Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 12/2001 (71)

Jak jeszcze bardziej zaoszczędzić na centralnym ogrzewaniu

Któż z nas nie chciałby ponosić jeszcze mniejszych kosztów za wszelkiego rodzaju wygody? Generalnie wszyscy staramy się oszczędzać, jednak nie zawsze nasze starania, przynoszą oczekiwany efekt. Efekt w postaci mniejszych rachunków.

Nie od dziś wiadomo, że znaczna część opłat za tak zwany czynsz to koszt centralnego ogrzewania. Okazuje się jednak, że opłaty za centralne ogrzewanie nie muszą być tak duże. Zakład remontowo-budowlany MicroMax wraz ze Spółdzielnią proponują nowy, oszczędny i ekologiczny sposób ogrzewania mieszkań oraz podgrzania wody użytkowej. Z propozycji tej skorzystali już niektórzy mieszkańcy bloku przy ul. Pocztowej 2.

Jakie mają korzyści? Jest ich wiele, jednak do najważniejszych należą niskie koszty eksploatacyjne i możliwość wykorzystania ciepła do podgrzania wody. Lokatorów korzystających z nowego sposobu ogrzewania mieszkań nie obowiązuje tzw. sezon grzewczy. Każdy użytkownik ma natomiast możliwość autonomicznego programowania ogrzewania do własnych potrzeb. Stosując nowy system zyskuje się pełne bezpieczeństwo w użytkowaniu, a zarazem nie ma potrzeby montażu układów spalinowych.

System ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej za pomocą satelity grzewczego MINISAT służy do zdecentralizowanego podgrzewania ciepłej wody użytkowej, rozprowadzenia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i sposobu regulacji ogrzewania w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. W systemie rozwiązano podgrzewanie wody w układzie przepływowym za pomocą czynnika grzewczego z kotłowni lokalnej lub wymiennikowni. Przez specjalny zawór regulacyjny, kierowane jest ciepło na potrzeby ogrzewania lub produkcję ciepłej wody użytkowej. Satelita grzewczy pozwala uniknąć zjawisku powstawania bakterii, ponieważ ciepła woda użytkowa jest podgrzewana w procesie przepływowym, specjalny zawór regulacyjny utrzymuje temperaturę podgrzewanej wody w miejscach czerpania na stałym poziomie. Specjalna konstrukcja płytowego wymien nika ciepła i orurowanie satelity wykonane są ze stali nierdzewnej, a miejsca połączeń uszczelnione płaskimi uszczelkami. Wszystkie przyłącza c.o., c.w.u. i zimnej wody wyposażone są w armaturę odcinającą. Satelita grzewczy MINISAT przystosowany jest do zamontowania jednego wodomierza zimnej wody w celu ustalenia łącznej ilości zużycia wody zimnej i c.w.u. oraz kompaktowego licznika ciepła do celów pomiarowo-rozliczeniowych całości energii zużytej na potrzeby ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.

Więcej informacji dotyczących opisanego systemu grzewczego oraz kosztów eksploatacyjnych można uzyskać w firmie Micro-Max (tel. 235 21 56 lub 235 21 09).


Przyjęto nowy Statut Spółdzielni
 

59 przedstawicieli członków knurowskiej LWSM brało 8 grudnia udział w zebraniu, które miało za zadanie zatwierdzenie nowego Statutu Spółdzielni.

Przed przystąpieniem do dyskusji nad projektem nowego Statutu, radca prawny Spółdzielni poinformowała, że specjalnie powołana Komisja Statutowa zaktualizowała Statut uwzględniając obowiązujące przepisy oraz propozycje członków przedstawiane na poszczególnych zebraniach grup członkowskich. Większość zmian w Statucie została zaakceptowana bez potrzeby prowadzenia dyskusji. Zdarzały się jednak i takie tematy, którym ZPCz musiało poświęcić nieco więcej czasu. Sporo dyskusji toczyło się wokół Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych. Jedna z propozycji dotyczyła ograniczenia liczby członków Rady Nadzorczej. Jedna propozycja dotyczyła zmniejszenia a inna zwiększenia stanu osobowego Rady Nadzorczej. Ostatecznie ZPCz zdecydowało, że skład RN wynosić będzie 12-15 członków. Po momentami burzliwej dyskusji Zebranie Przedstawicieli Członków zatwierdziło nowy Statut, który w najbliższym czasie zostanie przedłożony do Sądu Rejestrowego.


Jakie zmiany w Statucie?

Wymóg nowelizacji Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej wynika z ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku. Najważniejsze zmiany dotyczą kilku tematów. Jednym z nich jest wyodrębnienie funduszu remontowego. W ten sposób lokatorzy otrzymując ze Spółdzielni stosowny dokument będą mogli odliczyć od podatku wpłaty na ten fundusz korzystając z tzw. ulgi remontowej.

Następną, bodaj najistotniejszą zmianą w Statucie jest możliwość wyodrębnienia własności lokali. Wcześniej prawo przewidywało tylko własnościowe i lokatorskie prawo do lokalu. Obecnie zaś najem lokali, wyodrębniona własność do lokalu i prawo lokatorskie. By ubiegać się o najem bądź wyodrębnienie prawa do lokalu osoba nie musi być członkiem Spółdzielni. Ten jednak kto nie jest członkiem Spółdzielni nie może mieć z niej pożytków. Dlatego też musi ponosić wszystkie koszty związane z eksploatacją lokalu.

Zgodnie z cytowaną ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych nie można obecnie przekształcić lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe. Lokatorskie prawo do lokalu można natychmiast przekształcić na odrębną własność.


Jak prawidłowo odczytać podzielnik kosztów centralnego ogrzewania?

Podczas bieżącego sezonu grzewczego po raz pierwszy mamy do czynienia z elektronicznymi podzielnikami kosztów centralnego ogrzewania. Stąd też wiele pytań dotyczących sposobu odczytywania informacji, które pojawiają się na wyświetlaczu podzielnika. Wielu już na początku okresu grzewczego zaobserwowało znaczne - w porównaniu z ubiegłymi sezonami wskazania zużycia jednostek. Nie należy jednak się tym przejmować i w żadnym wypadku nie porównywać ilości jednostek zużytych przed rokiem i obecnie. Będą one zdecydowanie większe co jednak nic oznacza, że zużyliśmy więcej energii cieplnej. Po prostu elektroniczne podzielniki wykazują zużycie c.o. w zupełnie innych jednostkach.


Termomodernizacja zdała egzamin

Nie da się ukryć, że termomodernizacja naszych mieszkań zdała egzamin. Najlepszym tego dowodem są rozliczenia za dostawę c.o. oraz fakt, że w przyszłym roku nie przewiduje się z tego tytułu podwyżek opłat na zaliczki mimo, że ceny c.o. na pewno wzrosną.


Czynsz płać do 17 dnia miesiąca

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni, opłaty za korzystanie z lokali mieszkalnych powinny być regulowane z góry do 17 dnia każdego miesiąca. Od wpłat dokonanych po tym terminie są pobierane odsetki w ustawowej wysokości (obecnie 30% w skali roku).

Warto pamiętać również o tym, że Zebranie Przedstawicieli Członków upoważniło Zarząd Spółdzielni do odstąpienia od naliczania odsetek od opłat wpłaconych po 17 dniu miesiąca. W tym przypadku musi być jednak spełniony jeden warunek. Jest nim wpłacenie opłaty za czynsz do ostatniego dnia miesiąca.

W innym przypadku odsetki naliczane są od 18 dnia poprzedniego miesiąca. Informujemy również, że wpłaty dokonywane w urzędach pocztowych docierają na konto bankowe Spółdzielni ze sporym opóźnieniem. Należy o tym pamiętać, bowiem za datę wpłaty uważa się dzień w którym wpłata wpłynie na konto Spółdzielni. Przypominamy również o tym, że za terminową zapłatę opłat czynszowych odpowiadają wszystkie osoby pełnoletnie zameldowane w lokalu mieszkalnym.


Złóż jeszcze w grudniu

Osoby, którym 31 grudnia br. kończy się okres obowiązywania decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, powinny jeszcze w grudniu wystąpić z nowym wnioskiem o dodatek. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek złoży wniosek w styczniu, musi liczyć się z tym, że zgodnie z nową ustawą zostanie on przyznany dopiero od 1 lutego. Szerzej o nowych zasadach przyznawania dodatku mieszkaniowego napiszemy w kolejnym wydaniu "Informatora Spółdzielczego".


Z prac Zarządu...

Dziesięć uchwał podjął Zarząd LWSM w czasie listopadowych posiedzeń. Uchwały dotyczyły m.in. przyjęcia w poczet członków, skreślenia z rejestru członków, zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków. Ponadto Zarząd rozpatrzył indywidualne wystąpienia członków dotyczące ratalnej spłaty zadłużenia czynszowego. Omówiono i wydano odpowiednie polecenia do protokołów z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz zapoznano się z protokołami posiedzeń Rad Osiedlowych.


... i Rady Nadzorczej

Podjęto uchwały w sprawie wykluczenia z rejestru trzech mieszkańców zalegających z opłatami czynszowymi. W tym samym temacie rozpatrzono wniosek z prośbą o umorzenie odsetek od spłaconych zaległości. Zapoznano się z przygotowaniami do Zebrania Przedstawicieli Członków.


Odliczanie odsetek od kredytów mieszkaniowych

W projekcie zmian ustawy PIT znalazła się zapowiadana przez rząd propozycja nowej ulgi, polegającej na odliczeniu od dochodu odsetek od kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Ulga ta ma być rekompensatą za likwidowaną dużą ulgę mieszkaniową, a polegać ma na odliczeniu od dochodów wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów (pożyczek) zaciągniętych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych związanych z inwestycjami objętymi dotąd dużą ulgą mieszkaniową. Chodzi tu m.in. o wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej (ale tylko na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku). Fakt wydatkowania kredytu na te cele powinien być potwierdzony fakturą VAT.

Ulgą mają być objęte odsetki od kredytów (pożyczek) zaciągniętych w bankach od 1 stycznia 1994 r., jednak odliczenie będzie możliwe jedynie w stosunku do odsetek naliczonych od 1 stycznia 2002 r.

 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone