Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 06/2002 (77)

Spółdzielnia - dzieciom

Dział społeczno-kulturalny naszej Spółdzielni tradycyjnie już przygotował wiele atrakcji dla najmłodszych, którzy l czerwca mogli wziąć udział w zawodach sportowych, a także w konkursie plastycznym oraz tańca i piosenki.

Największym zainteresowaniem cieszył się turniej piątek piłkarskich. Do rywalizacji przystąpiło 14 zespołów. Sześć z nich reprezentowali uczniowie szkół podstawowych, a osiem - gimnazjalne. W grupie młodszej I miejsce zajął FC Bojków wyprzedzając Holandię i FC Krawężniki. Wśród gimnazjalistów najlepszą „piątką" okazał się Dream Team wyprzedzając FC Jagiełły i Górnika Knurów. Wielu chłopców chętnie uczestniczyło w rzutach piłką do kosza. W tej konkurencji najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Marek Kubaj, a kolejne lokaty zajęli Wojciech Kandzior i Kamil Kowalski. Na „medalowych" miejscach w rzucie piłką lekarską uplasowali się: Sebastian Rzeźniczek, Damian Błaszczyk i Patryk Sobolew.

Imprezy odbyły się na gościnnych obiektach Miejskiego Gimnazjum nr 2 oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6, a na każdego uczestnika oprócz nagród rzeczowych czekały słodkie upominki.


Brudna woda

Po tym, jak w ostatnim okresie kilkakrotnie zdarzyło się, iż z naszych kranów leciała brudna woda, do Spółdzielni wpłynęło pismo z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w którym czytamy:

(...) pragniemy gorąco przeprosić za pogorszenie jakości dostarczanej wody (...) Zakłócenia te dotknęły nie tylko Państwa, ale również pozostałych mieszkańców Knurowa oraz sąsiadującej gminy Gierałtowice, a spowodowane zostały wystąpieniem dwóch awarii na rurociągu magistralnym należącym do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach (...) Konieczność usunięcia tych awarii pociągnęła za sobą kilkugodzinne przerwy w dostawach wody dla miasta i w konsekwencji spowodowała zaburzenia pracy sieci wodociągowej naszego Przedsiębiorstwa. Efektem tych awarii było wytrącenie osadów zalegających w przewodach wodociągowych i pomimo naszych działań polegających na przepłukaniu sieci i czyszczeniu zbiorników osiedlowych, część z nich dostała się do instalacji wodociągowej w Państwa budynkach. PWiK SA. Knurów od kilku lat dokłada starań, aby zminimalizować uciążliwości związane z pracą starej, stalowej sieci wodociągowej. Prowadzimy sukcesywnie jej wymianę na nową, wykonaną z nowoczesnych materiałów. Aktualnie prowadzone są prace przy wymianie sieci wodociągowej na osiedlu Wojska Polskiego I zgodnie z projektem budowlanym "Projekt budowlany remontu kapitalnego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.ul. Kosmonautów, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Jedności Narodowej i Kapelanów Wojskowych w Knurowie", które w przyszłości powinny spowodować zmniejszenie ilości awarii na tym terenie, jak i poprawić jakość dostarczanej wody. Pragniemy jednocześnie nadmienić, że woda dostarczana przez PWiK S.A. Knurów podlega ciągłej kontroli pod względem składu fizyko-chemiczne go oraz bakteriologicznego przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Gliwicach. Wyniki tych badań wskazują, ze jakość wody odpowiada obowiązującym w tym zakresie przepisom.


Co zrobiliśmy?

Co jakiś czas każdy z nas mimo, że na bieżąco jest informowany o trwających różnorakich pracach remontowych, zadaje sobie pytanie, na co Spółdzielnia wydaje pieniądze?

Nim przejdziemy do konkretnych wyliczeń, przypomnijmy, że knurowska LWSM ma w swych zasobach 5714 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 287.077 m kw. Do tego należy dodać powierzchnię 18.516 m kw. w lokalach użytkowych. Nikt zapewne nie ma wątpliwości, iż tak duże zasoby wymagają ciągłych prac remontowo-budowlanych.

Do najważniejszych prac przeprowadzonych w 2001 roku należy zaliczyć:

- zrealizowano 131 zleceń na roboty budowlane i remont instalacji,
- współpracę z trzydziestoma firmami prowadzącymi usługi remontowo-budowlane i instala- cyjne,
- prowadzenie nadzoru na 330 obiektach budowlanych,
- ocieplenie 6.202,7 m kw. powierzchni ścian zewnętrznych,
- ocieplenie 25.428 m kw. powierzchni stropodachów,
- wymianę 127 drzwi wejściowych do klatek schodowych,
- wymianę 42 okien w 7 klatkach schodowych,
- wykonanie remontu 2.740 m kw. nawierzchni w celu utworzenia 210 nowych miejsc parkingo- wych,
- wyremontowanie chodników o łącznej powierzchni 1.838 m kw.,
- modernizację dwóch dźwigów osobowych,
- wymianę 39 pionów wodno-kanalizacyjnych w 20 budynkach (170 mieszkań),
- wymianę 10 poziomów zimnej wody,
- zabudowę zaworów regulacji ciśnień w 11 budynkach, na 155 pionach,
- przeprowadzenie prac malarskich w 27 budynkach, gdzie odnowiono 95 klatek schodowych wraz z pomieszczeniami ogólnodostępnymi,
- opracowanie na lata 2002-2005 harmonogramu realizacji likwidacji z budynków mieszkal- nych materiałów zawierających azbest,
- w ramach zawartej umowy na współpracę z Regionalną Agencją Inwestycji Komunalnych w Tychach, został opracowany "Pilotażowy Program Demontażu i Unieszkodliwiania Elementów Azbestowych z Obiektów Mieszkalnych LWSM". Zarząd prowadzi starania pozyskania częścio- wo umarzanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- przeprowadzenie prac remontowych w budynkach biurowo-usługowych.

Oprócz wymienionych prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych przeprowadzono szereg innych niezbędnych robót. Nie inaczej jest i będzie w roku bieżącym. Do najważniejszych prac zaplanowanych na rok 2002 należy zaliczyć demontaż płyt azbestowych, które przed laty zastosowano do ocieplania budynków na os.os. Wojska Polskiego I i Wojska Polskiego II. Ponadto godne odnotowania są również plany modernizacji 14 dźwigów osobowych.

Tak sprawne działanie służb technicznych, jak również administracyjnych to wynik ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników Spółdzielni, kierowanych przez Zarząd w składzie: Bogdan Litwin (prezes), Eugeniusz Jurczyga (z-ca prezesa ds. ekonomicznych), Urszula Grzegorzyca (kierownik działu mieszkaniowo-inwestycyjnego) i Lech Apryasz (kierownik działu GZM).


Z prac Zarządu...

Osiem z dziesięciu uchwał podjętych przez Zarząd w czasie czterech majowych posiedzeń dotyczyło przyjęć nowych członków Spółdzielni i skreśleń z listy członków. Ponadto Zarząd podjął uchwałę dotyczącą zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków, które odbędzie się 22 czerwca br. Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach nowo wybranych Rad Osiedlowych oraz rozpatrzyli wnioski członków Spółdzielni, które dotyczyły spraw związanych z regulacją zaległości czynszowych.


Ruszyła modernizacja dźwigów osobowych

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczęła się już modernizacja dźwigów osobowych w trzech budynkach na osiedlu 1000-lecia PP. Prace trwają obecnie w wieżowcach przy ul.ul. Sobieskiego 8, Łokietka 7 i Batorego 12.

Roboty modernizacyjne trwać będą do 20 lipca. Do tego czasu lokatorzy będą mogli korzystać tylko z jednego dźwigu. Za te utrudnienia Spółdzielnia wszystkich zainteresowanych przeprasza. Jednocześnie prosimy o to, by po zakończeniu modernizacji korzystać z urządzeń zgodnie z przepisami i nie dopuszczać do ich dewastacji.


Cwaniacka kradzież

Jednym z czynników wpływających na wysokość opłat czynszowych wnoszonych do Spółdzielni jest tak zwane administracyjne zużycie energii elektrycznej. Są to niewielkie koszty i w zasadzie nie byłoby potrzeby, by o nich pisać, gdyby nie problem, jaki stwarzają niektórzy "pomysłowi" lokatorzy. Ów problem polega na bezprawnym korzystaniu tych lokatorów z energii elektrycznej, która powinna służyć tylko do oświetlenia klatek schodowych i piwnic. Nielegalne korzystanie z tej energii polega na podłączaniu do sieci administracyjnej prywatnych urządzeń. Działania takie powodują znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej w niektórych budynkach i co za tym idzie powodują zwiększenie opłat czynszowych.

"Pomysłowi" cwaniacy często są traktowani przez sąsiadów z przymrużeniem oka. Nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, albo nie chce zdawać, iż tego typu proceder jest po prostu kradzieżą. Okradanym nie jest natomiast ani Zakład Energetyczny, ani Spółdzielnia. Konsekwencje takiej kradzieży ponoszą wszyscy mieszkańcy!

Pracownicy Spółdzielni próbują w różny sposób walczyć z tą sytuacją, czego efektem jest m.in. zmiana napięcia w sieci administracyjnej z 220V na 24V. W innych przypadkach montowane są specjalne urządzenia obniżające napięcie przy zwiększonym poborze energii. Działania te tylko w części przynoszą oczekiwany skutek, bowiem "pomysłowość" niektórych lokatorów przechodzi granice ludzkiej wyobraźni. Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców, by pomogli pracownikom Spółdzielni wyeliminować ten kosztowny dla wszystkich proceder.


Skład nowych RAD OSIEDLOWYCH

Rada Osiedla Wojska Polskiego II

Henryk Marquardt - przewodniczący
Anna Kopiecka - z-ca przew.
Wiesław Brzeziński - sekretarz
Mieczysław Gołąb - członek
Andrzej Kubat - członek
Lucyna Lagner - członek
Jan Rudowicz - członek

Rada Osiedla ul. Spółdzielcza, ul. Pocztowa

Emil Szolc - przewodniczący
Danuta Jendryczko - z-ca przew., sekretarz
Wiesław Antonowicz - członek
Marek Malarz - członek
Michał Romaniuk - członek

Rada Osiedla ul. Sztygarska, Al. Piastów

Roman Szczerbak - przewodniczący
Ryszard Czykieta - z-ca przew.
Zbigniew Wojciechowski - sekretarz
Tadeusz Amnicki - członek
Czesław Godlewski - członek

Rada Osiedla Wojska Polskiego I

Ryszard Krysiuk - przewodniczący
Henryk Antończyk - z-ca przew.
Jerzy Reszelewski - sekretarz
Rafał Famuła - członek
Zbigniew Gałkowski - członek
Józef Kalemba - członek
Maria Kubów - członek

Rada Osiedla 1000-leciaPP

Stanisław Pawlik - przewodniczący
Władysława Bielawska - z-ca przew.
Eryk Hejna - sekretarz
Andrzej Chachulski - członek
Jan Dobosz - członek
Czesław Kuźma - członek
Jerzy Makowski - członek.


Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Członków LWSM w Knurowie

22 czerwca 2002 r., Godz. 9.00, Klub Osiedlowy "Gama"

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybory Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Spółdzielni.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej stwierdzającej prawomocność Zebrania.
10. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Rady Nadzorczej.
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12. Dyskusja.
13. Wybory Członków Rady Nadzorczej.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał:
Nr 1 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LWSM za 2001 rok.
Nr 2 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
Nr 3 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni.
Nr 4, 5, 6, 7 - W sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
Nr 8 - W sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w 2002 r.
Nr 9, 10 - W sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej LWSM w Knurowie.
Nr 11 - W sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności do lokali.
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
16. Zakończenie obrad.
Uwaga! W Zebraniu biorą udział tylko delegaci wybrani przez członków LWSM w czasie Zebrań Grup Członkowskich.

 

Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone