Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 01/2002 (72)

Jakie plany na 2002 rok?

Początek roku to doskonały okres, by przedstawić nowe plany inwestycyjno-remontowe na najbliższe miesiące. Do najważniejszych zadań na rok bieżący należy zaliczyć m.in. usunięcie płyt acekolowo-azbestowych z około dziesięciu budynków i modernizacja trzech dźwigów osobowych. Wymienione przedsięwzięcia są niezwykle kosztowne i zostaną zrealizowane z funduszu remontowego.

Ponadto wykonywane będą prace związane z instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Nie zabraknie też środków na roboty malarskie, które należy przeprowadzić w około 15 budynkach. W roku 2002 na pewno powstaną na naszych osiedlach nowe miejsca parkingowe. Planowane jest również zagospodarowanie placu przy ul. Sztygarskiej w Szczygłowicach. Wiele wskazuje na to, że rozpocznie się modernizacja hydroforni na os. 1000-lecia.

Tak w skrócie przedstawia się plan prac na najbliższe miesiące. Wiadomo jednak już dziś,
że zostanie on poszerzony o wnioski, jakie zostaną przedstawione podczas zebrań grup
członkowskich, które planowane są na kwiecień bieżącego roku.


Uwaga płatnicy podatku!

Na podstawie art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystawiony przez naszą Spółdzielnię "Zbiorczy dowód wpłaty", który będzie obejmował wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy zostanie dostarczony do domu lokatora w terminie do 15 marca 2002 roku.

Osoby prowadzące działalność na zasadach rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjo- nowanych proszone są o kontakt z pracownikami Spółdzielni (pokój nr 30).


Ważne dla posiadaczy psów

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Knurowie roczny podatek od posiadania jednego psa na terenie naszego miasta na rok 2002 wynosi 30 zł. Podatek jest płatny bez wezwania w kasie Urzędu Miejskiego w terminie do 31 marca 2002 roku lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa. Warto również pamiętać o tym, że kwota podatku będzie proporcjonalnie obniżana w przypadku zarejestrowania psa po l kwietnia 2002 r.

Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
- od osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe jeden pies,
-  z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa psy na każde gospodarstwo.

Z początkiem nowego roku nie zmienia się opłata administracyjna od rejestracji psa i w dalszym ciągu wynosi 2 zł od jednego czworonogą.


U nas też był Mikołaj!

Na początku grudnia tradycyjnie najbardziej oczekiwanym dniem przez nasze pociechy jest 6 grudnia, a że pracownicy działu społeczno-kulturalnego wiedzą jak zaspokoić oczekiwania najmłodszych, już dzień wcześniej św. Mikołaj obdarował najmłodszych swymi prezentami. Nim gość z dalekiej Laponii zawitał do klubu „Gama", dzieci brały udział w zabawach i konkursach przy muzyce. W oczekiwaniu na niecodziennego gościa śpiewano piosenki Arki Noego i Ich Troje, a gdy już Mikołaj dotarł do celu, wszyscy obdarowani zostali prezentami.


Szachy po szwajcarsku

Grudniowe święto górnicze uczcili m.in. uczestnicy turniejów szachowych, które odbywały się w klubie "Lokatorek". Przez trzy dni 25 osób rywalizowało o zwycięstwo w systemie szwajcarskim, a rolę sędziego pełnił Ryszard Nowak.

Największą umiejętność odpowiedniego przesuwania pionków i figur po szachownicy zaprezentował Paweł Żak, a kolejne lokaty zajęli: Adolf Dyl, Zbigniew Brożek, Marek Lączak, Michał Sawicki, Stanisław Frydrych, Jan Bednarczyk, Jarosław Ślusarczyk, Władysław Bogaj, Marian Bąk, Mariusz Raczyński, Jan Domagała, Witold Sawicki, Łukasz Mowiś, Dariusz Makal, Ryszard Myszakowski. Daniel Wydra, Łukasz Mańkowski, Dawid Tomaszek, Artur Litwin, Krzysztof Brożek, Andrzej Nieszporek, Sławomir Kołodziej, Krzysztof Morawiec i Roman Twardowski.

Najmłodszym uczestnikiem turnieju był 6-letni Krzysztof Brożek, który w nagrodę otrzymał zestaw Pokemonów. Najlepsi szachiści obdarowani zostali medalami i nagrodami rzeczo- wymi, a pozostali otrzymali nagrody pocieszenia.


W ferie baw się razem z nami

Zajęcia plastyczne, gry i zabawy, konkursy sprawnościowe, projekcje filmów i bajek oraz turnieje tenisa stołowego to tylko część propozycji placówek społeczno-kulturalnych na ferie 2002. Tradycyjnie już dzieci, które nie wyjadą poza miasto na zorganizowany wypoczynek będą miały okazję mile spędzić czas w klubach osiedlowych, które czynne będą od poniedziałku do piątku: "Lokatorek" (10.00-18.00), "Gama" (9.00-17.00), "Maluch" (9.00-17.00), "Atlas" (10.00-20.00). Ponadto w soboty każdy klub czynny będzie od 9.00 do 15.00.

Co, gdzie i o której godzinie?
  4.02 - godz. 14.00 - Klub "Maluch" - Konkurs plastyczny "Zima w mieście"
  6.02 - godz.   8.30 - Wycieczka na narty i sanki do Brennej
  7.02 - godz. 11.00 - Wyjście do "Fikolandu"
  8.02 - godz. 11.00 - Kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek
  9.02 - godz. 14.00 - Klub "Lokatorek" - Zabawa karnawałowa
11.02 - godz. 12.00 - Klub "Gama" i "Maluch" - Międzyosiedlowe zawody w lepieniu bałwana
                                                                                    i rzeźb ze śniegu
12.02 - godz. 10.00 - Klub "Maluch" - Turniej tenisa stołowego
12.02 - godz. 12.00 - Klub "Gama" - Konkurs plastyczny
13.02 - godz.   8.30 - Wycieczka na narty i sanki do Wisły
15.02 - godz. 11.00 - Kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek
16.02 - godz. 10.00 - Klub "Lokatorek" - Dyskoteka z konkursem tańca, zakończenie ferii.


Z prac Zarządu...

Trzy razy spotykał się Zarząd w ostatnim miesiącu ubiegłego roku. Podjęto uchwały dotyczące przyjęcia w poczet członków jak i skreślenia z rejestru członków. Zarząd przyjął też plan pracy na 2002 rok oraz rozpatrzył indywidualne wystąpienia członków i najemców lokali użytkowych, które dotyczyły spłaty zaległości czynszowych.


... i Rady Nadzorczej

Tematami grudniowego posiedzenia były sprawy dotyczące planów gospodarczo-finansowych na 2002 rok, zmiany opłat za używanie spółdzielczych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zmiana wysokości odpisu na wyodrębniony fundusz remontowy.


Podwyżka czynszu mniejsza od inflacji

Od 1 lutego ulegają zmianie opłaty za używanie spółdzielczych lokali mieszkalnych. Między innymi ze względu na inflację i zwiększenie nakładów remontowych wzrośnie koszt eksplo- atacji mieszkań. Nie będzie on jednak zbyt duży i na pewno nie przekroczy przewidywanego wskaźnika inflacji.

Droższe będzie podgrzanie wody co jest z kolei odzwierciedleniem wzrostu nowej taryfy opłat obowiązującej od 20 grudnia ub. roku. Wzrost kosztów usług związanych z zapewnieniem prawidłowej eksploatacji urządzeń dźwigowych będzie powodem wzrostu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych.

Opłaty za używanie spółdzielczych lokali mieszkalnych
obowiązujące od 1 lutego 2002 roku
L.p.
Wyszczególnienie
J.m.
Stawka w zł
1.
Eksploatacja
1m2
2,46
2.
Za wodę i kanalizację
a) ryczałt
b) wg wskazań licznika

1 osoba
1m2
39,69 - os. WP II
34,02 - pozostałe osiedla
5,67
3.
Wywóz nieczystości
1 osoba
3,60
4.
Energia cieplna:
Centralne ogrzewanie
Podgrzanie ciepłej wody
a) nieopomiarowane - ryczałt
b) opomiarowane

1m2

1 osoba
1m2

2,55

35,31
10,70
5.
Dźwigi osobowe
1 osoba
5,90
6.
Antena zbiorcza Azart
1 gniazdko
2,00
7.
Eksploatacja domofonów
1 mieszkanie
2,00
8.
Energia elektryczna w piwnicy lokatora
1 punkt
2,50
9.
Gaz w mieszkaniach nieopomiarowanych
a) M-2
b) M-3
c) M-4
d) M-5

kat.
kat.
kat.
kat.

12,66
15,57
18,78
21,95
10.
Wieczyste użytkowanie terenu
1m2
0,03

Dodatek mieszkaniowy po nowemu

Do 17 stycznia wszyscy lokatorzy otrzymają do domu zawiadomienia o obowiązujących opłatach wraz z dodatkową informacją uzasadniającą podwyżki niektórych opłat.

Od 1 stycznia 2002 roku obowiązuje nowa ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek ten może być aktualnie przyznany:
- osobom, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
- najemcom oraz podnąjemcom lokali mieszkalnych,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:
- 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (795,39 zł),
- 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (530,26 zł).
2. Normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania w przeliczeniu na członków gospodarstwa domowego nie przekracza:
- 35 m2 dla 1 osoby,
- 40 m2 dla 2 osób,
- 45 m2 dla 3 osób,
- 55 m2 dla 4 osób,
- 65 m2 dla 5 osób,
- 70 m2 dla 6 i więcej osób.
3. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%.

Osoby spełniające te warunki, mimo zadłużenia w opłatach za mieszkanie, nie tracą uprawnień do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 15% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 2-4-osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest:
- na wniosek osoby uprawnionej przez Prezydenta Miasta Knurowa w drodze decyzji administracyjnej,
- na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku,
- wypłacany jest zarządcy domu i zaliczany na poczet przysługujących mu należności z tytułu zajmowanego lokalu przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy.

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny to wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy - decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Osoba w stosunku do której wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może ponownie starać się o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania wygasłej decyzji.


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone