Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 07/2002 (78)

43(!) kandydatów do Rady Nadzorczej

22 czerwca w czasie Zebrania Przedstawicieli Członków LWSM wybrano nową Radę Nadzorczą knurowskiej spółdzielni. Nim jednak do tego doszło, na listę wyborczą zgłoszonych zostało aż 43 kandydatów.

Ostatecznie w skład nowej Rady Nadzorczej weszli: Henryk Antończyk, Rafał Famuła, Zbigniew Gałkowski, Wojciech Kołodziej, Anna Kopiecka, Ryszard Krysiuk, Andrzej Kubat, Czesław Kuźma, Sławomir Michalak, Marek Mirocha, Stanisław Pawlak, Tadeusz Przedwojewski, Michał Romaniuk, Ryszard Skrzek i Jan Szczeszak.


Sprawozdania Rady Nadzorczej...

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił przewodniczący - Marek Mirocha

Rada Nadzorcza działała w składzie:
Marek Mirocha (przewodniczący), Zbigniew Gałkowski (z-ca przewodniczącego), Jan Szczeszak (sekretarz), Henryk Antończyk (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Rafał Famuła, Zenon Jednacz, Narcyz Klimas, Anna Kopiecka, Ryszard Krysiuk, Czesław Kuźma, Jerzy Makowski, Stanisław Pawlik, Michał Romaniuk, Ryszard Skrzek, Zbigniew Trygar (członkowie).

W 2001 roku Rada Nadzorcza zajmowała się m.in.:
- przygotowaniem planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na rok 2001 oraz jego korektę w połowie roku sprawozdawczego,
- omówieniem realizacji planu finansowo-gospodarczego za rok 2000,
- analizą zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
- rocznym sprawozdaniem finansowym, opinią i raportem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe wraz z ich przyjęciem,
- planami dalszej współpracy z firmą Komart zajmującą się wywozem nieczystości,
- projektem kalkulacji opłat za wodę,
- pracami nad nowym Statutem Spółdzielni,
- zmianami opłat za używanie spółdzielczych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zmianami wysokości odpisu na fundusz remontowy.

Rada Nadzorcza działalność nadzorczo-kontrolną sprawuje poprzez Komisję Gospodarki Zasobami Spółdzielczymi oraz Komisję Rewizyjną.

Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielczymi w okresie sprawozdawczym zajmowała się analizą potrzeb remontowych w 2001 roku, działalnością działu mieszkaniowo-inwestycyjnego w zakresie zasiedlenia mieszkań i lokali użytkowych przekazywanych do Spółdzielni oraz wykonaniem planów remontowych za 2001 rok.

Komisja Rewizyjna skontrolowała i przeanalizowała zagadnienia dotyczące:
- wykonania planu remontowego za rok 2000 oraz potrzeb remontowych na 2001 rok,
- działalności finansowo-ekonomicznej oraz działalności społeczno-kulturalnej,
- prawidłowości postępowania przy wydzierżawieniu terenu przy ul. K. Wielkiego i Mieszka I,
- wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli Członków z 2000 roku,
- sposobu windykacji zaległości czynszowych,
- wykonania umów zawartych z obcymi wykonawcami na prowadzenie robót remontowych w I półroczu 2001 roku,
- działalności Komórki Kontroli Wewnętrznej LWSM oraz działaniem Zarządu Spółdzielni związanych z wprowadzeniem w życie postanowień Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę Zarządu Spółdzielni i wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni za rok 2001.


... i Zarządu LWSM

O działalności Zarządu mówił prezes - Bogdan Litwin

Zarząd Spółdzielni pracował w składzie:
Bogdan Litwin (prezes), Eugeniusz Jurczyga (z-ca prezesa ds. ekonomicznych), Urszula Grzegorzyca i Lech Apryasz (członkowie).

Zarząd Spółdzielni w okresie sprawozdawczym podejmował uchwały dotyczące następujących spraw:
- realizacji uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli Członków i Zebrań Grup Członkowskich,
- członkowsko-mieszkaniowych i inwestycyjnych,
- gospodarki zasobami spółdzielczymi,
- organizacyjno-samorządowych,
- społeczno-kulturalnych,
- pracowniczych i socjalnych.

Działalność Zarządu prowadzona jest w oparciu o Statut Spółdzielni, regulamin pracy Zarządu oraz inne przepisy prawne. Członkowie Zarządu w ramach obowiązków służbowych uczestniczyli w posiedzeniach organów samorządowych Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych.

Z inicjatywy Zarządu organizowane były narady i konferencje szkoleniowe, dotyczące poprawy warunków zamieszkiwania oraz realizacji zadań na rzecz Spółdzielni i jej członków.

Za dotychczasową współpracę Zarząd Spółdzielni składa podziękowania Zarządowi Miasta Knurowa, władzom powiatowym, działaczom organów samorządowych Spółdzielni i wszystkim firmom współpracującym ze Spółdzielnią oraz wszystkim pracownikom Spółdzielni.

Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi działalności Zarządu, delegaci na Zebranie Członków Przedstawicieli, udzieli w tajnym głosowaniu absolutorium Zarządowi w składzie: Bogdan Litwin, Eugeniusz Jurczyga, Urszula Grzegorzyca i Lech Apryasz.


Z prac Zarządu...

Zarząd zbierał się w czerwcu cztery razy, podejmując osiem uchwał. Pięć z nich dotyczyło spraw członkowsko-mieszkaniowych, natomiast trzy były związane z określeniem wysokości środków finansowych na prace remontowe (wymiana dociepleń budynków). Rozpatrzono kolejne prośby członków zalegających ze spłatą zadłużenia czynszowego. Członkowie zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Osiedlowych oraz zapoznali się z ich protokołami.


Co mówią cyfry?

Poszczególne grupy członków knurowskiej Spółdzielni:
- członkowie zamieszkali - 5645,
- członkowie przyjęci do członkostwa współmałżonka - 541,
- członkowie oczekujący - 156,
- członkowie prawni posiadający własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - 2,
- członkowie posiadający spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego - 8,
- pozostali członkowie prawni - 2.

Wykonano 3 eksmisje z lokali mieszkalnych.

Zanotowano, iż 101 członków sprzedało swoje mieszkania innej osobie, a 28 członków darowało mieszkanie członkom swoich rodzin.

Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów eksploatowanych przez Spółdzielnię wynosi 306.276,57 m2 (szczegóły - patrz tabela).

Wydatki poniesione na remonty i modernizacje wyniosły 4.993.181,00 zł (lokale mieszkalne - 4.676.731,00 zł, lokale użytkowe - 316.450,00 zł).

Zaległości w opłatach czynszowych wyniosły 1.497.507,75 zł.

Lp.
Osiedle
Budynki mieszkalne
Pawilony użytkowe
Garaże
 
 
Ilość bud.
Ilość mieszk.
Pow. użytk.
Ilość
Pow. użytk.
Ilość
Pow. użytk.
 1
ul. Pocztowa,
ul. Spółdzielcza
13
347
15.147,47
2
2.612,35
36
633,44
 2
Szczygłowice
8
450
24.874,85
1
234,86
 
 
 3
1000-lecia PP
32
1911
88.669,83
3
5.052,12
 
 
 4
WP I
22
1498
72.950,90
5
7.770,02
 
 
 5
WP II
59
1508
85.434,27
5
2.434,86
 
 
 6
ul. Sienkiewicza
 
 
 
1
461,6
 
 


Uwaga! Przedstawione dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2001 r.


Kilka wakacyjnych porad

Na te dwa letnie miesiące czekamy przez cały rok. Przez cały rok staramy się też zaoszczędzić trochę pieniążków na jakże upragniony dwutygodniowy urlop. Wszyscy pragniemy, by wakacyjny pobyt poza miejscem zamieszkania, przyjemnie nam się kojarzył przez wiele kolejnych lat. By tak się stało, udając się na urlop należy pamiętać o tym, że nasze mieszkanie może być narażone na wiele niebezpieczeństw. Dobrze, gdy podczas naszej nieobecności ktoś może doglądać nasze mieszkanie. Bardzo ważne jest to, by zaufany sąsiad uprzątał sprzed naszych drzwi ulotki reklamowe. Tuż przed wyjazdem na urlop pamiętajmy również o tym, by zakręcić główne zawory na instalacji wodnej i gazowej. W ten sposób nie narazimy ani siebie, ani sąsiadów na ewentualne zalania i związane z tym przykrości. Ponadto starajmy się zostawić sąsiadom numer telefonu, pod którym będzie się można z nami skontaktować.


LATO 2002 - Kluby osiedlowe LWSM proponują

Codzienne zajęcia świetlicowe:
- konkursy sprawnościowe,
- turnieje szachowe,
- turnieje tenisa stołowego,
- inne zajęcia sportowe,
- konkursy rysunkowe,
- dyskoteki.

Wycieczki turystyczne:
-   3.VII - Skansen w Rudach Raciborskich
(przejazd kolejką wąskotorową, ognisko z kiełbaskami),
- 10.VII - Muzeum Chleba w Radzionkowie,
- 24.VII - Leśniczówka Rudziniec (ognisko z kiełbaskami),
-   7.VIII - Szymocice
- 21.VIII - Brenna
Odpłatność - 7 zł od osoby

Wycieczki terenowe:
-   9.VII - Wyjście na basen,
- 16.VII - Wycieczka rowerowa do lasu,
-   6.VIII - Wyjście na działki,
- 27.VIII - Wycieczka rowerowa "Szlakiem zabytków Knurowa".

Imprezy sportowe:
- 26.VI - Rozgrywki piątek piłkarskich,
- 31.VII - Turniej siatkówki,
- 10.VIII - Konkursy siłowe (Klub Atlas),
- 29.VIII - Turniej kometki.


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone