Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 04/2001 (63)

Ciepło za mniejsze pieniądze

Zakład Remontowo-Budowlany "Micro-Max" z siedzibą w Knurowie przy ul. 1 Maja 51, tel. 235-21-56 wraz z Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową w Knurowie proponuje nowy, bardzo oszczędny i ekologiczny sposób ogrzewania mieszkań i podgrzania ciepłej wody użytkowej.
Innowacyjny, ekologiczny oraz ekonomiczny system został oparty na połączeniu wykorzystania nowoczesnej techniki kondensacyjnej - kotłownie z wymiennikiem punktowym znajdującym się w mieszkaniu.
Do zalet systemu należą:
1. Brak sezonu grzewczego - każdy użytkownik ma możliwość autonomicznego programowania i dopasowania ogrzewania do własnych potrzeb.
2. Pomiar zużytej energii poprzez zainstalowany licznik ciepła w każdym mieszkaniu.
3. Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania.
4. Nie występuje problem związany z zapewnieniem odpowiedniej kubatury i ilości doprowa- dzenia powietrza do spalania przy dzisiejszej szczelnej stolarce budowlanej.
5. Nie ma problemu szczelności kominów.
6. Niskie koszty eksploatacyjne - opłaty za rzeczywiście zużyte ciepło.
7. Brak strat przemysłowych - nie ma sieci zewnętrznych.
8. Możliwość wykorzystania ciepła do podgrzania ciepłej wody.
Opisany system został zastosowany w budynku LWSM przy ul. Pocztowej 2 w Knurowie. Jego użytkownicy bardzo chwalą walory tego sposobu grzewczego, a opłaty za zużyte ciepło na cele c.o. i podgrzania wody są bardzo niskie.
Więcej informacji dotyczących opisanego systemu grzewczego oraz kosztów eksploatacyjnych można uzyskać z ZRB "Micro-Max" (p. Ryszard Augustyn, tel. 235-21-56, 235-21-09).


Dodatki mieszkaniowe

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych mają te osoby i rodziny (gospodarstwa domowe), które jednocześnie spełniają trzy następujące warunki:
1. Mają tytuł prawny do mieszkania.
2. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 150% najniższej emerytury, tj. 705,77 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 100% najniższej emerytury, tj. 470,51 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynoszącego 1.257 zł. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osoby stale razem zamieszkujące.
3. Powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% tzn. Nie jest większa od:
- 45,5 m2 dla gospodarstw 1-osobowych,
- 52 m2 dla gospodarstw 2-osobowych,
- 58,5 m2 dla gospodarstw 3-osobowych,
- 71,5 m2 dla gospodarstw 4-osobowych,
- 84,5 m2 dla gospodarstw 5-osobowych,
- 91,0 m2 dla gospodarstw 6-osobowych.
Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię lokalu o 6,5 m2.
Normy powierzchni użytkowej lokalu powiększa się o 30% dla budynków wybudowanych po 1945 r. I o 50% w budynkach wybudowanych przed końcem 1945 r.
Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:
- 15% dochodu gospodarstwa - w gospodarstwie 1-osobowym,
- 12% dochodu gospodarstwa - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodu gospodarstwa - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
Wysokość wydatków przyjętych dla celów obliczania dodatku mieszkaniowego w przypadku spółdzielczego prawa do lokalu i prawa do domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego oraz domów jednorodzinnych i lokali nie wchodzących do mieszkaniowego zasobu gminy nie może być wyższa od wydatków za lokal liczonych według stawki bazowej czynszu regulowanego.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek. Decyzje wydawane są w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzone zostanie, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, albo że przyznano go w nadmiernej wysokości, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.
Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłata dodatku mieszkaniowego będzie wstrzymana do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3miesięcy od dnia ich powstania, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa. Osoba w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal wygasa decyzja o przyznaniu dodatku, będzie mogła wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania wygasłej decyzji.
Nie przyznaje się dodatku:
- najemcom opłacającym czynsz wolny,
- jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury, tj. 9.02 zł.
Prorodzinne dodatki mieszkaniowe przysługują rodzinom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego, mającym 4 i więcej dzieci w wieku do 18 lat, a w przypadku dzieci uczących się w wieku do 25 lat. Fakt pobierania nauki przez dzieci należy udokumentować.
Osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna przedłożyć:
- tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
- dowód osobisty,
- zaświadczenie o dochodach (łączny dochód brutto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzają- cych datę złożenia wniosku).
Uwaga!
Prosimy lokatorów korzystających z dodatków mieszkaniowych przyznanych przez Opiekę Społeczną o każdorazowe, comiesięczne okazywanie w pokoju nr 29 wpłat będących uzupełnieniem należności czynszowych.
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są w Urzędzie Miasta Knurowa przy ul. Ogana 5, II piętro, pokój nr 49, w godzinach:
- 10.00-15.30 od 1 do 4 dnia miesiąca,
- 7.30-12.00 w ostatnim dniu miesiąca,
- 7.30-15.30 w pozostałe dni miesiąca.
Dodatkowo w każdy czwartek do godz. 17.00.


Przypominamy

Sprzątanie klatek schodowych jest obowiązkiem lokatorów.
Co jakiś czas zdarza się, że sąsiedzi nie potrafią dojść do porozumienia w temacie sprzątania klatki schodowej. Przypominamy zatem, że zgodnie z "Regulaminem porządku domowego i współżycia mieszkańców":
"Utrzymanie czystości na klatkach schodowych poprzez zamiatanie i zmywanie korytarzy, schodów i podestów danej kondygnacji oraz mycie lamperii i drzwi należy do obowiązków mieszkańców danej kondygnacji, którzy we własnym zakresie ustalają kolejność wykonywania pracy".


Z prac Zarządu ...

W marcu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu, podczas których podjętych zostało 10 uchwał. Uchwały te dotyczyły przyjęcia w poczet członków i skreślenia z rejestru członków. Zarząd rozpatrzył indywidualne wystąpienia członków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego. W czasie jednego z posiedzeń omówiona została analiza zużycia wody i energii elektrycznej. Uchwałą Zarządu ustalono sposób zagospodarowania materiałów, które stanowią zbędne zapasy magazynowe. 
Zarząd zapoznał się też z protokołami z posiedzenia Rad Osiedlowych, po czym wydane zostały stosowne polecenia.


... i Rady Nadzorczej

Podczas marcowego posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2000 rok.
Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:
- przyjęcia planów gospodarczo-finansowych na rok 200,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2000 roku,
- przywrócenia praw członkowskich tym, którzy je utracili wskutek zaległości czynszowych.
Rada Nadzorcza zapoznała się też z propozycją wykonania specjalnej sieci telekomunikacyjnej (internet) przez firmę "Alfa" z Knurowa.


INSTRUKCJA
przestrzegania zasad bhp dotyczących użytkowania gazu przewodowego
 
1. Odbiorca gazu zobowiązany jest do odbierania i używania gazu zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
2. W pomieszczeniach, w których używany jest gaz powinna sprawnie działać wentylacja grawitacyjna (sprawne kanały wentylacyjne, ciągi kominowe służące do odprowadzania spalin).
3. Kuchenki gazowe, termy powinny być przystosowane do danego rodzaju gazu.
4. Używane urządzenia gazowe powinny być połączone z instalacją gazową za pomocą rury stalowej.
5. Używane urządzenia i instalacja gazowa powinna być sprawna (szczelna i nieuszkodzona).
 
Środki ostrożności jakie powinny być zachowane podczas użytkowania urządzeń gazowych:
1. Nie należy włączać termy lub pieca kąpielowego przy zgaszonym płomyku zapalającym.
2. W kuchniach gazowych, gaz należy zapalać natychmiast po otwarciu kurka.
3. Palącego się gazu nie wolno zastawiać bez nadzoru.
4. W razie opuszczenia mieszkania na dłuższy czas należy odciąć dopływ gazu przez zamknięcie kurka głównego zamontowanego przed gazomierzem.

UWAGA!
W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu (charakterystyczna woń) lub w razie uszkodzenia instalacji i urządzeń odbiorczych należy:
- odciąć dopływ gazu przez zamknięcie kurka głównego zamontowanego przed gazomierzem,
- przewietrzyć pomieszczenie,
- wezwać POGOTOWIE GAZOWE (TEL. 235-19-13).
Do pomieszczenia w którym stwierdzono ulatnianie się gazu nie wolno wchodzić z otwartym ogniem czy też palącym się papierosem.
Nie wolno uruchamiać odbiorników i łączników elektrycznych (np. oświetlenia lub dzwonka elektrycznego) ze względu na możliwość iskrzenia.


Ogłoszenie

Uwaga mieszkańcy! Jeżeli zamierzacie w najbliższym czasie sprzedać swoje mieszkanie własnościowe - zróbcie to przed 23 kwietnia br. Od tego dnia obowiązywać będzie nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i co za tym idzie sprzedaż mieszkań będzie nieco utrudniona, a cały proces długotrwały.
Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone