Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 02/2002 (73)

Nowe windy. Większe, estetyczniejsze, po prostu lepsze!

W połowie stycznia zakończył się kolejny etap modernizacji i wymiany dźwigów osobowych w zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni. Chodzi tu o budynek przy ul. Łokietka 9, gdzie od niedawna służy lokatorom całkowicie nowa winda. Jest ona większa od swej poprzedniczki i teraz może z niej jednocześnie korzystać 6 osób (poprzednio 4). Zarówno w środku windy jak i na zewnątrz (parter) specjalny wyświetlacz informuje o tym, na którym piętrze znajduje się w danej chwili winda.

Przypomnijmy że wcześniej nowe dźwigi oddano do użytku w budynkach przy ul. Batorego 14 i ul. Łokietka 4. W obu przypadkach urządzenia sprawują się bez zarzutu, a jedynym manka- mentem są dewastacje powstałe przez działanie chuliganów. Nowe urządzenia są niezwykle kosztowne, bowiem trzeba na nie wydać w granicach 110 tysięcy złotych. Stąd też apel do wszystkich mieszkańców o poszanowanie wspólnego mienia i zdecydowane działania mające na celu przeganianie - z reguły - młodocianych grup chuligańskich.


Majątek odrębny czy wspólność małżeńska?

Wiele osób przed zawarciem związku małżeńskiego zastanawia się, czy np. mieszkanie kupione przed ślubem przez jednego z małżonków należy zaliczyć do majątku odrębnego męża lub żony, czy też jest to tzw. majątek wspólny. Mamy nadzieję, że lektura tego tekstu wyjaśni owe wątpliwości.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmują- ca ich dorobek. Przy czym przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każdego z małżonków. Dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków bądź przez jednego z nich. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, iż dorobek małżonków stanowią w szczególności:
- pobrane wynagrodzenie za pracę oraz za inne usługi świadczone osobiście przez którego- kolwiek z małżonków,
- dochody z majątku wspólnego, jak również z odrębnego majątku każdego z małżonków.

Wspólność ustawowa trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa, chyba że:
- w trakcie małżeństwa małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową,
- z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności lub wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Czy dany przedmiot majątkowy jest częścią majątku wspólnego czy odrębnego, decyduje czas i sposób nabycia danego przedmiotu oraz jego przeznaczenie lub charakter.

Do majątku odrębnego należą przede wszystkim przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej oraz przedmioty majątkowe nabyte ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej.

W związku z tym należy przyjąć, że mieszkanie zakupione jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, będzie stanowić majątek odrębny.


Nie dla złodziei energii elektrycznej

Nie da się ukryć, że przypadki nielegalnego korzystania z energii elektrycznej zdarzają się coraz częściej. Z reguły złodzieje kradną prąd z piwnic, a kradzieże energii polegają na podłącze- niach różnego rodzaju urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego. W walce z tym nielegalnym procederem nasza Spółdzielnia dokonuje wymiany instalacji elektrycznej. Już obecnie w wielu budynkach nie można w piwnicach podłączyć elektronarzędzi bądź zamrażarki. Innymi słowy rozpoczęliśmy efektywną walkę ze złodziejami energii elektrycznej.


Przypominamy naszą ofertę na ferie

Ferie rozpoczęte! Nie przegap zatem naszych propozycji, które kierujemy przede wszystkim do najmłodszych. Kluby Osiedlowe zapraszają do siebie w następujących terminach:
- Lokatorek (pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-15.00),
- Gama (pon.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-15.00),
- Maluch (pon.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-15.00),
- Atlas (pon.-pt. 10.00-20.00, sob. 9.00-15.00).

Plan zajęć, jaki przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu ulegnie zapewne zmianom, bowiem pogoda raczej nie sprzyja organizacji kuligów, czy zabaw na śniegu. Przypominamy zatem co odbędzie się w naszych klubach:
-   9 lutego - klub Lokatorek, godz. 14.00 - zabawa karnawałowa,
- 12 lutego - klub Maluch, godz. 10.00 - turniej tenisa stołowego,
- 12 lutego - klub Gama, godz. 12.00 - konkurs plastyczny,
- 16 lutego - klub Lokatorek, godz. 10.00 - dyskoteka z konkursem tańca, zakończenie ferii.

Ponadto na 13 lutego zaplanowana jest wycieczka na narty i sanki do Wisły.


Z prac Zarządu...

W pierwszym miesiącu bieżącego roku Zarząd Spółdzielni pięciokrotnie zbierał się na swych posiedzeniach. Podjęto l O uchwał, które dotyczyły m.in. przyjęcia i skreślenia z rejestru członków oraz przyjęcia planu pracy Zarządu na pierwsze półrocze 2002 roku.

Zarząd zapoznał się z protokołami sporządzonymi przez Komórkę Kontroli Wewnętrznej oraz wydał stosowne polecenia dotyczące usprawnienia pracy na niektórych stanowiskach.

Ponadto rozpatrzono i zaopiniowano imienne wystąpienia członków Spółdzielni w zakresie uregulowania zaległości czynszowych.

Zarząd zapoznał się z protokołami z posiedzeń Rad Osiedlowych i wykonał inne czynności wynikające z zakresu jego obowiązków.


... i Rady Nadzorczej

Styczniowe posiedzenie Rady Nadzorczej zdominowały tematy związane z podjęciem nastę- pujących uchwał:
- wykluczenia z rejestru członków jednej osoby, która w znacznej mierze zalega z opłatami czynszowymi,
- przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2002 roku,
- podziału członków na zbliżające się Zebrania Grup Członkowskich.


Wciąż pozbywamy się azbestu

O szkodliwym działaniu starych płyt azbestowo-cementowych pisaliśmy już niejednokrotnie. Nie raz informowaliśmy też o pracach związanych z demontażem starych płyt i ocieplaniem budynków według nowej technologii. Obecnie takie prace trwaj ą na jednym z budynków przy ul. Armii Krajowej i już dziś wiadomo, że niebawem ekipy remontowe pojawią się w innych miejscach.


Dla kogo ulga remontowa?

Od kilku już lat remontując nasze mieszkania zaopatrujemy się w sklepach nie tylko w materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, ale również w faktury, które są jedną z podstaw wymaganych przy korzystaniu z ulgi remontowej. Należy jednak pamiętać również o tym, że podstawowym warunkiem umożliwiającym dokonanie odliczeń z tytułu remontu lub modernizacji budynku lub lokalu mieszkalnego jest nie tylko dokonanie wydatku na określony powołanym przepisem cel, ale także posiadanie w chwili dokonywania tego wydatku tytułu prawnego do budynku lub lokalu mieszkalnego, którego wydatek ten dotyczy.

Tytułem prawnym na podstawie którego podatnik zajmuje budynek lub lokal mieszkalny może być na przykład akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowy podnajmu lub poddzierżawy, decyzja administracyjna (przydział mieszkania) lub dokumenty potwierdzające jego nabycie w drodze kupna, darowizny albo spadku. Tytułem prawnym nie jest natomiast pokrewieństwo łączące osobę dokonującą wydatków z tytułu remontu lub modernizacji z właścicielem lokalu lub budynku.


Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej LWSM (za I półrocze 2002 roku)

Dyżury pełnione są w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15.00-16.00.
Jan Szczeszak, Michał Romaniuk - 4 lutego,
Zbigniew Gałkowski, Zbigniew Trygar, Ryszard Krysiuk - 4 marca,
Henryk Antończyk, Stanisław Pawlik - 8 kwietnia,
Rafał Famuła, Jerzy Makowski - 6 maja,
Anna Kopiecka, Zenon Jednacz - 3 czerwca.Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone