Osoby spełniające wymienione warunki pomimo zadłużenia w opłatach za mieszkanie mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się:
- na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przez Prezydenta Miasta Knurowa w drodze decyzji administracyjnej,
- na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu, który zalicza go na poczet przysługujących mu należności za zajmowany lokal. Zarządca domu ma obowiązek w terminie do 10 dnia każdego miesiąca zawiadomić organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu 2 miesięcznych zaległości w opłatach za mieszkanie przez osoby pobierające dodatek mieszkaniowy. Dlatego zwracamy się z prośbą do osób korzystających z dodatku mieszkaniowego aby:
- opłaty za mieszkanie dokonywały do 17 dnia każdego miesiąca,
- zgłaszały się z dowodem wpłaty w dziale czynszów Spółdzielni (pokój 29) jeżeli opłata była dokonana w późniejszym terminie.

W przypadku stwierdzenia, że osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy nie dokonuje bieżących opłat za mieszkanie to wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana w ciągu 3 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, decyzja o przyznaniu tego dodatku wygasa. Osoba w stosunku do której wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może ponownie ubiegać się o jego przyznanie dopiero po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania wygasłej decyzji. Osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego są obowiązane dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji przechowywać przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.


Zadowoleni zmotoryzowani i piesi

Każdy posiadacz samochodu doskonale wie, jak trudno zaparkować swoje cztery kółka w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. Wielu z nas korzysta z wszelakich dostępnych parkingów, jednak zdecydowana większość skazana jest na parkowanie samochodu przed blokiem. W ostatnim okresie zdecydowanie mniej powodów do narzekań w tym temacie mają mieszkańcy budynku przy ul. Marynarzy 17, gdzie wykonano nowe miejsca parkingowe. Prace związane z utwardzeniem terenu i wykonaniem nowego chodnika trwały w ostatnim okresie przy ul. Mieszka I od strony ul. Dąbrowskiego. Podobne roboty można było zauważyć przy ul. Sztygarskiej w sąsiedztwie budynków 3 i 5.


Energia cieplna. Trwają rozliczenia

Wrzesień jest miesiącem odczytów podzielników zużycia energii centralnego ogrzewania, a na listopad br. zaplanowano kompletne rozliczenie ubiegłego sezonu grzewczego. Po pracach inwestycyjnych, których celem było ocieplenie budynków najnowszą technologią, wydaje się, że niemal każdy lokator otrzyma zwrot pieniędzy za ubiegły sezon grzewczy.


Uwaga Mieszkańcy!

LWSM w Knurowie informuje, że firma "Techniczne Zabezpieczenie Mieszkań" z siedzibą w Ligocie Dolnej nie posiada zgody Spółdzielni na wykonywanie usług dla ludności w naszych zasobach. Jednocześnie informujemy, że zawieranie umów i zlecanie usług wymienionej firmie jest indywidualną sprawą każdego mieszkańca. Powoływanie się firmy na stosowne pozwolenie udzielone przez naszą Spółdzielnię jest nieprawdziwe.


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone