Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 04/2002 (75)

Idiotyczny dowcip

W pierwszych dniach kwietnia nieodpowiedzialne zachowanie intruza spowodowało lęk mieszkańców bloku przy ul. Spółdzielczej 6, stawiając jednocześnie "na nogi" ekipy pirotechników, straży pożarnej i policji. Fałszywy - jak się później okazało alarm - głosił, iż w przewodzie kominowym znajduje się ładunek zapalny, który w każdej chwili może eksplodować. Obecnie policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Wiadomo również, że idiotyczny dowcip będzie kosztował "żartownisia" co najmniej kilka tysięcy złotych. Na tyle bowiem oszacowano koszty przeprowadzonej akcji.


Najtrudniej jest pozbawić kogoś mieszkania
Rozmowa z Markiem Mirochą, przewodniczącym Rady Nadzorczej knurowskiej LSWM

- Przez ostatnie 4 lata Rada Nadzorcza podejmowała wiele decyzji o różnym ciężarze gatunkowym. Proszę powiedzieć, które z nich były najtrudniejsze do podjęcia?

- Wydaje mi się, że wszyscy członkowie Rudy odpowiedzieliby identycznie. Bezsprzecznie najtrudniejszymi decyzjami były wykluczeniu mieszkańców z rejestru członków Spółdzielni. Jest to najbardziej przykry obowiązek, z którym stykaliśmy się na comiesięcznych posiedzeniach. Proszę mi wierzyć, z bólem serca podejmuje się decyzje o skreśleniu kogoś z rejestru członków i jednocześnie pozbawiające kogoś mieszkania. Są to jednak osoby. które mają olbrzymi dług związany z zaległościami czynszowymi. W tym miejscu chciafbyni podkreślić, że przed ostateczną decyzją o wykluczeniu kogoś ze Spółdzielni. Rada Nadzorcza daje dłużnikom kilka szans na to, by mogli oni tego uniknąć.

- Członkowie Spółdzielni zwracają się zapewne do Rady z różnymi problemami i spostrze- żeniami. Jakie tematy są najczęściej poruszane przez członków knurowskiej LWSM?

- Najczęściej mieszkańcy zwracają się z prośbą o odroczenie bądź anulowanie odsetek od zadłużenia. Tego ty pil prośby przeważają i Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu problemu z reguły przychyla się tych próśb. W o wiele mniejszym stopniu mieszkańcy skarżą się na niedociągnięcia w pracach remontowych.

- Kończąca się kadencja to doskonały okres na podsumowanie...

- Na zakończenie kadencji możemy pochwalić się m.in. zakończoną olbrzymią inwestycją dotyczącą termomodernizacji centralnego ogrzewania. W czasie kadencji nie mniej cieszyły postępujące prace związane z ocieplaniem budynków. Obecnie możemy być zadowoleni z rozpoczętych prac demontażowych płyt azbestowym i ligno-cementowych i zaślepieniem ich materiałami zgodnymi z najnowszą techniką ociepleniową.

- Wiele decyzji o spółdzielniach mieszkaniowych zapada z dala od Knurowa. Jedną z nich jest zapewne nowa ustawa, która wzbudza w tym środowisku uzasadnione kontrowersje.

- W mojej ocenie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest ustawą chybioną. W wielu punktach można dostrzec nierzetelne jej opracowanie. Osobiście uważam, że jako przyszli członkowie Unii Europejskiej powinniśmy mieć ustawę, którą opracowano między innymi poci tym kontem. Na Zachodzie Europy spółdzielczość ma się bardzo dobrze, a Spółdzielnie działają tam w przejrzystych strukturach. U nas natomiast dochodzi do tego, że w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych znajdują się zapisy niezgodne z Konstytucją. Wiele decyzji zamyka również drogę rozwoju dla spółdzielni. Może się również zdarzyć tak, że wiele spółdzielni po prostu upadnie. Sporo trudności będą miały zapewne małe spółdzielnie i tak zwane molochy. Nasza spółdzielnia na szczęście należy do średnich i można ją stawiać innym za wzór.

- Wróćmy na nasze podwórko. Jak układa się współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółdzielni?

- Rada Nadzorcza i Zarząd naszej Spółdzielni to dwaj doskonale rozumiejący się partnerzy. Partnerzy, którzy potrafią się dogadać i kontrolować nawzajem. Rada nadzoruje pracę Zarządu, jednak i Zarząd kontroluje decyzje Rady Nadzorczej. Sprawdza czy mieszczą się one w określonych ramach działania. Nie może być przecież tak, że RN wymyśla sobie coś co nie jest wykonalne lub sprzeczne z interesem Spółdzielni.

- Niebawem skończy się 4-letnia kadencja Rady, której jest Pan przewodniczącym. Jakby Pan scharakteryzował zespół, któremu przyszło Panu przewodniczyć?

- Tak, jak każda dziedzina życia, tak i spółdzielczość oraz jej organy samorządowe kierują się własnym, uporządkowanym trybem działania, który z kolei jest zgodny z ustawami i Statutem. Rada Nadzorcza w tych organach odgrywa bardzo ważną rolę, a samorządowców spółdzielni muszą cechować pewne zasady etyki, postępowania i współpracy. Jedną z tych zasad jest wrażliwość społeczna. Inną umiejętność szukania racjonalnego i mądrego kompromisu między interesem pojedynczego członka Spółdzielni, a ważnym interesem całej Spółdzielni. Samorządowiec musi wykazywać się zasadą obiektywizmu i bezstronności. Swe argumenty powinien opierać na rzeczowych i wiarygodnych przesłankach. Samorządowiec powinien wystrzegać się uprzedzeń, nie powinien bezkrytycznie podchwytywać i w demagogiczny sposób wykorzystywać niesłusznych pretensji czy nierealnych roszczeń pozostałych członków, które mogłyby godzić w bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze całej Spółdzielni. Członek Rudy Nadzorczej nie może być konkurentce dla samego siebie i dla samej Rady. Z pełną przyjemnością milsza stwierdzić, że w obecnej Radzie Nadzorczej pracowały osoby. których cechowały powyższe zasady. Mając na uwadze kończącą się kadencja chciałbym podziękować wszystkim członkom za olbrzymi wkład pracy i zaangażowanie oraz suwerenny nadzór nad działalnością Zarządu i całej Spółdzielni. W tym miejscu chciałbym podkreślić słowo suwerenny, bowiem Rada Nadzorcza nie była przez nikogo "sterowana". Dziękuje również członkom Rad Osiedlowych oraz delegatom na Zebrana Przedstawicieli Członków m.in. za wyznaczanie celów i kierunków zadań. Niebawem zostanie dokonany wybór nowych Rad Osiedlowych, a także nowej Rady Nadzorczej. Dlatego korzystając z okazji chciałbym nowym członkom tych organów życzyć sukcesów, sukcesów i jeszcze raz sukcesów.


Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy m.in.:

- uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej,
- nadzór i kontrola działalności Spółdzielni m.in. poprzez badanie okresowych sprawozdań finansowych, dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnie jej zadań gospodarczych, przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- uchwalanie regulaminu Zarządu, obrad Zebrania Grup Członkowskich, Rady Osiedla, porządku domowego oraz innych wynikających z postanowień Statutu,
- podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
- podejmowanie uchwał w sprawie częściowego lub całkowitego umorzenia odsetek należnych Spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokali.


Apel do mieszkańców!

W związku z licznymi dewastacjami mienia spółdzielczego zwracamy się do Państwa z apelem o dbanie o ład i porządek na naszych osiedlach. Pracownicy Spółdzielni, służby Straży Miejskiej i Policji nie są w stanie - bez Waszej czujnej pomocy - opanować bezmyślnych dewastacji i zachowań chuliganów. Od nas samych w dużym stopniu zależy to, jak będzie wyglądało nasze otoczenie. Pamiętajmy, że niszczone mienie nie jest niczyje. To własność nas wszystkich.


Z prac Zarządu...

Siedem uchwał podjął Zarząd LWSM na swych czterech marcowych posiedzeniach. Uchwały dotyczyły przyjęcia w poczet członków i skreślenia z listy członków naszej Spółdzielni. Zarząd rozpatrzył również indywidualne wystąpienia członków Spółdzielni, dotyczące spłaty zadłużeń czynszowych. Zapoznano się z protokołami z posiedzeń Rad Osiedlowych oraz realizowano zadania wynikające z przyjętego planu pracy.


... i Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z raportem i oceną sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2001. Podjęto również uchwałę dotyczącą skreślenia z listy członków Spółdzielni trzech osób, a także przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2001 roku.

 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone