Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 05/2001 (64)

Szeroki front robót

Minęła zima, minął też pierwszy kwartał 2001 roku, natomiast na naszych osiedlach coraz częściej spotkać można ekipy remontowo-budowlane. W ostatnim czasie komisja ofertowo-przetargowa wybrała najkorzystniejsze oferty firm z którymi knurowska spółdzielnia prowadzić będzie w najbliższym czasie współpracę w zakresie usług budowlanych. Wspomniana komisja wybrała ni.in. firmę, która opracuje dokumentację dotyczącą wymiany ociepleń wykonanych przy zastosowaniu płyt ligno-cementowych i azbestowo-cementowych.

 

Niebawem (po poprawie warunków atmosferycznych) powinna rozpocząć się kontynuacja prac ociepleniowych budynków wysokich na osiedlu 1000-lecia. Przystąpiono już do ociepleń stropodachów wentylowanych. W pierwszej kolejnosci prace te są prowadzone w budynkach, gdzie po ostatnim sezonie grzewczym wykazano duże straty ciepła. Na osiedlu 1000-lecia, Wojska Polskiej I i Wojska Polskiego II trwa kompleksowa wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych. Przewidziano tam wymianę około 100 drzwi. Ponadto w budynkach na osiedlu Wojska Polskiego II przebudowane zostaną wiatrołapy. Lokatorzy wielu budynków w niedługim czasie „gościć" będą u siebie ekipy malarskie, które odnowią klatki schodowe i pomieszczenia wspólnego użytkowania (m.in. suszarnie). Mniej kłopotów z parkowaniem swych samochodów będą mieli lokatorzy budynków przy ul. Lotników, Mieszka I oraz Al. Piastów. Łącznie powstanie tam kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych. Dużym przedsięwzięciem będzie modernizacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Łokietka 9.


Remonty 2000

Zawarte poniżej informacje dotyczą wykonanych prac remontowych przez obcych wykonawców na zlecenie LWSM Knurów i prowadzonych pod nadzorem pracowników działu technicznego.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami w 2000 roku praktycznie zakończono termomo- dernizację elewacji budynków i rozpoczęto prace ociepleniowe stropodachów. Pozostaje do ukończenia elewacja budynków na osiedlu 1000-lecia (ul. Kazimierza Wielkiego 15, Mieszka I 15 i Łokietka 2). Prace te będą kontynuowane w sezonie budowlanym 2001 roku.

Sukcesywnie kontynuowane będą też ocieplenia stropodachów.

W 2000 roku prace tcrmorenowacyjne wykonywano ocieplając powierzchnię 61.988 m2 elewacji i 16.106 m2 stropodachów, przeznaczając na ten cel z funduszu remontowego kwotę 6.087.654 zł.

LWSM Knurów w 2000 roku przeprowadziła modernizację dźwigu osobowego rozpoczynając prace od budynku przy ul. St. Batorego 14 jako obiektu w najgorszym stanie technicznym. Liczne awarie pochłaniały duże środki finansowe na naprawy, a przede wszystkim były przyczyną wielu niedogodności mieszkańców. Wartość modernizacji wyniosła 117.700 zł.

Inne prace remontowe wykonane na przestrzeni ubiegłego roku:
1. wymiana okien w klatkach schodowych z częściową likwidacją okien dla celów zmniejszenia strat ciepła
- WP I w 3 budynkach - wartość brutto 53.753 zł
- 1000-lecia w 8 budynkach - wartość brutto 222.400 zł
2. wymiana drzwi wejściowych do budynków na wysokiej jakości lekkie drzwi aluminiowe
- WP I w 4 budynkach - wartość brutto 36.979 zł
- 1000-lecia w 8 budynkach - wartość prac 41.602 zł
3. remonty schodów zewnętrznych do budynków i balkonów - prace wykonano dla 12 budynków na osiedlu WP I na łączną kwotę 77.147 zł.
4. prace malarskie klatek schodowych
- WP I - wykonano w l budynku - wartość prac brutto 22.659 zł
- WP II - wykonano w 10 budynkach - wartość prac brutto 77.903 zł
- 1000-lecia - wykonano w 6 budynkach - wartość prac brutto 94.860 zł
- Szczygłowice - wykonano w 4 budynkach
- wartość prac brutto 107.356 zł
- Pocztowa - wykonano w 4 budynkach - wartość prac brutto 22.624 zł
5. prace dekarskie:
- konserwacje dachów budynków i wiatrołapów wykonane na osiedlu WP II w 11 budynkach za 24.394 zł i osiedlu 1000-lecia w l budynku - za 10.928 zł
- remonty dachów wykonane na osiedlu WP I w l budynku za 28.443 zł, na osiedlu WP II w 6 budynkach za 124.360 zł i osiedlu Szczygłowice w 4 budynkach na kwotę 64.800 zł
6. objęto remontem wejścia do budynków na Osiedlu WP I - wartość 29.208 zł i wykonano prace dla 5 budynków.
7. wykonano remonty i nawierzchnię chodników
- WP I - ul. Szarych Szeregów - 178 m2, wartość 15505 zł
- 1000-lecia - ul. Kosmonautów 20 - 194 m2, wartość 15069 zł
8. wykonano miejsca postojowe
- WP I przy ul. Szarych Szeregów za kwotę 77.262 zł wykonano parking i drogę dojazdową uzyskując 34 miejsca postojowe
- WP II za kwotę 62.443 zł uzyskując 52 miejsca parkingowe przy ul. Piłsudczyków
- 1000-lecia za kwotę 35.863 zł wykonano około 15 miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów 10 oraz parking i drogę dojazdową przy ul. Mieszka I
9. wykonano remont nawierzchni placu Merkury wraz z chodnikami oraz małą architekturą przyczyniając się do upiększenia terenu kompleksu handlowego i miasta. Remontem objęto powierzchnię l .904 m2 i zadysponowano na ten cel kwotę 188.156 zł
10. dla polepszenia estetyki osiedli i wygody mieszkańców kontynuowana jest wymiana zadaszeń śmietników i remontowane są placyki gospodarcze
- na osiedlu WP I wykonano prace w 2 lokalizacjach - wartość 12.264 zł
- na osiedlu WP II wykonano prace w 2 lokalizacjach - wartość 26.758 zł
- na osiedlu 1000-lecia wykonano prace w 5 lokalizacjach - wartość 43.407 zł
11. wykonano drenaże przy budynkach szczególnie narażonych na zalewanie piwnic wodami gruntowymi
- na osiedlu WP II dla 8 lokalizacji - koszt 100.315 zł
- na osiedlu Szczygłowice dla 2 lokalizacji - koszt 55.676 zł
- do prac związanych z zabezpieczeniem budynków przed napływem wód do części piwnicznej należy wykonanie opasek - wykonano je przy Al. Piastów przy 4 budynkach, a wartość prac wynosi 30.188 zł
12. w celu działań energooszczędnych prowadzona jest sukcesywna likwidacja zbędnych punktów grzewczych. Demontowana jest część grzejników w klatkach schodowych i w nie użytkowanych pomieszczeniach suszarni.
- na osiedlu WP I prace wykonano w 22 budynkach
- na osiedlu 1000-lecia prace wykonano w 15 budynkach
- na osiedlu Szczygłowice prace wykonano w 4 budynkach
13. remonty instalacji c.o. - polegające na pracach przy wymianie części instalacji
- na osiedlu WP II - wykonano prace w 7 budynkach - wartość 56.966 zł
14. przeprowadzono remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej
- na osiedlu WP I w 2 budynkach - wartość prac 13923 zł
- na osiedlu WP II urn. ogólna - wartość prac 24768 zł
- na osiedlu 1000-lecia w 10 budynkach - wartość prac 45314 zł
- na osiedlu Szczygłowice w l budynku - wartość prac 4676 zł
- na osiedlu Pocztowa w 9 budynkach - wartość prac 81268 zł
15. wykonano zmianę systemu ogrzewania mieszkań z węglowego (piece kaflowe) na centralne ogrzewanie zasilane z gazowej kotłowni lokalnej. Budynek przy ul. Pocztowej 2 posiada instalację c.o. i centralną ciepłą wodę. Wartość przedsięwzięcia to 21.694 zł
16. wykonano inne drobne prace remontowe o wartości 56170 zł.

Prace remontowe w 2000 roku wykonywane były również w budynkach usługowo-handlowych:
1. wykonano remont dachu budynku
- Klubu ATLAS - wartość remontu 20.064 zł
- Karczmy Śląskiej - wartość remontu 14.992 zł
- biurowo-usługowego LWSM ul. Sobieskiego 6 z jednoczesnym ociepleniem stropodachu - wartość remontu 40.232 zł
2. remont instalacji c.o. w części pawilonu handlowego „Merkury" (apteka, poczta) wartość prac 24.592 zł
3. wykonano remont zniszczonej elewacji budynków
- hydroforni (os. 1000-lecia) o wartości 14.832 zł
- części frontowej (od placu Merkury) budynku LWSM - wartość prac 9.760 zł.


Należy zaznaczyć iż duży zakres prac remontowych był wykonany przez wykonawców - firmy powstałe w wyniku prywatyzacji Zakładu Remontowego LWSM oraz przez wykonawców obcych, wybranych na drodze negocjacji.

Prace nadzorowane były przez pion techniczny, który przygotowywał całość dokumentacji budowy, realizacji umów, nadzorował i dbał o prawidłowe rozliczenie remontów na etapie końcowym.


Z prac Zarządu ...

W kwietniu Zarząd spotykał się na pięciu posiedzeniach, podczas których podjęto 25 uchwał. Uchwały te dotyczyły przyjęcia w poczet członków, zatwierdzenia przydziału lokali na prawach własnościowego i lokatorskiego prawa do lokalu oraz skreślenia z rejestru członków.

Zarząd rozpatrywał wnioski w sprawach indywidualnej spłaty zaległości czynszowych i innych wystąpień członków LWSM.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie wdrożenia postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie określenia przedmiotu odrębnej własności, a także powołano zespół do spraw opracowania nowego Statutu Spółdzielni.

Zarząd zapoznał się z protokołami dotyczącymi przeprowadzonej kontroli na temat terminowości rozliczania robót przez obcych wykonawców oraz wykonania zaleceń pokontrolnych sporządzonych przez Komisję Inwentaryzacyjną. Po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń Rad Osiedlowych Zarząd LWSM wydał stosowne polecenia zobowiązujące odpowiednie komórki organizacyjne do realizacji sygnalizowanych spraw.


... i Rady Nadzorczej

Jednym z tematów kwietniowego posiedzenia Rady Nadzorczej było omówienie protokołu z kompleksowej lustracji Spółdzielni przeprowadzonej w dniach 12 marzec - 20 kwiecień na zalecenie Zarządu LWSM. Rada zapoznała się też z protokołem Komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli doraźnej.

Członkowie Rady Nadzorczej zostali zapoznani z informacją dotyczącą przebiegu Zebrań Grup Członkowskich poszczególnych osiedli.

Rada podjęła uchwałę dotyczącą przywrócenia praw członkowskich osobie, która utraciła je z powodu zaległości czynszowych.


Z troską o lepsze jutro
 
Na przełomie marca i kwietnia odbyty się Zebrania Grup Członkowskich, w których oprócz członków knurowskiej LWSM udział brali przedstawiciele Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej oraz Urzędu Miejskiego, Policji, Straży Miejskiej i innych zakładów współpracujących ze Spółdzielnią.

Uczestnicy zebrań zapoznani zostali ze sprawozdaniami z działalności Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i Rad Osiedlowych. Członkom przedstawiono informacje dotyczące realizacji uchwał i wniosków podjętych w ubiegłym roku. W trakcie zebrań przedstawiono projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Członków, które odbędzie się w przyszłym miesiącu.

W trakcie dyskusji poruszono wiele spraw dotyczących poprawy warunków mieszkania na osiedlach. Sygnalizowano nie najlepszy stan dróg i chodników. Apelowano o prawidłowe oznakowanie ulic, budowę nowych miejsc postojowych dla coraz większej ilości samochodów i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Wybrane Komisje Uchwał i Wniosków sporządziły 58 wniosków, które zostały przyjęte do realizacji.

Na tegorocznych zebraniach dokonano wyboru Przedstawicieli na ZPCz, których kadencja trwać będzie 4 lata..


Zapisz swe dziecko na kolonie

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie informuje, że w okresie od 30 lipca do 16 sierpnia br. organizowane będą kolonie letnie w Pokrzywncj dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Koszt uczestnictwa w 18-dniowym turnusie wynosi 600 zł dla dzieci członków spółdzielni oraz 700 zł dla osób nie będących członkami LWSM.

Bliższe informacje udzielane są w Klubie „Lokatorek" (tel. 235-19-08).
Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone