Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 10/2001 (69)

Elektroniczne zastąpiły wyparkowe
 

Niemal wszyscy mieszkańcy zasobów knurowskiej LWSM mają już za sobą wymianę wyparkowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania na elektroniczne. Nowe podzielniki mają wiele zalet, które dają im przewagę nad klasycznymi. Teraz lokatorzy nie będą już mieli powodów do obaw, że po lub przed okresem grzewczym z tradycyjnych podzielników wyparuje substancja i odczyt będzie nieprawidłowy. Podzielniki elektroniczne są precyzyjne, posiadają możliwość programowania dnia odczytu, łatwo sieje odczytuje, a ponadto są estetycznie wykonane. Dzięki swej funkcjonalności i odpowiedniej konstrukcji nowe podzielniki spełniają wszystkie wymagania większości instalacji grzewczych, jakie stawia się nowo- czesnej technice. Do zalet elektronicznych podzielników należy zaliczyć też wyeliminowanie poprzez wbudowany mikroprocesor wpływu obcych źródeł ciepła na wielkość wskazań oraz wyposażenie w program testujący, który stale kontroluje napięcie baterii i połączenie czujnika z układem elektronicznym.

Przed nami okres jesienno-zimowy, zatem przypominamy w jaki sposób można dodatkowo zaoszczędzić energię cieplną:

- nie zasłaniać grzejników
Jeśli grzejniki są zasłonięte firankami lub zastawione meblami, zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia. Ciepło gromadzi się wtedy jedynie przy grzejniku. Pamiętajmy też o tym, że straty ciepła zwiększają się przez ściany i powierzchnie oszklone.

- wietrz krótko i skutecznie
Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Dlatego przed wietrzeniem należy całkowicie zamknąć zawór na grzejniku i dopiero wówczas - na krótko - szeroko otworzyć okno. Jeśli okno będzie tylko uchylone, następuje stała strata ciepłego powietrza. Tym samym „oszukuje się" zawór termostatyczny przy grzejniku, gdyż chłodne powietrze opływające zawór powoduje całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne grzanie grzejnika.

- unikaj zwiększonych strat ciepła
Okno jest najcieńszą częścią ściany, dlatego unikajmy w tym miejscu strat ciepła. Po zapadnięciu zmroku można opuścić żaluzję, zaciągnąć zasłony (o ile nie zasłaniają one grzejnika!).

- oszczędzaj
Należy unikać gwałtownego wychłodzenia ścian i mebli, które następnie trzeba ogrzać zużywając duże ilości ciepła. Zawór termostatyczny przy grzejniku należy otwierać i
zamykać tylko na tyle, aby potrzebna temperatura pomieszczenia wzrastała lub obniżała się powoli. Jeśli temperatura powietrza zostanie obniżona o l stopień C, oszczędność w pomieszczeniu wynosi około 6% energii. W ciągu całego sezonu grzewczego można w ten sposób znacznie zaoszczędzić.


Udana impreza

Największym zmartwieniem organizatorów tegorocznego festynu spółdzielczego bez wątpienia była pogoda. Nie mogło być jednak inaczej skoro jeszcze kilka godzin przed rozpoczęciem imprezy niebo było zachmurzone i padał deszcz. Ostatecznie z chwilą rozpoczęcia festynu zza chmur wyjrzało słońce i knurowianie całymi rodzinami uczestniczyli w imprezie, której program przewidywał atrakcje zarówno dla najmłodszych jak i ich rodziców. W ciągu kilku godzin trwania festynu przeprowadzono wiele konkursów (na zdjęciu przedstawiamy fragment rywalizacji mężczyzn w rzucie piłką lekarską), a osoby uczestniczące w nich otrzymywały atrakcyjne nagrody ufundowane przez LWSM w Knurowie i Korporację Ubezpieczeniową ,,Filar".


Będzie nowy statut

Przypominamy, że wykonując postanowienia ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. „O spółdzielniach mieszkaniowych" Zarząd LWSM w Knurowie powołał zespół roboczy ds. opracowania projektu nowego Statutu Spółdzielni. W związku z tym Zarząd LWSM informuje swych Członków iż mogą oni przekazywać swe propozycje zmian w Statucie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem działu ds. pracowniczych i organizacyjno-prawnych (budynek Dyrekcji, ul. Sobieskiego 6, pokój nr 8). Wnioski składać można do 18 października br. W listopadzie zorganizowane zostaną zebrania grup członkowskich, na których przedstawiony zostanie projekt Statutu. O terminach i miejscach zebrań powiadomimy Członków za pośrednictwem ogłoszeń wywieszonych w klatkach schodowych.


Z prac Zarządu...

Zarząd LWSM trzy razy spotykał się na wrześniowych posiedzeniach podejmując sześć uchwał. Uchwały dotyczyły przyjęcia w poczet członków i skreślenia z rejestru członków Spółdzielni. Zarząd rozpatrzył indywidualne wystąpienia członków i najemców lokali użytkowych. Wystąpienia dotyczyły przede wszystkim spłaty zaległości czynszowych. Zarząd podjął też decyzje wynikające z przyjętego planu pracy, a dotyczące spraw gospodarczych.


... i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza podjęła we wrześniu następujące uchwały:
- weryfikacji planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni na 2001 rok,
- wykluczenie z rejestru członków osób zalegających z opłatami czynszowymi,
- podziału członków na Zebranie Grup Członkowskich.
Rada Nadzorcza zapoznała się też z projektem nowego Statutu Spółdzielni.


Śmiertelna ofiara pożaru

Zaprószenie ognia bądź niedopałek papierosa były przyczyną tragedii, do której doszło w piwnicy bloku przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. W wyniku pożaru lokator poniósł śmierć.
Ponawiamy zatem apel o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno w mieszkaniach jak i w pomieszczeniach ogólnodostępnych typu piwnica, suszarnia itp.


Lepszy dojazd, nowe miejsca parkingowe

Na wyraźne prośby lokatorów bloku przy ul. Kosmonautów 10 trwają tam prace mające na celu utwardzenie dojazdu do placu gospodarczego oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych. Żużlowa do tej pory nawierzchnia zostanie wybrukowana estetyczną kostką, a zmotoryzowani mieszkańcy będą mieli ponad 20 nowych miejsc parkingowych. Podczas robót nie zapomniano również o zieleni, której pas oddzielał będzie budynek od dojazdu do placu gospodarczego. W tej sprawie 8 października odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółdzielni z lokatorami bloku przy ul. Kosmonautów 10, do którego powrócimy w następnym wydaniu „Informatora Spółdzielczego".


Nowe prawo dla lokatorów i właścicieli

Przed miesiącem informowaliśmy o zmianach dotyczących opłat za czynsz, praw i obowiązków lokatorów, jakie zaszły w nowej ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Dziś zgodnie z zapowiedzią piszemy o nowych warunkach najmu i eksmisji. Ustawa ta weszła w życie 10 lipca br.

Warunki rozwiązania umowy najmu

Gdy lokal jest używany odpłatnie właściciel może wypowiedzieć umowę najmu w następujących przypadkach:
- pomimo pisemnego upomnienia lokator korzysta z lokalu sprzecznie z umową, niezgodnie z przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, niszczy urządzenia, z których mieszkańcy korzystają wspólnie, rażąco lub uporczywie wykracza przeciwko porządkowi domowemu, przez co uciążliwe staje się korzystanie z innych lokali,
- pomimo, że został uprzedzony o możliwości wypowiedzenia mu stosunku prawnego i otrzymał dodatkowy, miesięczny termin na uregulowanie zaległych i bieżących płatności opóźnia się z zapłatą czynszu lub innych opłat za korzystanie z lokalu co najmniej przez trzy pełne okresy płatności,
- wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela,
- używa lokalu, który w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu powinien zostać opróżniony (w tym przypadku lokatorowi przysługuje prawo do lokalu zamiennego).

Wypowiedzenie stosunku prawnego z powyższych przyczyn może nastąpić nie później niż z miesięcznym wyprzedzeniem, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie - pod rygorem nieważności - musi zostać sporządzone na piśmie i określać przyczynę wypo- wiedzenia.

Gdy strony nie mogą porozumieć się co do warunków i terminu rozwiązania stosunku prawnego, właściciel ma możliwość wytoczenia powództwa o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

Jeżeli czynsz za dany lokal jest niższy niż 3 proc. wartości odtworzeniowej, okres wypo- wiedzenia może być 6-miesięczny (z powodu nie zamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż rok) lub miesięczny (jeżeli dana osoba ma również tytuł prawny do innego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości i może go używać - lokal ten musi spełniać warunki przewidziane dla lokalu zamiennego).

Jeśli lokatorowi nie przysługuje tytuł do innego lokalu, ani nie otrzyma od właściciela lokalu zamiennego, wypowiedzenie stosunku prawnego musi nastąpić na 3 lata wcześniej, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Eksmisja

Jeżeli lokator rażąco i uporczywie narusza porządek domowy tak, że korzystanie z innych lokali staje się uciążliwe, inny lokator albo właściciel innego lokalu może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego.

O nakazanie przez sąd eksmisji może się również zwrócić współlokator, któremu małżonek, były małżonek lub inna osoba razem z nim mieszkająca uniemożliwia poprzez swoje rażąco naganne postępowanie, wspólne zamieszkiwanie.

Sąd wydając wyrok nakazujący opróżnienie lokalu, orzeka w nim o uprawnieniu do otrzymania przez eksmitowaną osobę lokalu socjalnego lub o braku takiego uprawnienia. O tym, czy dana osoba otrzyma lokal socjalny zadecyduje m.in. dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz sytuacja materialna i rodzinna.

Ustawodawca określił grupę osób szczególnie chronionych przed eksmisją, w stosunku do których sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Zalicza się do nich:
- kobiety w ciąży,
- małoletnich, niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych, a także osoby, które sprawują nad nimi opiekę i wspólnie z nimi zamieszkują,
- obłożnie chorych,
- emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
- bezrobotnych,
- osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały, chyba że mogą one zamieszkać w lokalu innym niż dotychczas używany.

Jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego mogłaby ona zostać przekwaterowana, to w okresie od 1 listopada do 31 marca następnego roku nie można wykonywać wyroku nakazującego opróżnienie lokalu. Szczególna ochrona wymienionej grupy osób i „zimowy" okres ochronny nie jest stosowany, jeśli powodem eksmisji jest znęcanie się nad rodziną.

Osoby, które zajmą lokal bez tytułu prawnego, są zobligowane do uiszczenia odszkodowania. Do dnia opróżnienia lokalu płacą one co miesiąc odszkodowanie odpowiadające wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać za najem lokalu. Jeżeli odszkodowanie takie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może również żądać odszkodowania uzupełniającego.


 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone