Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 09/2001 (68)

Wymiana podzielników - bez dodatkowych opłat 

Przed miesiącem informowaliśmy o możliwości wymiany dotychczasowych podzielników zużycia energii centralnego ogrzewania na nowe, elektroniczne. W pierwotnej wersji za taką (dobrowolną) wymianę lokatorzy mieli ponieść dodatkowe koszty. Ostatnie tygodnie przyniosły w tym temacie istotne zmiany. Dzięki staraniom Zarządu Spółdzielni podzielniki zostaną wymienione bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Nowe podzielniki zostaną zainstalowane w najbliższym czasie, podczas odczytów po ubiegłym sezonie grzewczym. O terminach odczytów lokatorzy zostaną poinformowani poprzez stosowne ogłoszenia, które zostaną wywieszone w klatkach schodowych.


Wakacyjne wspomnienia

Niestety to co dobre szybko się kończy. Niedawno informowaliśmy o atrakcjach, jakie przygotowaliśmy dla najmłodszych na okres letniej kanikuły, a tu już wrzesień i czas rozpocząć nowy rok szkolny. Zatem powspominajmy. Nasz dział społeczno-kulturalny tradycyjnie już przygotował specjalny program wakacyjnych zajęć. Nie zabrakło w nim imprez organizowanych w osiedlowych klubach, jak i wyjazdów na atrakcyjne wycieczki. Największym przedsięwzięciem były kolonie dla 45 osób w Pokrzywnej. Turnus trwał od 30 lipca do 16 sierpnia i był urozmaicony różnorakimi zajęciami. Nasze pociechy wypoczywały w bardzo dobrych warunkach socjalno-bytowych zajmując 2-, 3-, i 4-osobowe pokoje. W kompleksie wypoczynkowym znajdowało się bogato wyposażone zaplecze rekreacyjno-sportowe. Nasza młodzież nie tylko korzystała z uroków ośrodka w Pokrzywnej. Na miejscu zorganizowano wiele wycieczek. Młodzi knurowianie zwiedzili m.in. Kotlinę Kłodzką, czeskie Zlate Hory, Prudnik, Głogówek i Moszną. W czasie wycieczek pieszych został zdobyty najwyższy szczyt w okolicy - Kopa Biskupia. Swego rodzaju atrakcją był również przyjazd do Pokrzywnej przedstawicieli naszej Spółdzielni wraz z dyrektorem Delegatury Śląskiej Korporacji Ubezpieczeniowej "Filar". Nasza Spółdzielnia od lat współpracuje z "Filarem" i w tym roku Korporacja Ubezpieczeniowa opłaciła całkowity pobyt jednego dziecka na 18-dniowym turnusie w Pokrzywnej. Przedstawiciele Spółdzielni i KU "Filar" obdarowali kolonistów słodkimi paczkami oraz firmowymi gadżetami. Po wakacjach pozostały zatem różne pamiątki, zdjęcia i - mamy nadzieję - miłe wspomnienia.


Kilkadziesiąt nowych miejsc postojowych w Szczygłowicach

Nie tak dawno mieszkańcy szczygłowickich wieżowców administrowanych przez LWSM zostali uszczęśliwieni nowymi parkingami. Do użytku zmotoryzowanych oddano kilkadziesiąt, odpowiednio przygotowanych miejsc parkingowych. Kierowcy bez problemu znajdują teraz miejsce dla swego pojazdu, a i estetyka wokół budynków uległa znacznej poprawie.


Z prac Zarządu...

W czasie czterech sierpniowych posiedzeń Zarząd podjął 8 uchwał, które dotyczyły przyjęcia w poczet członków i skreślenia z listy członków. Zarząd zapoznał się z protokołami z posiedzeń Rad Osiedlowych wydając przy tym stosowne polecenia zobowiązujące odpowiednie komórki do ich realizacji. Na podstawie analizy wykonania planu gospodarczego i finansowego za pierwsze półrocze 2001 roku stwierdzono, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Zarząd rozpatrzył też wnioski członków Spółdzielni dotyczące udzielenia pomocy w spłacie zadłużenia należności czynszowych. Ponadto podjęto szereg decyzji wynikających z przyjętego regulaminu pracy Zarządu oraz planu pracy na kolejne miesiące 2001 r.


... i Rady Nadzorczej

Po przerwie wakacyjnej Rada Nadzorcza rozpoczęła pracę od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, a następnie omówiono wykonanie planów gospodarczo-finanso- wych za I półrocze bieżącego roku. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wykluczenia osób z rejestru członków Spółdzielni oraz rozpatrzyła pisma kierowane do niej przez lokatorów.


Nowe prawo dla lokatorów i właścicieli

10 lipca weszła w życie ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ustawa ta wprowadza nowe zasady dotyczące m.in. ustalenia wysokości i podwyżek czynszu, obowiązków lokatora, warunków wypowiedzenia mieszkania i eksmisji.

Opłaty za czynsz.
Gdyby do 11 lipca br. Sejm nie uchwalił ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego byłoby - zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 12 stycznia 2000 r. - uwolnienie czynszów w budynkach i lokalach stanowiących własność osób fizycznych i brak jakiejkolwiek ochrony najemców przed podwyżkami czynszów. Dziś wiadomo już, że uwolnienie czynszów nie nastąpi. Zgodnie z nową ustawą do końca roku 2004 wysokość czynszu nie może przekraczać - w stosunku rocznym - 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. Najemcy lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych będą opłacać do tego czasu czynsz odpowiadający kosztom eksploatacji i remontów, ponoszonych przez członków spółdzielni. Podwyżki czynszu lub innych opłat za używanie lokalu nie mogą być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Nie dotyczy to opłat niezależnych od właściciela, do których zalicza się opłaty za dostawy energii, gazu, wody oraz pobór nieczystości stałych i płynnych.

Prawa i obowiązki lokatorów
Nowa ustawa zapewnia osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego (np. temu, kto opiekował się starszą osobą i po jej śmierci mieszka nadal w jej mieszkaniu) możliwości wstąpienia w stosunek najmu po roku od wejścia w życie ustawy. Warunkiem jest jednak, aby osoba taka zajmowała lokal co najmniej przez 10 lat przed wejściem w życie ustawy. Umowa o odpłatne używanie lokalu można zawrzeć na czas nieokreślony lub czas określony nie krótszy jednak niż 3 lata. Lokator jest zobligowany do udostępnienia lokalu w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub mogącej spowodować szkodę. Jeśli lokator jest nieobecny, albo odmawia udostępnienia lokalu, właściciel może wejść do środka z funkcjonariuszem policji lub straży miejskiej. Obowiązek udostępnienia lokalu istnieje również w przypadku konieczności dokonania przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu, a także ustalenia, w jakim zakresie należy przeprowadzić w nim niezbędne prace. Dotyczy to również sytuacji, gdy właściciel w zastępstwie wykonuje prace obciążające lokatora. W przypadku niektórych napraw lokator może zostać zobowiązany do opróżnienia lokalu i przeniesienia się na koszt właściciela do lokalu zamiennego. Lokal zamienny powinien mieć taki sam standard i powierzchnię, jak dotychczasowy lokal oraz powinien znajdować się w tej samej miejscowości. Przeniesienie do lokalu zamiennego nie może trwać dłużej niż rok, a czynsz za taki lokal nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczas zajmowany. W przyszłym wydaniu "Informatora Spółdzielczego" poinformujemy o nowych zasadach wypowiadania najmu i eksmisjach.


Łokietka po remoncie

Od pewnego czasu przejeżdżając ulicą Łokietka nie sposób było ominąć wszystkich dziur w jezdni. Temat nie najlepszej jakości drogi był poruszany m.in. podczas tegorocznego Zebrania Przedstawicieli Członków i w efekcie przed kilkunastoma dniami specjalne ekipy zaczęły tam roboty. Na kilka dni zamknięty został odcinek jezdni, po czym kierowcy nie muszą omijać dziur, bowiem po prostu już ich nie ma. 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone