Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 03/2001 (62)

Ferie 2001 - Pozostały miłe wspomnienia

Po tegorocznych feriach pozostały już tylko wspomnienia i być może jakaś pamiątka z miejsca, gdzie najmłodsi spędzali dni wolne od nauki. Jedno jest pewne. Ci, którzy z różnych względów nie mogli wyjechać poza miejsce zamieszkania i skorzystali z oferty placówek społeczno-kulturalnych knurowskiej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej nie mieli powodów do narzekań. Dobrej zabawy i miłej atmosfery nie zmącił nawet brak śniegu. W osiedlowych klubach codziennie bawiło się około 200 młodych knurowian. Uczestnicy zajęć w klubach mieli okazję rywalizować w turniejach tenisa stołowego, konkursach plastycznych i w różnego rodzaju zabawach ruchowych. Ponadto w Klubie „Atlas" odbywały się zajęcia siłowe, a w „Gamie" zorganizowano bal przebierańców. Knurowska młodzież parokrotnie wyjeżdżała też do rybnickiego Figloraju, Istebnej, Koniakowa, Wygiełzowa i na basen w Czerwionce.


Nowa ustawa i co dalej?

Szanowni Spółdzielcy! W „Informatorze" nr 2 z bieżącego roku podaliśmy informację o nowej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z wieloma pytaniami, jakie nurtują członków spółdzielni przedstawiam poniżej najważniejsze zmiany i uwarunkowania, które niesie ze sobą nowa ustawa.
Po pierwsze
Za rok 2001 Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej, tak samo jak i Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych będą mogli odliczyć od podatku 19% wpłaconych do Spółdzielni kwot przeznaczonych na fundusz remontowy.
Po drugie
Członkowie Spółdzielni, którzy posiadają własnościowe prawo do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży będą mogli nabyć prawo do odrębnej własności lokalu po spłacie:
1. wszelkich długów związanych z tym lokalem,
2. spłacie przypadających na jego lokal części innych zobowiązań Spółdzielni, związanych z budową, a w szczególności zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami,
3. kosztów związanych z opłatą notarialną (około 1,5% wartości),
4. opłat związanych z założeniem księgi wieczystej i z wpisem do tej księgi,
5. opłat za czynności cywilno-prawne (stara opłata skarbowa).
Po trzecie
Członkowie Spółdzielni, którzy posiadają lokatorskie prawo do lokalu, będą mogli przekształcić to prawo w prawo odrębnej własności do lokalu po spłacie:
1. wszelkich długów związanych z tym mieszkaniem,
2. spłaty przypadającej na lokal części zobowiązań związanych z budową (w tym zadłużenie kredytowe),
3. 3% wartości rynkowej mieszkania.
Niestety trzeba będzie też zapłacić rzeczoznawcy za wycenę mieszkania (około 2% wartości). Na takich samych warunkach najemcy lokali mieszkalnych, które Spółdzielnia otrzymała od zakładów pracy będą mogli przekształcić umowy najmu swojego mieszkania w prawo odrębnej własności.
Po czwarte
Członek Spółdzielni, posiadacz własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu, który zdecyduje się na ustanowienie odrębnej własności będzie mógł podjąć decyzje o tym czy chce być dalej Członkiem Spółdzielni.
Po piąte Większość właścicieli lokali położonych w obrębie danej nieruchomości będzie mogła podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Spółdzielni rozpoczął już pierwsze przygotowania związane z:
1. Oznakowaniem poszczególnych nieruchomości.
2. Określeniem położenia i powierzchni lokali i pomieszczeń przynależnych do nich (piwnice, strychy itp.).
3. Określeniem wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości.
4. Oznaczeniem osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na ich własność poszczególnych lokali.
5. Określeniem przypadających na każdy lokal stanu zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami.
Termin zakończenia tych prac zgodnie z wymogami Ustawy nie powinien przekroczyć daty 23.04.2002 r. Dane te są niezbędne do podjęcia przez Zarząd Spółdzielni uchwały o określeniu odrębnej własności na rzecz Członków Spółdzielni. Projekt tej uchwały zarząd Spółdzielni wyłoży do wglądu na co najmniej 30 dni w lokalu swej siedziby. Członkowie Spółdzielni, których dotyczy ta uchwała będą mogli w terminie 14 dni od dnia wyłożenia przedstawić Zarządowi wnioski dotyczące zmian tej uchwały.
Jednocześnie informujemy, że posiadacz obecnie własnościowego prawa do lokalu, jeżeli nie skorzysta z uprawnień ustawy ma zagwarantowane w ustawie „Prawo Spółdzielcze" - pełne prawo swobodnego dysponowania swoim lokalem (można go sprzedać, podarować - jest przedmiotem spadku). Założone dotychczas księgi wieczyste zachowują swoją ważność. Jednym słowem dla w/w nic się nie zmieni.

Bogdan Litwin Prezes LWSM w Knurowie


Co nam przyniesie nowa ustawa o spółdzielniach

Rozmowa z Eugeniuszem Siemieńcem, wiceprezesem Reginalnego Związku Rewizyjnego w Katowicach.

- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stwarza możliwość przekształcenia lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu w odrębne prawo własności. Czym te prawa się różnią?

- Najprościej mówiąc własność odrębna nazywana jest na Śląsku ,,notarialnym mieszkaniem z gruntem", u własnościowe prawo do lokalu to jakby „mieszkanie bez gruntu". Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwia przekształcenie własnościowego prawa do lokalu w odrębne] własność albo wykupienie mieszkania lokatorskiego za trzy procent jego wartości. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć: nie oznacza to, ze zmiany nastąpią z mocy prawa. Przekształcenie będzie dokonywane na wniosek członka spółdzielni.

- Kiedy będzie można składać takie wnioski?

- Po wejściu w życie nowej ustawy spółdzielnie muszą wykonać szereg czynności. Przede wszystkim muszą uporządkować wszystkie sprawy terenowo-prawne, wykupić grunty na których stoją spółdzielcze budynki, jeśli nie należą one jeszcze do spółdzielni. Potem czeka je potężna praca geodezyjna: wydzielenie poszczególnych nieruchomości. Dopiero na tej podstawie zarząd spółdzielni będzie mógł podjąć uchwałę, w której hedą opisane wszystkie nieruchomości i lokale z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Określi ona także osoby, którym przysługuje prawo do przekształceń. Na podjecie tej uchwały spółdzielnie bedą miały rok od chwili wejścia w życie ustawy. Kiedy uchwała będzie już podjęta, zostanie przedstawiona do wglądu wszystkim członkom spółdzielni, zęby mogli wnieść do niej ewentualne uwagi. l dopiero wtedy będzie można składać wnioski o przekształcenie.

- Jak będzie przebiegała procedura przekształcenia?

- Osoby, które wcześniej wykupiły własnościowe prawo do lokalu, bedą mogły przekształcić je w odrębne prawo własności dopiero wtedy, kiedy spłacą wszelkie długi wobec spółdzielni, na przykład kredyt mieszkaniowy. Natomiast członkowie spółdzielni, którzy chcą przekształcić mieszkanie lokatorskie, bedą mogli to zrobić po wpłaceniu trzech procent jego wartości rynkowej. Nawiasem mówiąc, to rozwiązanie nie podoba się właścicielom mieszkań własnościowych, bo musieli kiedyś zapłacić więcej niż obecni mieszkańcy mieszkań lokatorskich, a bedą im przysługiwać te same prawa. Trzeba tu pamiętać takie o czym innym: ustawa mówi, ze koszt wyceny, aktu notarialnego, sporządzenia księgi wieczystej i umowy, ponosi członek spółdzielni! Wszystko razem będzie wiec o wiele droższe niż te trzy procent wartości mieszkania.

- Co stanie się w przypadku, gdy lokatorzy wykupią wszystkie mieszkania w bloku?

- Sami zadecydują, czy budynkiem nadal będzie zarządzać spółdzielnia, czy bedą to robić sami. Właściciele mieszkań mogą bowiem zrezygnować z członkostwa w spółdzielni. Wówczas nie bedą uczestniczyć w jej zobowiązaniach, ale nie będą tez mogli korzystać z tego, co spółdzielnia wypracuje. Wtedy poniosą sto procent kosztów utrzymania mieszkania.


Z prac Zarządu ...

Podczas czterech lutowych posiedzeń Zarząd LWSM podjął 14 uchwał w sprawach przyjęcia w poczet członków, przydziału mieszkań i skreślenia z rejestru członków.
Zarząd rozpatrywał też indywidualne wystąpienia członków w sprawie ratalnej możliwości spłaty zaległości czynszowych. Zarząd przyjął analizę zaległości czynszowych oraz zużycia wody i energii elektrycznej za rok 2000.
W ramach spraw wynikających z bieżącej działalności podjęto uchwały w sprawie zwołania Zebrań Grup Członkowskich, przyjęcia do realizacji planu nakładów remontowych przewidzianych do realizacji w 2001 roku. Ponadto Zarząd zapoznał się z protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych.


... i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza zapoznała się z analizą wykonania planów gospodarczo-finansowych i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą zaległości czynszowych za rok 2000.
Podczas lutowego posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały, które dotyczyły m.in. podziału Członków na Zebrania Grup Członkowskich i ustalenia liczby delegatów.
W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczył prezes firmy Komart - Henryk Makarowicz, który przedłożył propozycję współpracy z LWSM.


Powietrze dla człowieka to jak woda dla ryby

Wilgotne i zagrzybione ściany, mokre ręczniki w łazience i zaparowane okna to najczęściej spotykany efekt zbyt nadmiernego doszczelnienia naszych mieszkań. Innymi słowy są to skutki niewłaściwej wentylacji mieszkań. Coraz częstsze apele dotyczące prawidłowej wentylacji mieszkań spowodowane są alarmującymi wynikami badań mówiącymi o tym, że nasze mieszkania są owszem ciepłe, jednak w wielu przypadkach również niezdrowe. Należy pamiętać o ty, że w naszych budynkach ma zastosowanie system wentylacji naturalnej. Polega on na tym, że nawiew powietrza zewnętrznego odbywa się przez okna, a wywiew zużytego powietrza - pionowymi prze wodami wentylacyjnymi przez wloty, czyli tzw. kratki wentylacyjne. W ten sposób powietrze wpadające do mieszkań przepływa przez nie zabierając zanieczyszczenia gazowe (para wodna, dwutlenek węgla) i ewentualny dym z papierosów do pomieszczeń, gdzie znajdują się kratki wentylacyjne, a następnie wywiewane jest przewodami wentylacyjnymi na zewnątrz.
Problem za bardzo doszczelnionych pomieszczeń wiąże się przede wszystkim z wymianą okien. Nie znaczy to jednocześnie, że wszystkiemu winne są nowe okna. Gdy jednak staramy się oszczędzać ciepło i za rzadko wietrzymy mieszkanie, odcinamy się w ten sposób od dopływu powietrza i uniemożliwiamy wentylację. Wzrasta wtedy wilgotność powietrza, pojawiają się na ścianach ciemne plamy, następuje rozwój pleśni, wzrasta stężenie dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń w powietrzu.
Ponadto niepokojące są również praktyki lokatorów, którzy zaklejają tapetą kratki wywiewne, likwidują żaluzje w dolnej części drzwi łazienkowych, a także samowolnie podłączają do pionów kominowych okapników kuchennych, czy wentylatorów mechanicznych. Wszystkie te działania powodują zakłócenia wentylacji mieszkania, co powoduje obniżenie komfortu zamieszkania, a często też zagraża zdrowiu i życiu.


Instalacja elektryczna, a urządzenia o zwiększonym poborze mocy

Wielu z nas coraz częściej decyduje się na montaż w mieszkaniach nowoczesnych urządzeń, jednak nie zawsze pamiętamy o tym, że instalacja elektryczna z reguły jest przystosowana do obsługi urządzeń o niskim poborze mocy. Dlatego też przypominamy, że każdy montaż urządzeń typu piec elektryczny czy też elektryczny podgrzewacz wody, wymagają pisemnej zgody Spółdzielni. Należy również pamiętać o tym, że zabudowa nowych urządzeń o zwiększonym poborze mocy wiąże się z koniecznością przystosowania instalacji elektrycznej do określonego typu urządzenia. Z kolei prace instalacyjne powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W innym przypadku narażamy zarówno siebie jak i pozostałych członków rodziny oraz sąsiadów na spore niebezpieczeństwo.


Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd LWSM w Knurowie zawiadamia, że w marcu i kwietniu organizowane będą Zebrania Grup Członkowskich, podczas których omawiana będzie działalność gospodarczo-finansowa spółdzielni. Ponadto podczas zebrań przeprowadzone zostaną wybory delegatów na Zebranie Przedstawicieli Członków.

Harmonogram Zebrań Członkowskich
Osiedle
Spółdzielcza i Pocztowa
ul. Spółdzielcza
ul. Pocztowa
28.03.2001
godz. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 1
Grupa Członków Oczekujących
 
29.03.2001
godz. 17.00
Klub "Gama"
ul. Kapelanów Wojskowych
Osiedle
1000-lecia
ul. Mieszka I
ul. Kosmonautów
ul. Łokietka
ul. Batorego
ul. Sobieskiego
03.04.2001
godz. 17.00
Klub "Gama"
ul. Kapelanów Wojskowych
Osiedle
Wojska Polskiego I
ul. Kapelanów Wojskowych
ul. Jedności Narodowej
ul. Armii Krajowej
ul. Szarych Szeregów
ul. Szpitalna
05.04.2001
godz. 17.00
Klub "Gama"
ul. Kapelanów Wojskowych
Osiedle
Szczygłowice
ul. Al. Piastów
ul. Sztygarska
10.04.2001
godz. 17.00
Dom Kultury
w Szczygłowicach
Osiedle
Wojska Polskiego II
ul. Marynarzy
ul. Piłsudczyków
ul. Dywizji Kościuszkowskiej
ul. Lotników
12.04.2001
godz. 17.00
Klub "Gama"
ul. Kapelanów WojskowychUmieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone