Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 06/2001 (65)

Zimą będzie cieplej

Zgodnie z naszą zapowiedzią sprzed miesiąca rozpoczął się już kolejny etap prac ociepleniowych. Od kilku tygodni brygady remontowe pracują m.in. na wysokich budynkach na osiedlu 1000-lecia.


Koniec z błotem na Sobieskiego

Od kilkunastu dni trwają prace w sąsiedztwie budynków przy ul. Sobieskiego 1 i 3. Prace te mają na celu utwardzenie drogi dojazdowej do placyku gospodarczego. Roboty wykonywane są z materiałów pochodzących z rozbiórki byłego placu w kompleksie handlowym Merkury.


Z prac Zarządu ...

Podczas pięciu majowych posiedzeń Zarząd knurowskiej LWSM podjął 10 uchwał. Dotyczyły one przyjęcia w poczet członków jak i skreślenia z rejestru. Zarząd powołał komisję likwidacyjną oraz zatwierdził instrukcję magazynową. Określono też sposób realizacji wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz ustalono terminy i osoby odpowiedzialne za ich realizację.
 
Członkowie Zarządu zapoznali się z protokołami dotyczącymi przeprowadzonych kontroli wewnętrznych. Kontrole te dotyczyły przestrzegania instrukcji obiegu dokumentacji księgowych jak drugów ścisłego zarachowania. Po omówieniu protokołów wydano stosowne polecenia zaobowiązujące odpowiednie komórki do ich realizacji.

Tradycyjnie już jednym z punktów obrad zarządu było rozpatrzenie indywidualnych wniosków członków dotyczących spłaty zaległości czynszowych.


... i Rady Nadzorczej

Majowe posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zdominowane przez omówienie materiałów na Zebranie Przedstawicieli Członków. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wykluczenia z rejestru członków osobę mającą duże zaległości czynszowe.


Pokrzywna zaprasza
 
Przypominamy, że nasza Spółdzielnia organizuje w bieżącym roku wypoczynek letni dla dzieci w Pokrzywnej. Kolonie będą od 30 lipca do 16 sierpnia, a ich uczestnikiem mogą być nasze pociechy w wieku od 7 do 16 lat. Koszt 18-dniowego turnusu wynosi 600 zł dla członków Spółdzielni oraz 700 zł dla osób nie będących członkami LWSM.


Oczekujemy propozycji zmian w Statucie

Wykonując postanowienie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. "o spółdzielniach mieszkaniowych" Zarząd LWSM w Knurowie powołał zespół roboczy ds. opracowania projektu nowego statutu spółdzielni. W związku z tym Zarząd LWSM informuje swych Członków iż mogą oni przekazywać swe propozycje zmian w statucie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem działu ds. pracowniczych i organizacyjno-prawnych (budynek Dyrekcji, ul. Sobieskiego 6, pokój nr 8).
 
Termin opracowania projektu statutu ustala się na koniec września br.


Przypominamy

W związku z nasileniem się prac porządkowych i remontowych wykonywanych przez lokatorów przypominamy, że zdemontowane okna, gruz itp. lokator ma obowiązek usunąć we własnym zakresie i na własny koszt. Gromadzenie ich przy placykach gospodarczych ze względów bezpieczeństwa jest niedozwolone.


Zebranie Przedstawicieli Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie zawiadamia członków tutejszej Spółdzielni, że w dniu 16.06.2001 r. o godz. 9.00 w sali Klubu "Gama" przy ul. Kapelanów Wojskowych odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Członków z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybory Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie regulaminu obrad ZPCz.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
    - Mandatowej
    - Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
7. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni i Zarządu.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność Zebrania.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie Uchwał:
Nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności LWSM za 2000 rok.
Nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
Nr 3, 4, 5, 6 - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
Nr 7 - w sprawie określenia kierunków działalności Spółdzielni w latach 2002-2005.
Nr 8 - w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w 2001 roku.
Nr 9, 10 - w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej LWSM w Knurowie.
Nr 11 - w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu LWSM w Knurowie.
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
14. Zakończenie obrad.
W Zebraniu Przedstawicieli Członków biorą udział delegaci, którzy zostali wybrani w roku bieżącym na Zebraniach Grup Członkowskich i otrzymali imienne zawiadomienia oraz osoby imiennie zaproszone.
Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z materiałami na Zebranie Przedstawicieli Członków i protokołem z poprzedniego Zebrania w budynku Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 13 przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie.


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone