Strona główna
Przeczytaj
Aktualny numer

 
Informator Spółdzielczy LWSM nr 01/2001 (60)

O bezpieczniejsze i spokojniejsze jutro

W grudniu ub. r. doszło do spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszej spółdzielni. Urzędu Miasta oraz Policji i Straży Miejskiej. Głównym tematem spotkania - mimo ciągle poprawiającego się stanu bezpieczeństwa w naszym mieście - były skargi mieszkańców dotyczące zakłócania spokoju. Wiele uwagi poświęcono też nagannemu zachowaniu i niszczeniu mienia przez młodzież spotykającą się w piwnicach, klatkach schodowych i przed wejściami do budynków. Do największego i najczęstszego naruszania spokoju i dewastacji dochodzi w blokach sąsiadujących ze szkołami, jednak również w pozostałych budynkach zachowanie młodzieży pozostawia wiele do życzenia. Lokatorzy narzekają też na rodziny, które zbyt często zaglądają do kieliszka, a następnie wywołują regularne kłótnie. By zminimalizować liczbę dewastacji i zakłóceń porządku ustalono, że w najbliższym czasie powołane zostaną dodatkowe patrole w skład których oprócz przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej wejdą pracownicy administracji LWSM oraz placówek oświatowych. Patrole te ze szczególną uwagą kontrolować będą miejsca gdzie z reguły spotyka się młodzież oraz tereny znajdujące się w pobliżu szkół. Ponadto przy ul. Kapelanów Wojskowych i Al. Piastów powstaną nowe posterunki policji.


Klubowe ferie

Najmłodsi z niecierpliwością czekają na zimową przerwę w nauce i możliwość śnieżnych szaleństw. Dobrych warunków pogodowych nikt nic może nam zagwarantować, jednak jak co roku dział społeczno-kulturalny knurowskiej LWSM dołoży wszelkich starań, by podczas ferii nikt się nie nudził. Zgodnie z tradycją tym, którzy nie będą mieli możliwości wyjechać poza miejsce zamieszkania proponujemy szereg imprez. Część z nich odbywać się będzie w osiedlowych klubach, a ponadto kilkakrotnie będzie okazja do wyjazdu poza Knurów. W ramach zajęć świetlicowych (kluby: Lokatorek, Gama. Maluch i Atlas) najmłodsi będą mogli rywalizować w turniejach tenisa stołowego i innych grach i zabawach. Ponadto w wymienionych klubach odbywać się będą projekcje bajek i filmów dla dzieci oraz zajęcia plastyczne. Kluby osiedlowe czynne są od poniedziałku do piątku:
Lokatorek od godz. 10.00 do 18.00
Gama od godz. 9.00 do 17.00
Maluch od godz. 9.00 do 17.00
Atlas od godz. 10.00 do 20.00
Ponadto każdy klub jest czynny w soboty od godz. 9.00 do 15.00


Wyróżnienia za własną inwencję

Trzech mieszkańców z ul. Lotników 12 zostało wyróżnionych za upiększenie terenu przed własnym blokiem. W minionym roku nie odbył się co prawda konkurs na najpiękniejszy balkon czy też skwer przed blokiem, jednak to co wykonali własnym nakładem Edward Tymków, Józef Kroh i Andrzej Ku-bat zasługuje na wyróżnienie. Praca wymienionej trójki została doceniona m.in. przez Zarząd LWSM i Radę Osiedlową z Wojska Polskiego II.


Z prac Zarządu ...

W grudniu ub. r. Zarząd Spółdzielni zbierał się pięciokrotnie podejmując dwadzieścia uchwał. Uchwały te dotyczyły przyjęcia w poczet członków, przydziału i zamiany mieszkań, skreślenia z rejestru członków i zatwierdzenia planu kont na 2001 rok. Zarząd rozpatrzył też szereg wniosków oraz podjął indywidualne decyzje w sprawach zaległości czynszowych. Członkowie Zarządu zapoznali się i przyjęli sprawozdanie z pracy działu księgowo-finansowego oraz działu organizacyjno-prawnego. Ponadto omówiono i zapoznano się z informacją na temat realizacji wniosków z Zebrań Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli Członków. Zarząd zapoznał się też z protokołem kontroli Rewidenta Zakładowego. Kontrola ta obejmowała wywóz i składowanie odpadów wielkogabarytowych oraz pracę Klubów Osiedlowych. Tradycyjnie już Zarząd omówił protokoły z posiedzeń Rad Osiedlowych oraz zapoznał się z protokołem Rady Nadzorczej.


... i Rady Nadzorczej

Podczas grudniowego posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła cztery uchwały dotyczące m.in. zmiany opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych, ustalenia innych opłat oraz wynajęcia pomieszczeń Spółdzielni na Osiedlowe Posterunki Policji.


Z okazji Barbórki Turniej szachowy

Od 9 do 13 grudnia w Klubie Lokatorek trwał szósty już szachowy Turniej Barbórkowy. Organizacją i sponsorowaniem zajęła się knurowska LWSM, a do szachownic zasiadło 21 zawodników. W pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej miejsca zajęli:
1. Artur Krzywy (7,5 pkt),
2. Michał Sawicki (6,5 pkt),
3. Władysław Bogaj (6 pkt),
4. Dariusz Sura (5 pkt),
5. Witold Sawicki (5 pkt),
6. Stanisław Frydrych (5 pkt),
7. Tomasz Michalak (5 pkt),
8. Krzysztof Jasionowski (4,5 pkt),
9. Jan Bednarczyk (4,5 pkt),
10. Jacek Komuda (4,5 pkt).
Turniej przeprowadzono systemem szwajcarskim w ośmiu rundach.


Klubowe ferie

 

05.02. - godz. 10.00 - wycieczka do Figloraju w Rybniku
06.02. - godz. 10.00 - turniej tenisa stołowego (Maluch)
              godz. 15.00 - turniej szachowy (Lokatorek)
07.02. -   godz. 9.00 - wycieczka do Brennej
08.02. - godz. 11.00 - konkurs plastyczny (Maluch)
               godz. 11.00 - turniej tenisa stołowego (Lokatorek)
               godz. 12.00 - konkursy sprawnościowe (Gama)
09.02. - godz. 11.00 - kulig połączony z pieczeniem kiełbasek
10.02. - godz. 10.00 - bal przebierańców (Gama)
12.02. - godz. 11.00 - wyjazd do Figloraju w Rybniku
13.02. - godz. 11.00 - konkurs rzeźb ze śniegu (przy klubach)
14.02. - godz. 10.00 - wycieczka do Szczyrku
15.02. - godz. 11.00 - wyjazd na basen kryty do Czerwionki
16.02. - godz. 11.00 - kulig połączony z pieczeniem kiełbasek
17.02. - godz. 12.00 - konkursy sitowo-sprawnościowe (Atlas) - zakończenie ferii
Zapisów na wyjazdy można dokonać w klubach osiedlowych (odpłatność 5 zł od osoby).


Kilka uwag na temat zasad rozliczania zużycia wody

W związku z wątpliwościami mieszkańców, jak również występowaniem wielu pomyłek przy odczytywaniu i podawaniu stanu wodomierzy, pragniemy przedstawić kilka uwag dotyczących rozliczania kosztów zużycia wody. Sprawy rozliczeń zużycia wody reguluje ,,Regulamin rozliczeń wody LWSM w Knurowie". Regulamin ten opiera się na Prawie spółdzielczym, Prawie o miarach i Prawie wodnym. Regulamin rozliczeń był publikowany w Informatorze Spółdzielczym nr 4/2000, dlatego nie będziemy go przytaczać w całości, natomiast skoncentrujemy się na omówieniu najczęściej występujących wątpliwości. Często okazuje się, że problemem jest zgłoszenie aktualnych stanów wodomierzy. Zgodnie z regulaminem odczyty wskazań wodomierzy, lokatorzy powinni dostarczać do Spółdzielni na zakończenie każdego kwartału (o terminach dostarczania odczytów, lokatorzy informowani są m.in. poprzez ogłoszenia wywieszone w klatkach schodowych). Odczyty wodomierzy mogą zostać podane osobiście, telefonicznie bądź na piśmie. Niestety wielu lokatorów zapomina o tym obowiązku. Jeden z punktów w regulaminie mówi o tym, że jeżeli lokator nie poda odczytów wodomierzy przez dwa kolejne terminy to opłata za zużycie wody jest naliczana zgodnie z ryczałtem obowiązującym dla mieszkań nieopomiarowanych. Wszyscy „zapominalscy" otrzymają od Spółdzielni upomnienia, po czym należy niezwłocznie dokonać odczytu wodomierzy i zgłosić go odpowiednim pracownikom Spółdzielni. Spory problem stanowi też prawidłowy odczyt wodomierza. Zgodnie z regulaminem rozliczamy się z zużycia pełnych m3 wody i dlatego należy odczyty podawać w zaokrągleniu. Ponadto należy zwrócić uwagę na nowo zamontowane wodomierze, których skala wygląda w ten sposób, iż od lewej strony znajduje się pięć pól czarnych, a po przecinku trzy pola czerwone. Przy odczycie należy podawać tylko liczby z pól czarnych. Kolejnym problemem jest montaż wodomierzy. Jeżeli lokator dokonuje montażu bez pośrednictwa Spółdzielni to zobowiązany on jest zgłosić dokonanie takiego montażu w administracji swego osiedla, gdyż rozliczanie zużycia wody na podstawie wodomierza następuje dopiero po sprawdzeniu prawidłowości montażu i zaplombowaniu wodomierza przez uprawnionych pracowników Spółdzielni. Przypominamy również o tym, że wszelkie uszkodzenia wodomierza czy też zerwanie plomby należy niezwłocznie zgłosić do administracji. Z eksploatacją wodomierzy wiąże się konieczność ich legalizacji. Wymianę wodomierzy wymagających legalizacji prowadzą pracownicy Spółdzielni, jak również firmy działające na zlecenia Spółdzielni. Lokatorzy, którzy z różnych przyczyn nie wyrażają zgody na wymianę wodomierzy powinni dokonać legalizacji wodomierzy we własnym zakresie i na własny koszt. Jeżeli tego nie uczynią, będą rozliczani zgodnie z ryczałtem obowiązującym dla mieszkań nieopomiarowanych. Na zakończenie jeszcze jedna uwaga dotycząca telefonicznego zgłaszania odczytów wodomierzy. W związku z ogromnym nasileniem rozmów telefonicznych przychodzących do Spółdzielni w dniach zgłaszania odczytów mogą nastąpić pewne trudności z szybkim połączeniem się z żądaną osobą. Po usłyszeniu sygnału "proszę czekać na zgłoszenia abonenta" nie należy odkładać słuchawki, tylko czekać. Nasza centrala telefoniczna jest tak skonstruowana, że przyjmuje przychodzące rozmowy nawet wtedy, gdy linia jest zajęta i rozmowy te czekają na przejęcie przez pracownika Spółdzielni, a długie oczekiwanie na odebranie rozmowy nie oznacza, że pracownika nie ma chwilowo przy aparacie telefonicznym.


Prawidłowy montaż okien (cz. III)

Dzięki pomocy kierownika działu technicznego publikujemy drugą część tekstu dotyczącego prawidłowego montażu okien. Jego treść może być pomocna lokatorom naszych zasobów przy prowadzeniu prac remontowych związanych z wymianą stolarki okiennej.


Odległość śrub od naroża okna (górnego i dolnego) powinna wynosić ok. 15 cm, a rozstaw wzajemny nie przekraczać 70 cm. Do mocowania okien mogą być również stosowane kołki rozporowe lub kotwy z. blachy. Wadą montażu jest stosowanie do mocowania okien pasków wyciętych z blachy, zwykłych śrub lub nawet gwoździ oraz mocowanie okien na dybie do warstwy wewnętrznej izolacji termicznej. Bardzo ważne jest zamocowanie okien w nadprożu i w progu. Tylko zamocowanie okna z każdej strony, tj. z boków, w nadprożu i w progu, zapewnia jego trwałość. Po zamocowaniu okna w ścianie zakładane są skrzydła okienne i przeprowadzana dokładna regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym. Różnica przekątnych skrzydeł nie powinna być większa niż 3 mm. W przypadku szerokich skrzydeł dopuszcza się większą różnicę długości przekątnych, np. 4-5 mm, czyli tzw. „przekoszenie" skrzydeł. Przed przystąpieniem do uszczelniania należy zwilżyć wodą ościeże, węgarek oraz ramę używając ogrodniczego spryskiwacza do roślin. Zwilżenie wodą zapewnia dobrą przyczepność pianki do podłoża, spłukuje m.in. kurz oraz gwarantuje dobre rozprężenie się pianki. Pianka PU do prawidłowego spęcznienia potrzebuje wilgoci. Piankę PU należy wtryskiwać specjalnym pistoletem, który zapewnia dokładne wypełnienie szczelin. Wadą montażu okien jest oszczędne wtryskiwanie pianki PU. Piankę należy nanieść m.in. pod ramę okna wzdłuż parapetu na oczyszczone podłoże. Okno powinno być uszczelniane zawsze od dołu materiałem izolacji termicznej. Oprócz pianki PU można stosować inne materiały uszczelniające (wełna mineralna, włókno szklane i materiały najnowocześniejsze takie jak specjalne rozprężne gąbki). Po usieciowaniu pianki PU (ok. 60 min.) jej nadmiar należy wyciąć nożem, a następnie powierzchnię pianki posmarować płynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych porów. Pianka nie może być wydłubywana, wyskrobywana lub wyrywana. Kolejnym etapem montażu okien jest osłonięcie styku ramy z murem od wewnątrz. Po zakończeniu szpachlowania styków ramy okna z ościeżem i z parapetem należy usunąć folię ochronną i wygładzić obróbki tynkowe za pomocą pędzla zwilżonego wodą. Jedną z ważnych czynności jest dokładne oczyszczenie zawiasów, okuć oraz umycie ram okien. Gdy tych czynności nie wykona się natychmiast, to zaschnięta na oknach masa tynkarska jest trudna do usunięcia. Zabrudzone tynkiem zawiasy ulegają uszkodzeniu, a uszczelki przylgowe tracą sprężystość. Ponadto przy usuwaniu zaschniętej masy tynkarskiej z profili PCV ulegają one zarysowaniu. Parapet powinien być przymocowany pod zewnętrzną krawędź ramy okna za pomocą wkrętów ze stali odpornej na korozję w rozstawie ok. 15 cm. Wadą montażu jest mocowanie parapetów nitami zrywalnymi lub wkrętami w rozstawie przekraczającym 20 cm.


Uchwała Nr 40/2000

Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 19.XII.2000 roku w sprawie opłat za używanie spółdzielczych lokali mieszkalnych.

Na podstawie par. 46 ust. 1 pkt 16 Statutu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24.VI.1995 r. Z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje:

1. Z dniem 1.02.2001 zmienia się opłaty za używanie spółdzielczych lokali mieszkalnych do wysokości podanej w tabeli:
 

L.p.
Wyszczególnienie
J.m.
Stawka w zł
Uwagi
1.
Eksploatacja
1m2
2,35
 
2.
Za wodę i kanalizację
a) ryczałt
b) wg wskazań licznika

1 osoba
1m2
32,90
28,20
4,70
os. WP II
pozostałe osiedla
3.
Wywóz nieczystości
1 osoba
3,15
 
4.
Energia cieplna:
Centralne ogrzewanie
Podgrzanie ciepłej wody
a) nieopomiarowane - ryczałt
b) opomiarowane

1m2

1 osoba
1m2

2,55

32,67
9,90
 
5.
Dźwigi osobowe
1 osoba
5,60
 
6.
Antena zbiorcza Azart
1 gniazdko
2,00
 
7.
Eksploatacja domofonów
1 mieszkanie
2,00
 
8.
Energia elektryczna w piwnicy lokatora
1 punkt
2,00
 
9.
Gaz w mieszkaniach nieopomiarowanych
a) M-2
b) M-3
c) M-4
d) M-5


kat.
kat.
kat.
kat.


12,66
15,57
18,78
21,95
 
10.
Wieczyste użytkowanie terenu
1m2
0,03
 
11.
Korzystanie z zsypu śmieciowego
1 osoba
0,50
 

 

2. Traci moc Uchwala Rady Nadzorczej Nr 2 z dnia 24.01.2000 r. W sprawie zmiany opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.Umieszczono na stronie za zgodą wydawcy: LWSM w Knurowie


 
Do góry
Copyright © 2000-2018 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone