Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 11/2001 (70)

Nieświadomy protest mieszkańców
 

Teren wokół bloku przy ul. Kosmonautów 10c od lat wzbudzał wiele kontrowersji. Na zły stan nawierzchni „dzikiego" parkingu narzekał i zmotoryzowani. Lokatorzy z klatki „c" mieli dość już parkujących tuż przy oknach samochodów, z których spaliny wpadały wprost do mieszkań. Niezbyt pochlebnie o opisywanym terenie wypowiadały się też służby porządkowe miasta, które nie miały łatwego dojazdu do placyku gospodarczego. Swe pretensje wszyscy zgłaszali Zarządowi naszej Spółdzielni apelując jednocześnie o zrobienie w tym miejscu porządku.

Przed kilkoma tygodniami wreszcie nadszedł dzień, w którym rozpoczęto porządkowanie terenu. Wcześniej opracowano plan robót zaakceptowany przez architekta miejskiego. W planie tym znalazło się utwardzenie terenu, nowe miejsca parkingowe i pas zieleni. Wydawałoby się, że to jest właśnie to, o co zabiegali mieszkańcy. Szybko okazało się jednak, że niektórzy mają na ten temat odmienne zdanie i na biurko prezesa Spółdzielni trafił protest lokatorów. Został on podpisany przez 23 osoby.

W celu wyjaśnienia sprawy zwołane zostało specjalne zebranie, w którym oprócz zainteresowanych mieszkańców uczestniczyli przedstawiciele Spółdzielni z prezesem na czele. Po szczegółowym wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji okazało się, że mieszkańcy co prawda podpisali protest - jednak tak do końca nic wiedzieli czego on dotyczy.

Najwięcej obaw było natomiast o parkowanie samochodów zbyt blisko okien. Obawy te też okazały się bezpodstawne, bowiem nowe miejsca postojowe będą oddalone od bloku - zgodnie z przepisami 10-metrowym pasem, w skład którego wchodzić będzie chodnik i zieleniec.

Lokatorzy zostali zatem uspokojeni i prace mogły wreszcie nabrać „rumieńców", a zmotoryzo- wani już cieszą się z 22 nowych miejsc postojowych.


Jak bezpiecznie uwolnić się od azbestu?

Azbest to słowo kojarzące się od pewnego czasu z czymś złym, niosącym ze sobą ciężkie choroby. Tego typu opinia o azbeście tylko w połowie oddaje to, co o azbeście wiedzieć powinniśmy. Większość z nas azbest natychmiast kojarzy z płytami acekolowymi. które przez długie lata stosowane były w budownictwie, jako bardzo dobry izolator termiczny. Dziś tego typu izolacji już się nic stosuje, natomiast wiciu zastanawia się, w jaki sposób bezpiecznie zdemontować i unieszkodliwić elementy azbestowe z obiektów mieszkalnych. Tej problematyce poświęcona była konferencja szkoleniowa, która odbyła się 5 listopada w knurowskiej LWSM.

Temat konferencji wzbudził spore zainteresowanie wśród władz samorządowych Knurowa, powiatowych, przedstawicieli firm budowlanych oraz mieszkańców reprezentowanych przez członków Rad Osiedlowych i Rady Nadzorczej.

Co zatem należy wiedzieć o azbeście? Dobrze wykonane i odpowiednio zamontowane płyty acekolowe stosowane niegdyś w budownictwie me stanowią dla człowieka zagrożenia. Problem rozpoczyna się, gdy płyty ulegają korozji i kruszeniu. Najniebezpieczniejszy dla ludzi jest pył azbestowy. Maleńkie drobinki włókien azbestowych przedostawszy się do płuc, osadzają się na ściankach pęcherzyków płucnych zmniejszając tym samym ilość naczyń włosowatych, z których dostaje się do krwi mniejsza ilość wdychanego z powietrzem tlenu. Według naukowców, tylko jeden gram pyłu azbestowego w płucach poważnie zwiększa niebezpieczeństwo zachorowania na raka pluć. Wtedy sprawa staje się poważna i wymaga interwencji odpowiednich ekip remontowych. Bardzo ważna w tym momencie jest rzetelna wiedza społeczeństwa na temat azbestu i powodowanych przez niego zagrożeń dla naszego zdrowia. Spowoduje ona zapewne zrozumienie i przychylność dla podejmowanych działań w zakresie jego utylizacji, czyli budowy odpowiednio zabezpieczonych składowisk odpadów pochodzących z demontażu.

Jedyne w tej chwili specjalistyczne składowisko przystosowane do przyjmowania odpadów zawierających azbest znajduje się w województwie wielkopolskim. Z wyliczeń naukowców wynika, że gmina, która zdecyduje się na wybudowanie odpowiedniego składowiska bardzo szybko zacznie zarabiać na nim ogromne pieniądze. 

Referaty związane między innymi z wpływem azbestu na środowisko i otoczenie człowieka oraz metodami bezpiecznego demontażu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowo-cementowych wygłosili Jolanta Kopiec (prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Budownictwa SA), Krzysztof Tyrała (z Wydziału Ochrony Środowiska Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego), Andrzej Lewandowski (Agencja Gospodarki Odpadami "Agos" SA w Katowicach) oraz Krystyna Lesz (kierownik ds. Gospodarki Odpadami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach). Z powodu choroby do Knurowa nie dotarła natomiast poseł Barbara Blida (prezydent Izby Budownictwa w Katowicach).


Niepotrzebną odzież w(y)rzuć do pojemnika

Wybrane instytucje charytatywne mają szansę na otrzymanie dodatkowych środków potrzebnych na bieżącą działalność. Od kogo? Od firmy, która za zgodą m.in. knurowskiej LWSM rozmieściła na naszych osiedlach ponad trzydzieści pojemników, do których można wrzucać używaną, a zarazem niepotrzebną odzież.

Odzyskane w ten sposób ubrania przejdą odpowiednią segregację. Część zapewne zostanie przerobiona, a część sprzedana.


Z prac Zarządu...

W czasie pięciu posiedzeń Zarząd podjął 11 uchwał, które dotyczyły spraw członkowsko- mieszkaniowych. Zarząd przyjął do wiadomości treść protokołu z kontroli przeprowadzonych przez zakładowego rewidenta. Podczas październikowych obrad zapoznano się i omówiono analizę dotyczącą zaległości czynszowych zarówno w lokalach użytkowych jak i mieszka- niowych.


... i Rady Nadzorczej

Za zaległości czynszowe z rejestru członków Spółdzielni wykluczone zostały dwie osoby. Rada Nadzorcza przeanalizowała też informację dotyczącą zaległości czynszowych za lokale użytkowe. W tym temacie postanowiono rozważyć nowe zasady wynajmu lokali użytkowych o dużej powierzchni i co za tym idzie o dużej opłacie czynszowej.


Odliczenia wydatków na remont mieszkania

Końcówka roku sprzyja między innymi różnego rodzaju podsumowaniom i wyliczeniom. Również tym związanym z wydatkami, jakie będziemy mogli odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2001 rok. Dlatego też zapraszamy do lektury tego artykułu, który w pewnym stopniu odpowie na Wasze pytania.

Remont mieszkania

Odliczeniu od podatku podlegają wydatki na remont, modernizacię lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym. Wyjątki te muszą jednak dotyczyć m.in. takich elementów jak ścianki działowe, sufity, tynki i okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, okna, Świetliki i drzwi, powłoki malarskie i tapety, elementy kowalsko-ślusarskie, izolacja przeciwwodna, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja dźwiękochłonna i cieplna, pawlacze, trwale umiejsco- wione szafy wnękowe, obudowy wanien, zlewozmywaków i grzejników.

Odliczyć można także wydatki na remont, modernizację. wymianę lub wykonanie nowych instalacji. Wydatki takie powinny dotyczyć instalacji sanitarnych, elektrycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, przyzywowych (domofony), alarmowych, a także instalacji i urządzeń grzewczych, przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Remont instalacji gazowych

Jeżeli w ramach remontu lub modernizacji podatnik poniesie wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych, a równocześnie w związku z tymi wydatkami podatnik przekroczy limity odliczeń określone dla ulgi remontowej, kwota limitu może zostać zwiększona w każdym trzyletnim okresie o 0.5 proc. kwoty "ulgi remontowej" tj. o 770 zł.

Roboty zaliczane do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych obejmują:
- wymianę lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),
- przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,
- zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody instalacją centralnej ciepłej wody,
- zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu,
- wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne,
- wykonanie instalacji gazu płynnego.

Z kolei przy modernizacji instalacji gazowych znajdujących się w lokalu mieszkalnym są to wydatki na:
- remont i wymianę urządzeń gazowych, 
- remont i wymianę instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,
- zainstalowanie, naprawę i wymianę urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,
- zainstalowanie gazomierza.


Nie wszyscy skorzystają z premii gwarancyjnej

Od 30 października obowiązują nowe zasady udzielania premii gwarancyjnej. Po nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii, prawo do niej tracą nabywcy ułamkowych części własnościowego prawa do lokalu.

Wyjątek stanowią ci, którzy złożyli wnioski o premię przed 30 października.

 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone