Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 02/2001 (61)

Szkło do żółtych, tworzywo sztuczne do czerwonych

Na naszych osiedlach przybywa specjalnych kontenerów na odpady. W sąsiedztwie żółtych przeznaczonych na odpady szklane ustawiane są czerwone, do których należy wrzucać odpady z tworzywa sztucznego. W połowie stycznia ustawione zostały pierwsze 24 kontenery z serii 60, które w najbliższych dniach również znajdą swe miejsce na osiedlach administrowanych przez LWSM. Przy wyrzucaniu butelek należy jednak pamiętać, by były one spłaszczone i nie było na nich nakrętek.


Policyjny świat w "Gamie"

„Insygnia policyjne z całego świata" - pod takim tytułem zorganizowano w Knurowie niecodzienną wystawę przedstawiającą niemal wszystko to, co kojarzyć się może z ubiorem policjanta.
Osiedlowy klub „Gama" przez kilka dni przypominał - w przenośni oczywiście - policyjny magazyn odzieży i broni. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w „Gamie" zgromadzono odznaki, czapki i kurtki policjantów z 53 państw.
Wystawa ta była pierwszą tego typu w województwie śląskim, a prezentowane na niej zbiory należą do Roberta Wrony i Pawła Michalaka - policjantów z Katowic. Wystawę swą obecnością zaszczycili m.in. Zbigniew Pańczyk (starosta Powiatu Gliwickiego), Andrzej Karasiński (wicestarosta Powiatu Gliwickiego) oraz Komendant Policji Miasta Gliwice.


Otrzymaliśmy nową ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych została podpisana przez prezydenta 9 stycznia 2001 r., a wejdzie w życie w dniu 24.04.2001 r.


Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie spółdzielni do reguł gospodarki rynkowej i zmiany w stosunkach własnościowych. Ustawa zmierza do zastąpienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prawem odrębnej własności.

Ustawodawca część kosztów wprowadzenia tej ustawy zamierza pokryć (zwrócić uzasadnione koszty poniesione przez spółdzielnie) jedynie przez okres 10 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, w którym to czasie spółdzielnia winna:
- wystąpić do właściwego organu w sprawie scalenia lub podziału nieruchomości,
- podjąć czynności związane z rozgraniczeniem oraz połączeniem nieruchomości.
W kosztach tych mieszczą się również koszty prac geodezyjnych. Potem będą one już obciążać spółdzielców. Mocą tej ustawy trzeba dokonać zmian w Statucie. Statutowe zmiany muszą być uchwalone przez Walne Zgromadzenie, a następnie zatwierdzone przez właściwy sąd.
Ustawa wprowadza przepis o zmianie stosunków własnościowych za kwotę 3% wartości rynkowej mieszkania. Spółdzielnia, na pisemne żądanie członka spółdzielni, jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
- spłaty wszelkich długów związanych z tym lokalem,
- spłaty przypadającej na jego lokal części innych zobowiązań spółdzielni związanych z budową, a w szczególności zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,
- wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową prawa odrębnej własności lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.
Koszty zawarcia umowy oraz koszty założenia księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Wymienione wyżej wydatki, plus inne niezbędne opłaty wyznaczą w ostateczności każdemu zainteresowanemu, ile naprawdę będzie go kosztowało nabycie na własność jego mieszkania (także ułamkowej własności gruntu pod budynkiem, dachu, klatki schodowej, windy itp.). Potem dopiero okaże się, ile będzie kosztowało utrzymanie takiej własności.
Należy dodać, że Zarząd LWSM w Knurowie, na którego barki spada przeprowadzenie formalno-prawnej procedury związanej z przenoszeniem własności, sposobi się już do tej operacji.
Moim zdaniem ustawa ma kilka wad:
1. Wyhamowuje obrót mieszkaniami spółdzielczymi na okres 1,5-2 lat,
2. Obciąża członków spółdzielni dodatkowymi kosztami:
- podział i rozgraniczenie nieruchomości, ewidencja gruntów i budynków oraz prac geodezyjnych, o które zgodnie z art.41 ustawy wystąpić muszą spółdzielnie jeszcze w tym roku, a na które to środki na ten rok nie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu państwa,
- inwentaryzacja nieruchomości i określenie odrębnej własności lokali mogą pochłonąć środki przeznaczone na remonty, bo to spółdzielnia musi ponieść koszty, które nie wiadomo czy zostaną odzyskane.
3. Ustawa nie informuje przyszłych „właścicieli", jakie podatki będą musieli płacić po uzyskaniu odrębnej własności lokalu.
4. Ustawa nie zobowiązuje ani ministra finansów, ani nikogo innego do wydania przepisów wykonawczych.
5. Ustawa ingeruje we własność prywatną spółdzielców, każe pokryć koszty przeniesienia własności na rzecz „pracowni artystycznej" prawie za darmo, co jest niezgodne z Konstytucją RP i wiąże się z nie równym traktowaniem obywateli.

Bogdan Litwin
Prezes LWSM w KnurowieRemontowałeś? Odlicz!

Do końca kwietnia pozostało co prawda jeszcze wiele dni, jednak wielu z nas już dziś myśli o rozliczeniu się z fiskusem za miniony rok. W tym okresie o wiele więcej uwagi poświęcamy informacjom dotyczącym wszelkich odliczeń. Przypominamy zatem, że w latach 2000-2003 ulga na wyremontowanie i modernizację budynku mieszkalnego oraz z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej wynosi 4.620 zł. Odliczenie to odpowiada wydatkom w kwocie 24.315 zł 79 gr.
Na remont lub modernizację mieszkania można odliczyć od podatku kwotę 3.850 zł, co odpowiada wydatkom w kwocie 20.263 zł 16 gr.
Jeżeli jednocześnie remontujemy się i modernizujemy instalację gazową przysługuje nam dodatkowe odliczenie od podatku w wysokości 770 zł, co odpowiada wydatkom w kwocie 4.052 zł 63 gr. Przy jednoczesnym remoncie domu i mieszkania kwota odliczeń od podatku nie może przekraczać 4.620 zł. Dolny limit wydatków, które pozwalają skorzystać z ulgi, wynosi 462 zł.


Duża ulga budowlana

W bieżącym roku limit wydatków objętych dużą ulgą budowlaną wynosi 161.000 zł. Maksymalnie można odliczyć 19% faktycznie poniesionych wydatków, czyli 30.590 zł. Do odliczeń upoważniają wydatki na budowę domu mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej, przekształcenie statusu mieszkania spółdzielczego lokatorskiego na własnościowe oraz - po wejściu w życie nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - przeniesienie przez spółdzielnię na rzecz członka własności lokalu mieszkalnego, zakup nowo wybudowanego domu lub mieszkania w takim budynku od gminy lub osób, które wybudowały je w ramach działalności gospodarczej, na nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne, na wykończenie mieszkania w nowo wybudowanym wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia.
Limit dużej ulgi budowlanej nadal obowiązuje całego okresu obowiązywania ustawy. Po zmianie statutu mieszkania spółdzielczego z lokatorskiego na własnościowe odlicza się od podatku 19% nadwyżki ponad kwotę wkładu mieszkaniowego, zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany, czyli 19% kwoty wpłaconej z tej racji do spółdzielni.


Z prac Zarządu ...

Pięć razy spotykał się Zarząd w pierwszym miesiącu bieżącego roku. W ramach posiedzeń Zarząd rozpatrywał m.in. sprawy przyjęcia w poczet członków, przydziału mieszkań i skreślenia z rejestru członków.
Wiele uwagi poświęcono wystąpieniom członków Spółdzielni w sprawach spłaty zaległości czynszowych i rozliczeń dostaw centralnego ogrzewania.
W ramach spraw wynikających z bieżącej działalności przyjęto plany pracy Zarządu i komórki kontroli wewnętrznej. Zapoznano się z protokołem komisji inwentaryzacyjnej dotyczącym spisu składników majątkowych Spółdzielni. Omówiono protokół komórki kontroli wewnętrznej dotyczący kontroli z terminowości rozliczania drobnych robót przez zespoły gospodarskiego utrzymania. Zarząd podjął w styczniu 18 uchwał.


... i Rady Nadzorczej

Podczas styczniowego posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła 6 uchwał dotyczących przyjęcia planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej, ustalenia - na okres przejściowy - zasad przekształcania prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe, umorzenia odsetek ustawowych na rzecz osób które spłaciły zaległości czynszowe objęte wyrokami sądowymi.


Nudzisz się? Przyjdź do nas! (Ferie 2001)

Ferie w pełni, jednak jak co roku nie wszyscy mają pomysł na ciekawe spędzenie czasu wolnego od nauki. Proponujemy zatem szereg imprez organizowanych przez dział społeczno-kulturalny naszej Spółdzielni. Nudzisz się? Przyjdź do nas! Serdecznie zapraszamy.
05.02. godz. 10.00 - wycieczka do Figloraju w Rybniku
06.02. godz. 10.00 - turniej tenisa stołowego - Klub "Maluch"
            godz. 15.00 - turniej szachowy - Klub „Lokatorek"
07.02. godz.   9.00 - wycieczka do Brennej
08.02. godz. 11.00 - konkurs plastyczny - Klub „Maluch"
            godz. 11.00 - turniej tenisa stołowego - Klub „Lokatorek"
            godz. 12.00 - konkursy sprawnościowe - Klub „Gama"
09.02. godz. 11.00 - kulig połączony z pieczeniem kiełbasek
10.02. godz. 10.00 - bal przebierańców - Klub „Gama"
12.02. godz. 11.00 - wyjazd do Figloraju w Rybniku
13.02. godz. 11.00 - konkurs rzeźb ze śniegu (przy Klubach)
14.02. godz. 10.00 - wycieczka do Szczyrku
15.02. godz. 11.00 - wyjazd na basen kryty do Czerwionki
16.02. godz. 11.00 - kulig połączony z pieczeniem kiełbasek
17.02. godz. 12.00 - konkursy siłowo-sprawnościowe - Klub „Atlas"

Zapisów na wyjazdy można dokonać w klubachosiedlowych (odpłatność 5 zł od osoby).


Uchwała Nr 41/2000

Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 19.XII.2000 roku w sprawie zmian opłat za używanie spółdzielczych lokali użytkowych.

Na podstawie par. 46 ust. 1 pkt 16 Statutu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24.VI.1995 r. z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje:

§1
Z dniem 1.02.2001 r. Zmienia się dotychczasowe stawki opłat za lokale użytkowe w następujący sposób:
1. Lokale handlowe wszystkich branż - 10,70 zł/m2
2. Lokale użytkowe świadczące usługi oraz biura, magazyny - 8,00 zł/m2
3. Inne pomieszczenia - gospodarcze, wiaty i składowiska - 2,70 zł/m2
4. Garaże na wynajem - 4,30 zł/m2
5. Inne lokale użytkowe - 4,60 zł/m2
6. Lokale wynajmowane w drodze przetargu - cena ustalona w przetargu, jednak nie mniej niż w pozycji 1-5
7. Dzierżawa gruntu - 0,80 zł/m2
8. Adaptacja innych pomieszczeń na cele mieszkalne i użytkowe - według decyzji Zarządu (opłaty ryczałtowe)
9. Podatek od nieruchomości i od gruntu, co, woda i kanalizacja, wywóz nieczystości - na podstawie kosztów ponoszonych na te cele przez wynajmującego (koszty refakurowane).
10. Podział lokali na grupy stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.


§2
Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do zastosowania obniżki w ustalonych stawkach bazowych opłat czynszu za lokale użytkowe w przypadku:
1) braku urządzeń wodno-kanalizacyjnych - w wysokości 15%,
2) lokalu położonego w kondygnacji podziemnej - w wysokości 20%,
3) piwnic przynależnych do lokalu użytkowego stanowiących zaplecze lokalu - w wysokości 90%.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.02.2001 r.
§4
Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej Nr 3 z dnia 24 stycznia 2000 r.
§5
Wykonanie Uchwały powierza się zarządowi Spółdzielni.

 


Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone